20 Ιουνίου 2012

Στο νερό με ασφάλεια

Το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας περιβάλλεται από θάλασσα και αμέτρητα νη­σιά. Υ­πάρ­­χουν επίσης πολλές λίμνες, ποτάμια και χείμαρροι. Έτσι, οι καλές και­ρι­κές συν­θή­κες που ε­πι­κρα­τούν στη χώρα μας προσελκύουν πολύ κόσμο στις α­κτές.


Δυ­στυχώς τα παιδιά είναι ιδιαιτέρως επιρρεπή σε δυστυχήματα από πνιγμό. Τα μι­κρό­τε­ρα, μάλιστα, μπορούν να πνιγούν σε λίγα εκατοστά νερό μέσα σε ε­λά­χι­στο χρό­­νο! Σύμ­φω­να με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2002 πνί­γη­καν είκοσι παι­διά μέ­χρι 19 ετών. Επειδή οι περισσότεροι από αυτούς τους πνιγ­μούς θα μπο­ρού­σαν να εί­χαν αποφευ­χθεί, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε α­πό τώρα να κο­λυ­μπά­με σωστά.


Ας μελετήσουμε με προσοχή τις οδηγίες που ακολουθούν:

1 Στη θάλασσα

◾ Δεν κολυμπάμε ποτέ με γεμάτο στομάχι.
◾ Δεν απομακρυνόμαστε από την ξηρά χωρίς την επίβλεψη κάποιου μεγάλου.
◾ Κάνουμε βουτιές μόνο αφού βεβαιωθούμε ότι τα νερά είναι αρκετά βαθιά και χω­ρίς ε­­μπό­δι­α.
◾ Το κολύμπι είναι επικίνδυνο σε πολύ ταραγμένη θάλασσα.
◾ Όταν υπάρχει δυνατό ρεύμα στη θάλασσα, δεν πρέπει να κολυμπάμε.
◾ Είναι σημαντικό να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας στο κολύμπι και να α­πο­φεύ­­γου­με τους ηρωισμούς.
◾ Πρέπει να αποφεύγουμε τα επικίνδυνα παιχνίδια στο νερό (πατητές, κράτημα α­να­πνο­ής κ.ά.), διότι μπορούν πολύ εύκολα να καταλήξουν σε πνιγμό.
◾ Προσέχουμε τα μικρότερα παιδιά: Ακόμη κι αν ξέρουν να κολυμπούν ή φοράνε μπρα­­τσά­κια και σωσίβιο, δεν τα αφήνουμε ποτέ κοντά στο νερό χωρίς επίβλεψη.

2 Στην πισίνα

◾ Προσέχουμε ιδιαίτερα στον χώρο γύρω από την πισίνα, γιατί τρέχοντας ή παί­ζο­ντας ά­­τσα­λα μπορούμε εύκολα να γλιστρήσουμε και να τραυματιστούμε σο­βα­ρά.
◾ Ποτέ δεν κολυμπάμε χωρίς την επίβλεψη κάποιου μεγάλου.
◾ Όταν υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια, η πισίνα πρέπει οπωσδήποτε να εί­ναι πε­­ρι­φραγ­μέ­νη με σωστό τρόπο. Έχουμε τον νου μας!
◾ Κάνουμε βουτιές μόνο αφού βεβαιωθούμε ότι τα νερά είναι αρκετά βαθιά και χω­ρίς ε­­μπό­δι­α.


3 Στο ποτάμι και στη λίμνη

◾ Δεν πλησιάζουμε κοντά σε φουσκωμένο χείμαρρο ή ποτάμι, γιατί μπορεί να πέ­σου­με μέ­σα και να μας παρασύρει ή να πνιγούμε.
◾ Όταν υπάρχει δυνατό ρεύμα στο ποτάμι, δεν πρέπει να κολυμπάμε.
◾ Αποφεύγουμε τις βουτιές σε λίμνη όταν τα νερά της είναι θολά. Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση βε­­βαι­ω­νό­μα­στε ότι τα νερά είναι αρκετά βαθιά και χω­ρίς εμπόδια.

4 Θαλάσσια αθλήματα

◾ Όταν βρισκόμαστε σε σκάφος σιγουρευόμαστε ότι τα μικρότερα παιδιά φορούν ε­γκε­­κρι­μέ­να σωσίβια και επιβλέπονται.
◾ Αν θελήσουμε να ασχοληθούμε με κάποιο θαλάσσιο άθλημα (π.χ. ιστιοπλοΐα, θα­λάσ­σι­ο σκι, ιστιοσανίδα), είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε μαθήματα σε κά­ποια ε­ξει­δι­κευ­­μέ­νη σχολή, ώστε να μάθουμε τους κανόνες του και να τους α­κο­λου­θού­με πιστά. Μάλι­στα, πρέπει πάντοτε να φοράμε το προβλεπόμενο σω­σί­βι­ο, α­κό­μη κι αν ξέρουμε να κο­­λυ­μπά­με καλά.
◾ Όταν κάνουμε καταδύσεις ή υποβρύχιο ψάρεμα, πρέπει να χρησιμοποιούμε τον κα­τάλ­­λη­λο εξοπλισμό, να ακολουθούμε τους κανόνες κατά γράμμα και να συ­νο­δευ­ό­μα­στε α­πό κά­ποιον μεγάλο.


ΠΗΓΗ: pedtrauma.gr - ΕΙΚΟΝΕΣ: spongebob.wikia, dailymail.co.uk, hotelplazavenecia.com, foxnews.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ