23 Ιουλίου 2012

Αγγλικά κείμενα με λέξεις
ελληνικής προέλευσης

Τα αγγλικά, όπως και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, περιλαμβάνουν έναν μεγάλο α­ριθ­μό α­πό λέξεις που έχουν ελληνική καταγωγή. Κάποιες χρησιμοποιούνται κα­θη­με­ρι­νά (π.χ. prob­lem, theatre), ενώ πολλές είναι γνωστές κυρίως στους ε­πι­στή­μο­νες, ε­φό­σον α­πο­­τε­λούν τμήμα της ορολογίας που χρησιμοποιούν (π.χ. lar­yn­gi­tis).

Αυτό δε συμβαίνει φυσικά επειδή η γλώσσα μας είναι ανώτερη από τις άλλες, αλ­λά ε­πει­­δή στη μακραίωνη ιστορία της στάθηκε πολύ τυχερή:
★ Υπήρξε το μέσο με το οποίο εκφράστηκε ο σπουδαίος πολιτισμός των αρχαίων Ελ­λή­­νων (τραγωδία, ποίηση, φιλοσοφία κ.ά.)
★ Η τεράστια αυτοκρατορία που δημιούργησε ο Μέγας Αλέξανδρος επέκτεινε την ε­πιρ­­ρο­ή της, κάτι που συνεχίστηκε με την αυτοκρατορία των Ρωμαίων, οι ο­ποί­οι είχαν ε­πη­­ρε­α­στεί βα­θιά από τον ελληνικό πολιτισμό. Εκτιμάται μάλιστα ό­τι ε­κεί­νη την ε­πο­χή οι άν­θρωποι σε ό­λη τη Μεσόγειο μιλούσαν, διάβαζαν και ο­πωσ­δή­πο­τε κα­τα­λά­βαι­ναν ελληνι­κά.
★ Σε αυτήν τη «διεθνή» γλώσσα γράφτηκαν και τα Ευαγγέλια του χριστιανισμού. Αυ­τό βοή­θη­σε το ελληνικό λεξιλόγιο να εξαπλωθεί και στους λαούς που μυ­ού­νταν στη νέ­α θρη­σκεί­α.
★ Όταν ξεκίνησε η ξένη κυριαρχία στον ελλαδικό χώρο, πολλοί Έλληνες και ελ­λη­νό­φω­­νοι λό­γι­οι διασκορπίστηκαν μέσω της Ιταλίας στην Ευρώπη. Mέσω αυ­τών οι Ευ­ρω­παί­οι α­να­κά­λυ­ψαν τα ελληνικά γράμματα και επειδή σε πολλές πε­ρι­πτώ­σεις δεν υ­πήρ­χαν οι α­ντί­στοι­χες λέξεις στο λεξιλόγιό τους, υιοθέτησαν τις ελ­λη­νι­κές. Αυτό συ­νε­χί­στη­κε και αρ­γό­τε­ρα, με την ανάπτυξη των επιστημών (18ος-19ος αιώνας), ο­πό­τε πολλές λέξεις πέρασαν στην επιστημονική ορολογία.

Τον τελευταίο αιώνα παρατηρείται μια αντίστροφη πορεία. Σήμερα οι νέες ιδέες και τα τε­­χνο­λο­γι­κά επιτεύγματα (π.χ. στην πληροφορική) εκφράζονται κατά κύ­ρι­ο λόγο στα αγ­­γλι­κά. Εμείς, ωστόσο, οφείλουμε να θυμόμαστε όσα πρόσφερε η γλώσ­σα μας στον πα­­γκό­σμι­ο πολιτισμό, να νιώθουμε περήφανοι αλλά και να τη δι­α­φυ­λάσ­σου­με μελετώ­ντας τη και μι­λώ­ντας σωστά.

ΠΗΓΕΣ: Νεοελληνική Γραμματική Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1941,1993), abnet.agrino.org/htmls/E/E009.html - ΕΙΚΟΝΑ: lexilogia.gr (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ