Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Ασφαλής χρήση του διαδικτύουΤο διαδίκτυο είναι ένας καταπληκτικός κόσμος μάθησης, επικοινωνίας και δι­α­σκέ­δα­σης· είναι όμως κι ένα κόσμος ανοιχτός σε όλους, καλούς και κακούς! Με λίγη προ­σο­χή μπο­ρούμε να απολαμβάνουμε τα πολλά οφέλη του με ασφάλεια και να α­πο­φεύ­γου­με τους πι­θανούς κινδύνους.

Ας διαβάσουμε με προσοχή τον οδηγό για μαθητές που έχει συντάξει το Safer­in­ter­net.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου:

 1  Δεν αποκαλύπτω ποτέ προσωπικές λεπτομέρειες στο διαδίκτυο, όπως το πραγ­μα­τι­κό μου όνομα, τη διεύθυνση της κατοικίας μου, το όνομα του σχολείου μου, το τη­λέ­φω­νο ή τη φωτογραφία μου, γιατί ποτέ δεν μπορώ να ξέρω πού μπορεί να κα­τα­λή­ξουν. Αντίστοι­χα, δε ζητώ από άλλους να αποκαλύψουν προσωπικές τους πλη­ρο­φο­ρί­ες.


 2  Δεν αποκαλύπτω σε κανέναν, ούτε και στους καλύτερούς μου φίλους, τον κω­δι­κό πρόσβασης στον λογαριασμό που έχω στο διαδίκτυο. Κάποιος θα μπορούσε, χρη­σι­μο­­ποι­ώ­ντας τον κωδικό αυτό, να προφασιστεί ότι είμαι εγώ στο διαδίκτυο, να δια­βά­σει το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, να αναρτήσει λανθασμένες ή κακές πλη­ρο­φο­ρί­ες, να πα­ρενοχλήσει άλλα άτομα ή να διαδώσει ψέματα για τρίτους.

 3  Γνωρίζω ότι τη στιγμή που δημοσιεύω οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία στο δι­α­­δί­κτυ­ο παύει να είναι προσωπική και γίνεται δημοσίως προσβάσιμη παντού στον κό­σμο. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει πάντα να σκέφτομαι προτού δημοσιεύσω κάτι.


 4  Όλοι αφήνουμε ηλεκτρονικά ίχνη στο διαδίκτυο! Πρέπει, επομένως, να συ­μπε­ρι­φέ­­ρο­μαι με κανόνες και με ηθική, όπως κάνω και στον πραγματικό κόσμο. Αν πα­ρα­βώ κά­ποιους συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι συνεπάγονται κυρώσεις, τότε μέ­σα από τα η­λεκτρονικά μου ίχνη θα μπορώ να εντοπιστώ οπουδήποτε στον κόσμο.


 5  Ενημερώνω τους γονείς ή τους δασκάλους μου, δίχως να διστάσω, στην πε­ρί­πτω­ση που διαβάσω στο διαδίκτυο κάτι που με ενοχλεί ή με κάνει να νιώθω άβολα. Α­κό­μη κι αν πιστεύω ότι γνωρίζω πολύ καλύτερο το διαδίκτυο από αυτούς, δεν ξεχνώ ό­τι η γνώ­ση και η εμπειρία τους μπορούν να με προστατεύσουν από τις κακοτοπιές.

 6  Ποτέ δε συναντώ «φίλους» που γνώρισα στο διαδίκτυο και που δε γνωρίζω στον πραγ­μα­τι­κό κόσμο. Τα άτομα αυτά δεν είναι πάντα εκείνα που ισχυρίζονται ότι είναι, α­κό­­μη και αν αλληλογραφώ ή επικοινωνώ μαζί τους για πολύ καιρό ή μου έχουν στεί­λει φω­τογραφία τους ή τους έχω δει με web κάμερα. Ακόμη και η φωτογραφία ή το βίντεο μπο­ρεί να είναι πλαστά!


 7  Εάν κάποιος διαδικτυακός φίλος μού ζητήσει να κρατήσω τη φιλία μας μυστική, τό­τε κάτι δεν πάει καλά. Ποιος αληθινός φίλος θα το ζητούσε αυτό; Πρέπει αμέσως να ενημε­ρώσω τους γονείς μου ή τους δασκάλους μου.

 8  Εάν κάποιος μου στείλει ένα απρεπές μήνυμα ή μια απρεπή εικόνα ή με πα­ρε­νο­χλεί στο διαδίκτυο, πρέπει να σταματήσω αμέσως την επικοινωνία μαζί του και να α­να­φέ­ρω το γεγονός στους γονείς μου ή στους δασκάλους μου, για να με βοη­θή­σουν. Μπο­ρώ, ε­πίσης, να καλέσω το τηλέφωνο  800 11 800 15  χωρίς χρέωση και να ζη­τή­σω ανώνυ­μα βοήθεια από τους ειδικούς του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Δι­α­δι­κτύ­ου.


 9  Εάν κάποιος μου προσφέρει κάτι στο διαδίκτυο που μου φαίνεται υπερβολικό για να είναι αλήθεια, όπως π.χ. δώρα για συμμετοχή σε κάποιον διαγωνισμό ή κουίζ, τό­τε πιθα­νώς όντως να μην είναι αληθινό και να πρόκειται για κάποιο τέχνασμα! Καλό θα είναι, ε­πομένως, να αποφεύγω τέτοιου είδους επαφές ή ιστοσελίδες.

 10  Δεν ενδιαφέρομαι για υλικό που απευθύνεται σε ενηλίκους. Προστατεύω τον ε­αυ­τό μου και αναζητώ ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί για παιδιά της ηλικίας μου.

 11  Εάν βρω κάποια ιστοσελίδα που με τρομάζει, μου φαίνεται περίεργη ή περιέχει ρα­­τσι­στι­κό, εξτρεμιστικό και γενικά ύποπτο περιεχόμενο, το αναφέρω αμέσως στους γο­νείς μου ή στους δασκάλους μου.

 12  Διασταυρώνω πάντοτε το υλικό που βρίσκω στο διαδίκτυο με άλλες πηγές, ό­πως βιβλία, εφημερίδες ή περιοδικά. Ρωτώ επίσης τους δασκάλους και τους γονείς μου. Όλοι μας μπορούμε να είμαστε συγγραφείς στο διαδίκτυο και δεν είναι όλοι οι άν­θρω­ποι επι­στήμονες ή ειδικοί!


 13  Αντιμετωπίζω τους άλλους χρήστες του διαδικτύου με τον ίδιο τρόπο που θα ή­θε­λα να μου φέρονται αυτοί. Δεν κατηγορώ ούτε προσβάλλω κάποιον θεωρώντας ό­τι αστει­εύομαι, γιατί το αστείο μου μπορεί να μη γίνει αποδεκτό και να πληγώσει το ά­το­μο αυτό.


 14  Γνωρίζω ότι το κατέβασμα φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο μπορεί να είναι πα­ρά­­νο­μο. Ελέγχω αν μπορώ να το κάνω αυτό στην ιστοσελίδα που βρίσκομαι ή αν πρέ­πει να πληρώσω για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που παρέχουν δωρεάν υλικό στους χρήστες τους.

 15  Δεν αντιγράφω απλώς κείμενα από υλικό του διαδικτύου για τις εργασίες μου, για­­τί είναι σαν να κλέβω. Η αντιγραφή από το διαδίκτυο μπορεί να είναι παράνομη και σίγου­ρα δε βοηθάει καθόλου στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων και της κρι­τι­κής μου ικανότητας, προσόντα που θα χρειαστώ στο μέλλον.

 16  Δεν προωθώ κάποιο e-mail που έλαβα και θεωρώ απαράδεκτο, γιατί είναι σαν να προωθώ ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

 17  Σβήνω αμέσως e-mail που έχω λάβει από αποστολείς που δε γνωρίζω ή και από φί­­λους, από τους οποίους όμως δεν αναμένω ηλεκτρονική αλληλογραφία. Σε καμία πε­ρί­­πτω­ση δεν ενεργοποιώ τους συνδέσμους του διαδικτύου που υπάρχουν σε αυτά τα ηλε­κτρονικά μηνύματα ούτε ανοίγω τα τυχόν συνημμένα τους. Το ίδιο ισχύει και για τη λήψη αρχείων από κόμβους του διαδικτύου, γιατί έτσι πιθανόν να μεταδοθεί ι­ός στον υπολογι­στή μου που θα μπορούσε να τον βλάψει ή να τον καταστρέψει.

 18  Δεν κάνω ποτέ αγορές από το διαδίκτυο αν δεν είναι δίπλα μου ένας γονιός. Α­πο­­φεύ­γω ιστοχώρους που δε γνωρίζω ότι είναι έγκυροι. Πληκτρολογώ πάντα εγώ τη δι­εύ­­θυν­ση της ιστοσελίδας, για να είμαι σίγουρος ότι θα μεταβώ στη γνήσια και ό­χι σε άλλη, πλαστή.

 19  Κάνω τακτικά διαλείμματα όταν είμαι στον υπολογιστή, για να ξεκουράζονται τα μά­τια μου.

 20  Ο χρόνος που μένω στον υπολογιστή και στο διαδίκτυο δεν πρέπει να μου στε­ρεί ούτε ένα λεπτό από το παιχνίδι μου, τα χόμπι μου, τους φίλους μου, το διά­βα­σμά μου και τον ύπνο μου.

 21  Μπορώ να διασκεδάζω στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου, όμως θυμάμαι πά­ντο­τε ότι διαφέρει από τον πραγματικό κόσμο.


Πατήστε στην εικόνα και κατεβάστε τον οδηγό σε αρχείο pdf:


ΠΗΓΗ: www.saferinternet.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διαδίκτυο


2 σχόλια:

Connie11 είπε...

Πολύ ενδιαφέρον πράγματα!

δάσκαλος98 είπε...

Όντως είναι ενδιαφέροντα. Χαίρομαι που σου άρεσαν! :))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.