8 Φεβρουαρίου 2012

Τροφική αλυσίδα

Από την tzina45Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Με τον όρο τροφική αλυσίδα χαρακτηρίζεται γενικά η ακολουθία της με­τα­φο­ράς ύ­­λης και ε­νέρ­γει­ας από οργανισμό σε οργανισμό με τη μορφή τροφής. Πρό­κει­ται δη­λα­δή για μια α­κο­λου­θί­α (αλυσίδα) οργανισμών, που υφίσταται σε κά­θε οι­κο­σύ­στη­μα, ό­που οι επό­μενοι (ή ανώτεροι) τρέφονται από τους προ­η­γού­με­νους.

Κάθε κρίκος ή στάδιο μιας τροφικής αλυσίδας ονομάζεται τροφικό επίπεδο. Η σχε­τι­κή α­­ξί­α της ενέργειας σε κάθε τροφικό επίπεδο συχνά εκτιμάται ως κα­τα­σκευ­ή οι­κο­λο­γι­κών πυ­ρα­μί­δων. Στη πράξη όμως τόσο απλά συστήματα σπάνια υ­πάρ­χουν και οι τρο­φο­λι­κές σχέ­σεις μεταξύ οργανισμών συνηθέστερα συ­νι­στούν έ­να εκτεταμένο δί­κτυ­ο τροφής, πέ­ραν του ενός τύπου ζώου ή φυτού. Συ­νέ­πει­α αυ­τού είναι ότι οι τρο­φι­κές αλυσίδες δια­συν­δέ­ο­νται τοπικά σε ένα τρο­φι­κό δί­κτυ­ο που περιλαμβάνει δι­ά­φο­ρους τύπους τροφής των ορ­γα­νι­σμών. Για τον λό­γο αυ­τό σήμερα προτιμάται να γί­νε­ται λόγος για τροφικό πλέγμα πα­ρά για τρο­φι­κή α­λυ­σί­δα.

Έτσι η πολυπλοκότητα του τροφικού δικτύου ποικίλλει τόσο μέσα στο οι­κο­σύ­στη­μα ό­σο και μεταξύ των διαφόρων οικοσυστημάτων.

Τα φυτά για παράδειγμα μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε τροφή μέσω της φω­το­σύν­­θε­σης, τα οποία και αποτελούν την πρωταρχική πηγή τροφής. Στο ε­πό­με­νο τρο­φι­κό ε­­πί­πε­δο μιας αλυσίδας φυτοφάγων το φυτό τρώγεται από το φυ­το­φά­γο. Στο ε­πό­με­νο ε­πί­­πε­δο το φυτοφάγο ζώο τρώγεται από ένα σαρ­κο­φά­γο, το οποίο μπορεί με τη σειρά του να φα­γω­θεί από άλλο, μεγαλύτερο σαρκοφάγο.

Σε παρασιτική τροφική αλυσίδα ένας μικρότερος οργανισμός καταναλώνει τμή­μα ε­νός με­γα­λύ­τε­ρου, του ξενιστή, ενώ μπορεί και ο ίδιος να παρασιτείται α­πό μι­κρό­τε­ρο α­κό­μη ορ­γα­νι­σμό. Σε μια σαπροφυτική τροφική αλυσίδα οι μι­κρο­ορ­γα­νι­σμοί ε­πι­βι­ώ­νουν τρεφό­μενοι με νεκρή οργανική ύλη. Στην περίπτωση αυτή οι ορ­γα­νι­σμοί ο­νο­μά­ζο­νται α­ποι­κο­­δο­μη­τές.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια - ΕΙΚΟΝΑ: sheppardsoftware.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται.
Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στην «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ