17 Οκτωβρίου 2015

Οικονομία στη χρήση της ενέργειας


Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει αναμφισβήτητα κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Η χρή­ση, ό­μως, όλο και περισσότερων συσκευών δημιουργεί μια ολοένα αυ­ξα­νό­με­νη ζή­τη­ση σε ε­­νέρ­γει­α. Με τις συνεχείς ενεργειακές μετατροπές τεράστιες πο­σό­τη­τες ε­νέρ­γει­ας με­τα­­τρέ­πο­νται σε θερμότητα, η οποία αποβάλλεται στο πε­ρι­βάλ­λον. Αυτό, ε­κτός από τη ρύ­­παν­ση που προκαλεί άμεσα, έχει ως α­πο­τέ­λε­σμα και την αργή αλλά στα­θε­ρή αύξηση της θερ­μο­κρα­σί­ας στον πλανήτη. Το γε­γο­νός αυ­τό εγκυμονεί σο­βα­ρούς κινδύνους για την ι­σορ­ρο­πί­α του οι­κο­συ­στή­μα­τος.

Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης κατά 3 °C θα οδηγούσε σε εξαφάνιση με­γά­λου μέ­ρους της χλωρίδας, αφού το εύρος της θερμοκρασίας, στο οποίο πολ­λά φυ­τά α­να­­πτύσ­σο­νται, είναι πολύ περιορισμένο. Ίδια αύξηση της θερ­μο­κρα­σί­ας θα ε­πέ­φε­ρε το λιώ­­σι­μο τε­ρά­στι­ας ποσότητας πάγων στον βόρειο και νό­τι­ο πό­λο, με α­πο­τέ­λε­σμα την άνοδο της στάθ­μης της θάλασσας. Τεράστιες ε­κτά­σεις θα κα­λύ­πτο­νταν στην πε­ρί­πτω­ση αυτή α­πό το νε­ρό των θαλασσών.


Μόνη λύση στο παραπάνω πρόβλημα μπορεί να αποτελέσει ο περιορισμός στη χρή­ση της ενέργειας. Στην εξοικονόμησή της μπορούμε να συμβάλουμε όλοι μας με δι­ά­φο­ρους τρό­πους. Για παράδειγμα, μπορούμε
★ να μη θερμαίνουμε υπερβολικά τους χώρους στους οποίους κατοικούμε,
★ να περιορίζουμε την ποσότητα του ζεστού νερού που χρησιμοποιούμε,
★ να κλείνουμε τις ηλεκτρικές συσκευές όταν φεύγουμε από έναν χώρο και
★ να προτιμούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις μετακινήσεις μας.

Στην εξοικονόμηση ενέργειας, ωστόσο, συμβάλλει και η τεχνολογία με την α­νά­πτυ­ξη με­­θό­δων για σωστότερο σχεδιασμό των σπιτιών και κατασκευή συ­σκευ­ών που λει­τουρ­γούν με λι­γό­τε­ρη ενέργεια:

1 Το «ενεργειακό αστέρι»

Αυτό το σήμα υπάρχει σε πολλές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Εί­ναι δι­ε­­θνές σύμβολο και πληροφορεί τους καταναλωτές ότι η συγκεκριμένη συ­σκευ­ή έχει κα­τα­­σκευ­α­στεί έτσι, ώστε να λειτουργεί με την ελάχιστη α­πα­ραί­τη­τη ε­νέρ­γει­α. Με άλ­λα λόγια, χρη­σι­μο­ποι­ώ­ντας τη συσκευή αυτή και όχι μια άλλη, που δεν έχει αυτό το σή­μα, ε­ξοι­κο­­νο­μού­με ενέργεια.


Μερικά προϊόντα στα οποία μπορεί να δούμε το «ενεργειακό αστέρι» είναι τα συ­στή­μα­τα και οι οθόνες υπολογιστών, οι εκτυπωτές, τα συστήματα ήχου, τα φω­το­α­ντι­γρα­φι­κά μη­­χα­νή­μα­τα, τα ασύρματα τηλέφωνα, τα πλυντήρια ρούχων και πιά­των, οι η­λε­κτρι­κές κου­ζίνες, τα ψυγεία, οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, τα κλι­μα­τι­στι­κά μη­χα­νή­μα­τα κ.ά.

2 Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων

Ο σωστός σχεδιασμός ενός κτιρίου, σύμφωνα με τις κλιματολογικές συνθήκες κά­θε τό­­που, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό της ενέργειας που α­παι­τεί­ται για τη θέρ­μαν­σή του τον χειμώνα και την ψύξη του το καλοκαίρι. Ο σχε­δι­α­σμός αυ­τός, στον ο­­ποί­ο συνυπολογίζεται το μικροκλίμα της περιοχής, ο­νο­μά­ζε­ται «βι­ο­κλι­μα­τι­κός σχεδια­σμός».


Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να διατηρούνται δροσερά το κα­λο­καί­ρι με φυ­­σι­κό τρόπο (όσο αυτό είναι δυνατό):
◾ Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσανατολισμένα, σύμφωνα με την πο­­ρεί­α των ηλιακών ακτίνων, και να υπάρχει πρόβλεψη για φυσική αλλά και τε­χνη­τή σκί­α­σή τους.
◾ Κατά τη σχεδίασή τους πρέπει να ενισχύεται ο φυσικός φωτισμός. Η θέση του ή­λιου εί­ναι διαφορετική τον χειμώνα απ’ ό,τι το καλοκαίρι. Σχεδιάζοντας κα­τάλ­λη­λα τη θέ­ση των πα­ρα­θύ­ρων μπορούμε να φροντίσουμε να μπαίνει πολύ φως σε έ­να κτί­ρι­ο τον χειμώνα, ώ­στε να αξιοποιούμε τη θερμότητα του ήλιου για τη θέρ­μαν­σή του, και λι­γό­τε­ρο φως το κα­λο­καί­ρι.
◾ Σημαντικό είναι επίσης να φροντίζουμε για τον φυσικό αερισμό των κτιρίων.

3 Οι ταμπέλες σε ένα προϊόν δεν πλη­ρο­φο­ρούν μόνο για την τιμή του

Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. πλυντήρια, φούρ­νοι, ψυ­γεί­α, κλιματιστικά μηχανήματα) και οι λαμπτήρες φωτισμού πρέπει να έ­χουν μια ταμπέ­λα, όπου αναγράφεται η ενεργειακή κλάση τους. Οι συσκευές με ε­νερ­γει­α­κή κλάση Α λει­τουρ­γούν με τη λιγότερη απαραίτητη ηλεκτρική ε­νέρ­γει­α σε α­ντί­θε­ση με τις συσκευές ε­νερ­γει­α­κής κλάσης G.Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που δίνει αυτή η ταμπέλα μπορούμε να ε­πι­λέ­γου­με τις συ­σκευ­ές που λειτουργούν με λιγότερη ενέργεια.

4 Αλλάζοντας μια λάμπα μπορεί να αλ­λά­ξου­με τον κόσμο...

Στην εξοικονόμηση ενέργειας μπορούμε να συμβάλουμε όλοι με την αλλαγή μι­κρών κα­­θη­με­ρι­νών συνηθειών στη ζωή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι με­ρι­κές φορές πιο εύ­κο­λη απ’ ό,τι φανταζόμαστε. Για παράδειγμα, καθημερινά χρη­σι­μο­ποι­ού­με ε­νέρ­γει­α για να φω­τί­ζου­με τους χώρους στους οποίους ζούμε ή ερ­γα­ζό­μα­στε. Είναι πο­λύ σημαντικό να μά­θου­με να κλείνουμε το φως, όταν φεύ­γου­με από έναν χώρο. Έ­τσι αποφεύγουμε τη σπα­τά­λη ενέργειας.


Ακόμα και η επιλογή του λαμπτήρα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η ε­νέρ­γει­α που μπορούμε να εξοικονομήσουμε τοποθετώντας στο σπίτι μας έναν λα­μπτή­ρα φθο­ρι­­σμού αντί για μία λάμπα πυράκτωσης για τέσσερα χρόνια, όση δη­λα­δή είναι πε­ρί­που η δι­άρ­κει­α ζωής του λαμπτήρα, ισοδυναμεί με την ε­νέρ­γει­α που προκύπτει α­πό την καύση 150 κιλών ορυκτού άνθρακα! Και αυτό με τη χρή­ση ενός μόνο λα­μπτή­ρα!

5 Θερμομόνωση: οικονομία ε­νέρ­γει­ας και προστασία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος

Μεγάλο μέρος της ενέργειας που χρειαζόμαστε, για να θερμάνουμε τους χώ­ρους στους ο­ποί­ους ζούμε, χάνεται σε α­πώ­λει­ες προς το περιβάλλον. Τις α­πώ­λει­ες αυ­τές μπο­ρού­με να τις περιορίσουμε μονώνοντας με κατάλληλα υλικά τους τοί­χους, τις ο­ρο­φές και τα πα­­ρά­θυ­ρα των κτιρίων.


Για τη θερμομόνωση χρησιμοποιούνται υλικά που είναι κακοί αγωγοί της θερ­μό­τη­τας, ό­­πως το φελιζόλ και ο υαλοβάμβακας. Τα υλικά αυτά τοποθετούνται α­νά­με­σα στα τού­βλα των τοίχων αλλά και πάνω από το σκυρόδεμα (μπετόν) ή το ξύ­λο στην ο­ρο­φή. Ο αέρας που εγκλωβίζεται στα διπλά τζάμια ή στα κενά των τού­βλων συμ­βάλ­λει ε­πί­σης στη θερ­­μο­μό­νω­ση.

Με τη σωστή θερμομόνωση των κτιρίων εξοικονομούμε καύσιμα και παράλληλα πε­ρι­ο­ρί­­ζου­με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας.

6 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, μπόι­λερ ή ηλιακός θερμοσίφωνας;

Σημαντικό μέρος από την ενέργεια που χρησιμοποιούμε καθημερινά απαιτείται για τη θέρ­­μαν­ση του νερού στα σπίτια μας. Αν χρησιμοποιούμε ηλεκτρικό θερ­μο­σί­φω­να, τό­τε ο... φου­σκω­μέ­νος λογαριασμός της ΔΕΗ μάς δίνει μια ιδέα για το πό­ση ενέργεια χρει­ά­ζε­ται η θέρ­μαν­ση του νερού.

Οικονομικότερο σε ενέργεια είναι το μπόιλερ. Λειτουργεί με νερό, το οποίο θερ­μαί­νε­ται στον καυστήρα του συστήματος κεντρικής θέρμανσης. Σε αυτήν την πε­ρί­πτω­ση το καύ­­σι­μο είναι το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο που χρη­σι­μο­ποι­εί­ται στον λέβητα.


Καλύτερη λύση για τη θέρμανση του νερού δίνει ο ηλιακός θερμοσίφωνας. Έχει με­γα­λύ­­τε­ρο κόστος αγοράς, αλλά θερμαίνει το νερό οικολογικά και ανέξοδα, ε­φό­σον λει­τουρ­­γεί με την ανεξάντλητη ενέργεια της ακτινοβολίας του ήλιου. Τις συν­νε­φια­σμέ­νες μέρες, άλ­λω­στε, λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα.

ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: ville.namur.be, pigreen.com, solarfeeds.com, blog.moudaniwn.gr, amazon.de, wz-newsline.de, valner.es, press-gr.blogspot.com, urbannaturale.com, podilato98.blogspot.com (α­πό kdtools.gr+koufomata-expert.blogspot.com), deals365.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ