26 Φεβρουαρίου 2019

H Επανάσταση του 1821

Η Ελληνική Επανάσταση ξεκινά με μεγάλες φιλοδοξίες και σημαντικές ε­πι­τυ­χί­ες. Ε­δραι­ώ­­νε­ται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ωστόσο δοκιμάζεται από τις δυ­σκο­λί­ες του πο­λέ­μου, τις εμ­φύ­λι­ες διαμάχες, την έλλειψη πόρων και την α­που­σί­α ου­σι­α­στι­κής δι­πλω­μα­τι­κής βοή­θει­ας από το εξωτερικό. Το αποτέλεσμά της εί­ναι ένα μικρό, κυ­ρί­αρ­χο και ανεξάρτητο από την Ο­θω­μα­νι­κή Αυτοκρατορία ελ­λη­νι­κό κράτος.

H Επανάσταση του 1821 εντάσσεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές επαναστατικές κι­νή­σεις που αντιδρούν στα παλαιά, αντιδημοκρατικά καθεστώτα και την Ιερή Συμ­μα­χί­α. Προ­ε­τοι­­μά­ζε­ται από τη Φιλική Εταιρεία και εμπνέεται από τις ιδέες του Νε­ο­ελ­λη­νι­κού Δι­α­φω­τι­σμού για ελευθερία, δικαιοσύνη και εθνική α­νε­ξαρ­τη­σί­α.


(στίχοι από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου)


Με την έναρξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας εμφανίζεται η ανάγκη πολιτικής και στρα­τι­ω­­τι­κής οργάνωσης των επαναστατημένων Ελλήνων, προκειμένου να ε­δραι­ω­θεί και α­να­­γνω­ρι­στεί η επανάσταση. Συγκροτούνται εθνοσυνελεύσεις, ψη­φί­ζο­νται Συ­ντάγ­μα­τα, δη­­μι­ουρ­γεί­ται κεντρική Αρχή και οργανώνεται τακτικός στρα­τός πα­ράλ­λη­λα με τα άτακτα σώ­μα­τα που προϋπάρχουν.

Το έργο που γίνεται είναι πολύ σημαντικό. Οι ανταγωνισμοί όμως ανάμεσα σε δι­α­φο­ρε­τι­­κές κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν την πολιτική εξουσία και τον έ­λεγ­χο των πο­λε­μι­­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων δεν αργούν να εμφανιστούν. Σε αρκετές πε­ρι­πτώ­σεις οι α­ντα­γω­νι­σμοί αυτοί ο­δη­γούν ακόμη και σε εμφύλιες συ­γκρού­σεις.

Οι νικηφόρες πολεμικές επιχειρήσεις του Αγώνα, από το πρώτο κιόλας έτος, ε­πι­τρέ­πουν στους επαναστατημένους Έλληνες να ελέγχουν την Πελοπόννησο, τη Στε­ρε­ά Ελ­λά­δα και με­ρι­κά νησιά του Αιγαίου. Οι περιοχές αυτές θα αποτελέσουν και τα πρώ­τα σύνορα του νε­ο­σύ­στα­του ελληνικού κράτους.


Το Ναύπλιο υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας
(υδατογραφία, πρώτο μισό 19ου αιώνα)


Κατά τη διάρκεια του επτάχρονου πολέμου η Επανάσταση καταγράφει μεγάλες η­ρω­ι­κές στιγ­μές αλλά και σημαντικές ήττες. Την κρίσιμη στιγμή, όταν ο αγώνας των Ελ­λή­νων κιν­­δυ­νεύ­ει σοβαρά, οι Μεγάλες Δυνάμεις αποφασίζουν να ε­πέμ­βουν υπέρ τους. Αναγκά­ζουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία να υποχωρήσει και να α­να­γνω­ρί­σει την ελληνική α­­νε­ξαρ­τη­σί­α, σε ένα όμως περιορισμένο εδαφικά κρά­τος.

Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας αναδεικνύει σημαντικές πολιτικές και στρα­τι­ω­τι­κές μορ­φές. Α­νά­με­σά τους είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας, που γίνεται και ο πρώ­τος κυ­βερ­νή­της της Ελ­λά­δας. Ο Καποδίστριας προσπαθεί να οργανώσει πο­λι­τι­κά και στρα­τι­ω­τι­κά το νέο κρά­τος. Το έργο αυτό, ωστόσο, διακόπτεται από τη δο­λο­φο­νί­α του.

Ακολουθεί κατάσταση αναρχίας, η οποία τερματίζεται με την άφιξη του βασιλιά Ό­θω­να το 1833.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1453-1821. Ξένη κυριαρχία.
1821. Κήρυξη της Επανάστασης.
1821-1828. Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας.
1828-1831. Διακυβέρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια.
1831-1833. Περίοδος αναρχίας.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) - ΕΙΚΟΝΕΣ: mathima.gr, triantafylloug.blogspot.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ