Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Ασφαλής χρήση του διαδικτύουΤο διαδίκτυο είναι ένας καταπληκτικός κόσμος μάθησης, επικοινωνίας και δι­α­σκέ­δα­σης· εί­ναι όμως κι ένα κόσμος ανοιχτός σε όλους, καλούς και κακούς! Με λίγη προ­σο­χή μπο­­ρού­με να απολαμβάνουμε τα πολλά οφέλη του με ασφάλεια και να α­πο­φεύ­γου­με τους πι­­θα­νούς κινδύνους.

Ας διαβάσουμε με προσοχή τον οδηγό για μαθητές που έχει συντάξει το Safer­in­ter­net.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου:

 1  Δεν αποκαλύπτω ποτέ προσωπικές λεπτομέρειες στο διαδίκτυο, όπως το πραγ­μα­τι­κό μου όνομα, τη διεύθυνση της κατοικίας μου, το όνομα του σχολείου μου, το τη­λέ­φω­νο ή τη φω­το­γρα­φί­α μου, γιατί ποτέ δεν μπορώ να ξέρω πού μπορεί να κα­τα­λή­ξουν. Αντίστοι­χα, δε ζητώ από άλλους να αποκαλύψουν προσωπικές τους πλη­ρο­φο­ρί­ες.


 2  Δεν αποκαλύπτω σε κανέναν, ούτε και στους καλύτερούς μου φίλους, τον κω­δι­κό πρό­σβα­σης στον λογαριασμό που έχω στο διαδίκτυο. Κάποιος θα μπορούσε, χρη­σι­μο­­ποι­ώ­ντας τον κωδικό αυτό, να προφασιστεί ότι είμαι εγώ στο διαδίκτυο, να δια­βά­σει το η­λε­κτρο­νι­κό μου ταχυδρομείο, να αναρτήσει λανθασμένες ή κακές πλη­ρο­φο­ρί­ες, να πα­­ρε­νο­χλή­σει άλλα άτομα ή να διαδώσει ψέματα για τρίτους.

 3  Γνωρίζω ότι τη στιγμή που δημοσιεύω οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία στο δι­α­­δί­κτυ­ο παύει να είναι προσωπική και γίνεται δημοσίως προσβάσιμη παντού στον κό­σμο. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει πάντα να σκέφτομαι προτού δημοσιεύσω κάτι.


 4  Όλοι αφήνουμε ηλεκτρονικά ίχνη στο διαδίκτυο! Πρέπει, επομένως, να συ­μπε­ρι­φέ­­ρο­μαι με κανόνες και με ηθική, όπως κάνω και στον πραγματικό κόσμο. Αν πα­ρα­βώ κά­ποιους συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι συνεπάγονται κυρώσεις, τότε μέ­σα από τα η­­λε­κτρο­νι­κά μου ίχνη θα μπορώ να εντοπιστώ οπουδήποτε στον κόσμο.


 5  Ενημερώνω τους γονείς ή τους δασκάλους μου, δίχως να διστάσω, στην πε­ρί­πτω­ση που διαβάσω στο διαδίκτυο κάτι που με ενοχλεί ή με κάνει να νιώθω άβολα. Α­κό­μη κι αν πι­στεύ­ω ότι γνωρίζω πολύ καλύτερο το διαδίκτυο από αυτούς, δεν ξεχνώ ό­τι η γνώ­ση και η εμπειρία τους μπορούν να με προστατεύσουν από τις κακοτοπιές.

 6  Ποτέ δε συναντώ «φίλους» που γνώρισα στο διαδίκτυο και που δε γνωρίζω στον πραγ­μα­τι­κό κόσμο. Τα άτομα αυτά δεν είναι πάντα εκείνα που ισχυρίζονται ότι είναι, α­κό­­μη και αν αλληλογραφώ ή επικοινωνώ μαζί τους για πολύ καιρό ή μου έχουν στεί­λει φω­­το­γρα­φί­α τους ή τους έχω δει με web κάμερα. Ακόμη και η φωτογραφία ή το βίντεο μπο­ρεί να είναι πλαστά!


 7  Εάν κάποιος διαδικτυακός φίλος μού ζητήσει να κρατήσω τη φιλία μας μυστική, τό­τε κά­τι δεν πάει καλά. Ποιος αληθινός φίλος θα το ζητούσε αυτό; Πρέπει αμέσως να ε­νη­με­ρώ­σω τους γονείς μου ή τους δασκάλους μου.

 8  Εάν κάποιος μου στείλει ένα απρεπές μήνυμα ή μια απρεπή εικόνα ή με πα­ρε­νο­χλεί στο διαδίκτυο, πρέπει να σταματήσω αμέσως την επικοινωνία μαζί του και να α­να­φέ­ρω το γε­γο­νός στους γονείς μου ή στους δασκάλους μου, για να με βοη­θή­σουν. Μπο­ρώ, ε­­πί­σης, να καλέσω το τηλέφωνο  800 11 800 15  χωρίς χρέωση και να ζη­τή­σω ανώνυ­μα βοή­θει­α από τους ειδικούς του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Δι­α­δι­κτύ­ου.


 9  Εάν κάποιος μου προσφέρει κάτι στο διαδίκτυο που μου φαίνεται υπερβολικό για να εί­ναι αλήθεια, όπως π.χ. δώρα για συμμετοχή σε κάποιον διαγωνισμό ή κουίζ, τό­τε πιθα­νώς όντως να μην είναι αληθινό και να πρόκειται για κάποιο τέχνασμα! Καλό θα είναι, ε­­πο­μέ­νως, να αποφεύγω τέτοιου είδους επαφές ή ιστοσελίδες.

 10  Δεν ενδιαφέρομαι για υλικό που απευθύνεται σε ενηλίκους. Προστατεύω τον ε­αυ­τό μου και αναζητώ ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί για παιδιά της ηλικίας μου.

 11  Εάν βρω κάποια ιστοσελίδα που με τρομάζει, μου φαίνεται περίεργη ή περιέχει ρα­­τσι­στι­κό, εξτρεμιστικό και γενικά ύποπτο περιεχόμενο, το αναφέρω αμέσως στους γο­νείς μου ή στους δασκάλους μου.

 12  Διασταυρώνω πάντοτε το υλικό που βρίσκω στο διαδίκτυο με άλλες πηγές, ό­πως βι­βλί­α, εφημερίδες ή περιοδικά. Ρωτώ επίσης τους δασκάλους και τους γονείς μου. Όλοι μας μπορούμε να είμαστε συγγραφείς στο διαδίκτυο και δεν είναι όλοι οι άν­θρω­ποι ε­πι­­στή­μο­νες ή ειδικοί!


 13  Αντιμετωπίζω τους άλλους χρήστες του διαδικτύου με τον ίδιο τρόπο που θα ή­θε­λα να μου φέρονται αυτοί. Δεν κατηγορώ ούτε προσβάλλω κάποιον θεωρώντας ό­τι α­στει­­εύ­ο­μαι, γιατί το αστείο μου μπορεί να μη γίνει αποδεκτό και να πληγώσει το ά­το­μο αυτό.


 14  Γνωρίζω ότι το κατέβασμα φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο μπορεί να είναι πα­ρά­­νο­μο. Ελέγχω αν μπορώ να το κάνω αυτό στην ιστοσελίδα που βρίσκομαι ή αν πρέ­πει να πλη­ρώ­σω για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που παρέχουν δω­ρε­άν υλικό στους χρήστες τους.

 15  Δεν αντιγράφω απλώς κείμενα από υλικό του διαδικτύου για τις εργασίες μου, για­­τί εί­ναι σαν να κλέβω. Η αντιγραφή από το διαδίκτυο μπορεί να είναι παράνομη και σίγου­ρα δε βοηθάει καθόλου στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων και της κρι­τι­κής μου ι­κα­νό­τη­τας, προσόντα που θα χρειαστώ στο μέλλον.

 16  Δεν προωθώ κάποιο e-mail που έλαβα και θεωρώ απαράδεκτο, γιατί είναι σαν να προ­ω­θώ ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

 17  Σβήνω αμέσως e-mail που έχω λάβει από αποστολείς που δε γνωρίζω ή και από φί­­λους, από τους οποίους όμως δεν αναμένω ηλεκτρονική αλληλογραφία. Σε καμία πε­ρί­­πτω­ση δεν ενεργοποιώ τους συνδέσμους του διαδικτύου που υπάρχουν σε αυτά τα η­λε­­κτρο­νι­κά μηνύματα ούτε ανοίγω τα τυχόν συνημμένα τους. Το ίδιο ισχύει και για τη λήψη αρ­χεί­ων από κόμβους του διαδικτύου, γιατί έτσι πιθανόν να μεταδοθεί ι­ός στον υπολογι­στή μου που θα μπορούσε να τον βλάψει ή να τον καταστρέψει.

 18  Δεν κάνω ποτέ αγορές από το διαδίκτυο αν δεν είναι δίπλα μου ένας γονιός. Α­πο­­φεύ­γω ιστοχώρους που δε γνωρίζω ότι είναι έγκυροι. Πληκτρολογώ πάντα εγώ τη δι­εύ­­θυν­ση της ιστοσελίδας, για να είμαι σίγουρος ότι θα μεταβώ στη γνήσια και ό­χι σε άλλη, πλα­στή.

 19  Κάνω τακτικά διαλείμματα όταν είμαι στον υπολογιστή, για να ξεκουράζονται τα μά­τια μου.

 20  Ο χρόνος που μένω στον υπολογιστή και στο διαδίκτυο δεν πρέπει να μου στε­ρεί ού­τε ένα λεπτό από το παιχνίδι μου, τα χόμπι μου, τους φίλους μου, το διά­βα­σμά μου και τον ύπνο μου.

 21  Μπορώ να διασκεδάζω στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου, όμως θυμάμαι πά­ντο­τε ότι διαφέρει από τον πραγματικό κόσμο.


Πατήστε στην εικόνα και κατεβάστε τον οδηγό σε αρχείο pdf:


ΠΗΓΗ: www.saferinternet.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διαδίκτυο


2 σχόλια:

Connie11 είπε...

Πολύ ενδιαφέρον πράγματα!

δάσκαλος98 είπε...

Όντως είναι ενδιαφέροντα. Χαίρομαι που σου άρεσαν! :))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.