Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

28 Φεβρουαρίου 2012

Το άλογο

Από τη Vickos22


Το άλογο ή ίππος ή άτι, (Equus caballus), είναι τετράποδο περισσοδάκτυλο θη­λα­στι­κό της οι­κο­γέ­νει­ας των ιππιδών (Equidae), που χρησιμοποιήθηκε από την αρ­χαι­ό­τη­τα ως μέ­σο με­τα­κί­νη­σης και αποτέλεσε βασική κινητήρια δύναμη των α­μα­ξών αλ­λά και χρή­­σι­μο ερ­γα­λεί­ο στον πόλεμο. Βοήθησε επίσης την εξάπλωση των αν­θρώ­πων σε νέες πε­ρι­ο­χές, κα­θώς και τη μετανάστευση ολόκληρων λαών. Ε­ξη­με­ρώ­θη­κε από τον άν­­θρω­πο γύ­ρω στο 4500 π.Χ. Στην αρχαία ελληνική, η ο­νο­μα­σί­α του ή­ταν ίππος.


Το άλογο είναι ψηλό ζώο, γνωστό για την περήφανη όψη του. Γεννάει κάθε φορά συ­­νή­θως ένα μωρό, σπανιότερα δύο, και η θηλυκιά τα θηλάζει μέχρι να είναι έ­τοι­μα να βο­σκή­σουν μόνα τους. Ζουν πολλά χρόνια και αρκετές φορές ξεπερνούν τα 25. Αν και πι­στευ­ό­ταν ότι δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο ζώο, όπως δείχνει και το ό­νο­μά του, έχει α­πο­δει­χτεί ότι κα­τέ­χει ευφυΐα που έχει να κάνει με την εκμάθηση κα­θη­κό­ντων, τη μνή­μη και τη λύ­ση προ­βλη­μά­των.


Σήμερα η χρήση του ως μεταφορικό μέσο στην Ευρώπη έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Πα­­ρα­μέ­νει όμως σε πολλές χώρες της Ασίας, και σε ενδοχώρες της Λατινικής Α­με­ρι­κής. Ά­λο­γα α­πα­ντώ­νται εκτός από άθλημα στην ιππασία και τον ιππόδρομο, σε προ­ε­δρι­κές και βα­σι­λι­κές φρουρές αλλά και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, όπως σε έ­φιπ­πες α­­στυ­νο­μι­κές δυ­νά­μεις, καθώς και στις κοινωνίες των Άμις. Το άλογο χρη­σι­μο­ποι­εί­ται ε­πίσης στις πα­ρα­δο­σι­α­κές γιορτές, καθώς και στο κυνήγι α­λε­πού­δων στη Σκω­τί­α και στην Αγ­γλί­α.


Το άλογο προήλθε από τον ηώιππο, ένα μικρό τετράποδο θηλαστικό που ζούσε πριν 55 ε­κα­τομ­μύ­ρι­α χρόνια. Ο ηώιιπος εξελίχθηκε στον μεσόιππο, τον μειόιππο και τον πλει­ό­ιπ­πο αυξάνοντας το μέγεθός του. Ο σημερινός ίππος μάλλον εμ­φα­νί­στη­κε στη Βό­ρει­α Α­με­ρι­κή, κατά την εποχή του Πλειστοκαίνου, και από εκεί με­τα­νά­στευ­σε στον υπόλοιπο κό­σμο. Από το ίδιο εξελικτικό δέντρο προήλθαν το γαϊ­δού­ρι, η ζέ­βρα, το άλογο Przel­waski και άλογο Παλλάς.


ΠΗΓΗ: ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.