24 Ιανουαρίου 2017

Το πολίτευμα της Ελλάδας

Το πολίτευμα της χώρας μας ονομάζεται Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δη­μο­κρα­τί­α.

 1  Προεδρευόμενη, διότι αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της Δη­μο­κρα­τί­ας. Η ε­ξου­σί­α του είναι περιορισμένη σε σχέση με αυτήν της κυβέρνησης, αλ­λιώς η Δη­μο­κρα­­τί­α μας θα λεγόταν Προεδρική (όπως είναι, π.χ., στην Κύπρο και στις ΗΠΑ).

 2  Κοινοβουλευτική, διότι στηρίζεται στο Κοινοβούλιο (ή Βουλή) των 300 βου­λευ­τών. Οι τε­λευ­ταί­οι επιλέγονται από τον λαό και ψηφίζουν (την κυβέρνηση, τον Πρό­ε­δρο της Δη­μο­κρα­τί­ας, διάφορους νόμους) για λογαριασμό του.

 3  Δημοκρατία, διότι λειτουργεί με την αρχή της «λαϊκής κυριαρχίας». Ο λαός ε­πι­λέ­γει με ε­λεύ­θε­ρες εκλογές τους αντιπροσώπους του (τους βουλευτές) και αυ­τοί α­να­λαμ­βά­­νουν να υ­πο­στη­ρί­ζουν τα συμφέροντα και τις απόψεις των ε­κλο­γέ­ων-ψη­φο­φό­ρων. Με αυτόν τον τρό­πο οι πολίτες συμμετέχουν έμμεσα στη δι­α­κυ­βέρ­νη­ση του κρά­τους.


Στο δημοκρατικό πολίτευμα όλοι θεωρούνται ελεύθεροι και ίσοι μεταξύ τους, έ­χουν ί­δια δι­και­ώ­μα­τα και υποχρεώσεις, ενώ οφείλουν να συνεργάζονται για την κοι­νή πρό­ο­δο και να συμ­βι­ώ­νουν αρμονικά. Αξίζει να επισημάνουμε, ωστόσο, ό­τι ε­λευ­θε­ρί­α εί­ναι το δικαί­ωμα κά­θε ανθρώπου να ενεργεί όπως επιθυμεί, αρ­κεί να μην προκαλεί βλά­βη σε άλλους και να σέβεται τους νόμους της πολιτείας.

Από το 1974

Το σημερινό πολίτευμα της Ελλάδας εγκαθιδρύθηκε το 1974. Τότε έγινε με­τα­πο­λί­τευ­ση και η χώρα μας πέρασε από τη στρατιωτική δικτατορία ή χούντα (1967-1974) στην Τρί­τη Ελ­λη­νι­κή Δημοκρατία (1974-σήμερα).
● Η αρίθμηση γίνεται σε αντιδιαστολή με την Α΄ Ελληνική Δημοκρατία (1821-1828) και τη Β΄ Ελληνική Δημοκρατία (1924-1935).

ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ: podilato98.blogspot.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ