29 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Διαφωτισμός

Ο 17ος και ο 18ος αιώνας είναι για την Ευρώπη η περίοδος του Απολυταρχισμού. Οι η­γε­μό­νες της έχουν απόλυτη εξουσία, ενώ οι πολεμικές αναμετρήσεις είναι συ­χνές και σκλη­ρές. Σε μια από αυτές μάλιστα, τον Τριακονταετή Πόλεμο (1618-1648), θα χά­σει τη ζω­ή του το 1/3 περίπου από τους κατοίκους των γερμανικών πε­ρι­ο­χών.


Όμως η Αναγέννηση, η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση και οι Γεωγραφικές Α­να­κα­λύ­ψεις των προ­η­γού­με­νων αιώνων εξακολουθούν να επηρεάζουν τους Ευ­ρω­παί­ους:
● Στη Γαλλία, τη Ρωσία και σε άλλες χώρες προωθούνται αλλαγές με σκοπό τον σε­βα­­σμό στους νόμους και τον περιορισμό της βασιλικής εξουσίας.
● Στην Αγγλία, με τον «Χάρτη των Δικαιωμάτων» του 1689, ενισχύεται η εξουσία του Κοι­νο­βου­λί­ου σε βάρος της απόλυτης μοναρχίας.

Η μεγάλη τομή, ωστόσο, έρχεται με τον Διαφωτισμό, το σπουδαιότερο πνευ­μα­τι­κό κί­νη­μα στην Ευρώπη του 18ου αιώνα. Οι ιδέες του δεν επηρεάζουν μό­νο τις κυ­ρί­αρ­­χες ι­δε­ο­λο­γι­κές τάσεις της εποχής αλλά εξακολουθούν να δι­α­μορ­φώ­νουν τη σύγ­χρο­­νη σκέψη.


Ο Διαφωτισμός ξεκινά από την Αγγλία, καλλιεργείται όμως κυρίως στη Γαλλία. Οι εκ­φρα­­στές του αμφισβητούν τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες και πι­στεύ­ουν ότι ο φω­τι­σμός του ανθρώπου μέσω της παιδείας θα τον βοηθήσει να κα­τα­νοή­σει τα δι­και­ώ­μα­τά του. Οι Δι­α­φω­τι­στές εναντιώνονται στη θανατική ποι­νή και στα βα­σα­νι­στή­ρι­α, στη δουλεία και στον πόλεμο. Ο Βολτέρος μιλά για την ανεξιθρησκία, ο Ρουσό για την ελευθερία και την ι­σό­τη­τα, ο Λοκ και ο Μο­ντε­σκιέ για την αξία των νόμων.

(περισσότερα αποφθέγματα βρίσκονται εδώ)

Συνέπειες του Διαφωτισμού

 1  Οι νέες αυτές ιδέες επεκτείνονται και στην επιστήμη. Μελετάται το φαι­νό­με­νο του η­­λε­κτρι­σμού και ο Βόλτα κατασκευάζει την πρώτη μπαταρία. Ο Νεύ­τω­νας α­να­κα­λύ­πτει τον νό­μο της βαρύτητας, η Χημεία προοδεύει εντυπωσιακά, ε­νώ στην Ιατρική χρη­σι­μο­ποι­εί­ται ο εμβολιασμός, για να αντιμετωπιστούν δι­ά­φο­ρες με­τα­δο­τι­κές α­σθέ­νει­ες και κυρίως η ευ­­λο­γιά.

Ο Άγγλος Ισαάκ Νιούτον
(Νεύτωνας στα ελληνικά)
θεωρείται ο «πατέρας»
της Φυσικής.


 2  Ανανεώνονται επίσης και μορφές της τέχνης όπως η λογοτεχνία και η μου­σι­κή. Γρά­­φο­νται αξεπέραστα μυθιστορήματα (π.χ. «Ροβινσώνας Κρούσος», «Τα τα­ξί­δια του Γκιού­­λι­βερ»), ενώ κλασικοί συνθέτες, όπως ο Μπαχ και ο Μότσαρτ, δη­μι­ουρ­γούν τα φη­μι­σμέ­­να μου­σι­κά έργα τους.


 3  Παράλληλα εξελίσσεται και η τεχνολογία. Σημαντικές εφευρέσεις τού 18ου αι­ώ­να εί­­ναι οι εξής:


 4  Οι ιδέες του Διαφωτισμού, τέλος, επηρεάζουν καθοριστικά τις δύο μεγάλες ε­πα­να­στά­­σεις του 18ου αιώνα, την Αμερικανική (1776) και τη Γαλλική (1789), κα­θώς και την Ελ­­λη­νι­κή που θα ακολουθήσει (1821).

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006) | ΕΙΚΟΝΕΣ: aardvarkalley.blogspot.com (1), podilato98.blogspot.com (2-3,6-7), el.wikipedia.org (4), comickingdom.co.uk (5)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λάθη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στο κου­μπί «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ