4 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Συνήγορος του Παιδιού

Ο Συνήγορος του Πολίτη δημιουργήθηκε το 1997 για να προστατεύει τα δι­και­ώ­μα­­τα των πο­λι­τών. Ελέγχεται μόνο από τη Βουλή των Ελλήνων και οι υ­πη­ρε­σί­ες του εί­ναι δω­ρε­άν.

Από το 2003 στον Συνήγορο του Πολίτη λειτουργεί ένα ειδικό τμήμα, ο «Κύκλος Δι­­και­ω­μά­των του Παιδιού», που ανέλαβε τον ρόλο του Συνηγόρου του Παιδιού στην Ελλά­δα. Έ­χει αποστολή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων, δη­λα­δή ό­λων των α­γο­ριών και κοριτσιών έως 18 χρόνων.

Η τηλεοπτική διαφήμιση του Συνηγόρου:


Τι κάνει ο Συνήγορος

1 Ερευνά συγκεκριμένες παραβιάσεις δικαιωμάτων των παιδιών από φορείς ή ά­το­μα και προ­τεί­νει τρόπους προστασίας τους.

2 Προσπαθεί να κάνει γνωστά τα δικαιώματα των παιδιών σε όλους και πρώτα απ’ ό­λα στα ίδια τα παιδιά.

3 Φροντίζει ώστε τα παιδιά να συμμετέχουν και να ακούγεται η φωνή τους στα θέ­μα­τα που τα αφορούν.

4 Παρακολουθεί την εφαρμογή των νόμων για τα παιδιά και κάνει προτάσεις προς την Πο­λι­τεί­α για να λάβει μέτρα προς το συμφέρον τους.

5 Συναντά τα παιδιά στους χώρους όπου ζουν, εκπαιδεύονται και περνούν την κα­θη­με­­ρι­νό­τη­τά τους, συζητά τα προβλήματα που τα απασχολούν και ακούει τις α­πό­ψεις και τις προ­τά­σεις τους.

Ο Συνήγορος συνεργάζεται με τις κρατικές υπηρεσίες που φροντίζουν για την προ­στα­σί­α των παιδιών (εισαγγελέα, κοινωνικές υπηρεσίες κ.ά.), αλλά δεν είναι θαυ­μα­το­ποι­ός! Το ση­μα­ντι­κό­τε­ρο είναι να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και να χρη­σι­μο­ποι­ού­με τη βοή­­θει­α ανθρώπων που εμπιστευόμαστε.


Ο Συνήγορος του Παιδιού βρίσκεται εδώ


ΠΗΓΗ: 0-18.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ