Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

1 Ιουλίου 2016

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Πορτογαλία)

Η Πορτογαλία έχει εκδώσει 11 αναμνηστικά κέρματα:


2007
Πορτογαλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Α­πει­κο­νί­ζε­ται το δέντρο φελλόδρυς.

2008
60 χρόνια από την Οικουμενική Διακήρυξη των Αν­θρω­πί­νων Δι­και­ωμάτων.

2009
Δεύτεροι αγώνες των πορτογαλόφωνων χωρών. Α­πει­κο­νί­ζε­ται α­θλητής με μακριά κορδέλα.

2010
100 χρόνια Πορτογαλική Δημοκρατία.

2011
500 χρόνια από τη γέννηση του εξερευνητή Φερνάο Μέν­δες Πίν­το. Απεικονίζεται ένα ιστιοφόρο εν πλω, ενώ τα κύ­μα­τα σχη­μα­τί­ζο­νται από αναφορές στην Πορτογαλία, τη Λι­σα­βό­να, το βι­βλί­ο του και ο­ρι­σμέ­νους προορισμούς των τα­ξι­διών του.

2012
Η πρώτη πρωτεύουσα της χώρας, το Γκιμαράες, πο­λι­τι­στι­κή πρω­τεύουσα της Ευρώπης για το 2012. Από εδώ ξε­κί­νη­σε η πο­ρεία της Πορτογαλίας ως ανεξάρτητο κράτος τον 12ο αι­ώ­να. Α­πει­κονίζεται ο πρώτος βασιλιάς με το σπαθί και το κά­στρο του.

2013
250 χρόνια από την κατασκευή του «Πύργου των κλη­ρι­κών». Βρί­σκε­ται στο Πόρτο και είναι ο ψη­λό­τε­ρος πύργος της χώρας.

2014
40 χρόνια από την Επανάσταση των Γαριφάλων. Οι δύο κα­μπύ­λες αναπαριστούν το γενικό σχήμα του λουλουδιού που συμ­βό­λι­σε το κί­νημα για την ε­πα­να­φο­ρά της Δη­μο­κρα­τί­ας στη χώ­ρα.

2014
Διεθνές έτος οικογενειακής γεωργίας. Α­πει­κο­νί­ζο­νται ερ­γαλεί­α της παραδοσιακής γεωργίας, καθώς και τα σχετικά προϊ­ό­ντα: έ­να κο­τό­πουλο, κο­λο­κύ­θες, πατάτες, άλλα λα­χανι­κά και λου­λού­δια.

2015
150 χρόνια Πορτογαλικός Ερυθρός Σταυρός. Το πε­ρί­γραμμα χε­ριού συμβολίζει τη βοήθεια που προ­σφέ­ρει η ορ­γά­νω­ση κυ­ρίως στον ιατρικό τομέα, ενώ το σύμβολό της, ο σταυρός, ε­πα­να­λαμ­βά­νε­ται για να δεί­ξει τη δράση της τόσο στην Πορ­το­γα­λί­α όσο και στο εξω­τε­ρι­κό.

2015
500 χρόνια από τις πρώτες επαφές με το Τιμόρ. Α­πει­κο­νί­ζο­νται πλοίο του 16ου αιώνα (συμβολίζει την άφιξη των Πορ­το­γά­λων θα­λασσοπόρων στο νησί της ΝΑ Ασίας), κα­λα­μω­τή στέγη το­πι­κής κα­τοι­κί­ας και τυπικά ξύλινα γλυπτά της πε­ρι­ο­χής.

Δωράκια!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: fleur-de-coin.com (1-2,4,8), eurocollection.surinternet.com (3),
muenzen-outlet.biz (5), numiscollect.eu (6), historia-hamburg.de (7),
ometi.ee (9), preisvergleich.eu (10), coinsclub.gr (11-15)
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.