Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Οικονομία στη χρήση της ενέργειαςΗ εξέλιξη της τεχνολογίας έχει αναμφισβήτητα κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Η χρή­ση, ό­μως, όλο και περισσότερων συσκευών δημιουργεί μια ολοένα αυξανόμενη ζή­τη­ση σε ε­νέργεια. Με τις συνεχείς ενεργειακές μετατροπές τεράστιες ποσότητες ε­νέρ­γει­ας μετα­τρέπονται σε θερμότητα, η οποία αποβάλλεται στο περιβάλλον. Αυτό, ε­κτός από τη ρύ­πανση που προκαλεί άμεσα, έχει ως αποτέλεσμα και την αργή αλλά στα­θε­ρή αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη. Το γεγονός αυτό εγκυμονεί σο­βα­ρούς κινδύνους για την ισορροπία του οικοσυστήματος.

Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης κατά 3° C θα οδηγούσε σε εξαφάνιση με­γά­λου μέρους της χλωρίδας, αφού το εύρος της θερμοκρασίας, στο οποίο πολλά φυ­τά α­να­­πτύσσονται, είναι πολύ περιορισμένο. Ίδια αύξηση της θερμοκρασίας θα ε­πέ­φε­ρε το λιώ­σιμο τεράστιας ποσότητας πάγων στον βόρειο και νότιο πόλο, με α­πο­τέ­λε­σμα την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Τεράστιες εκτάσεις θα καλύπτονταν στην πε­ρί­πτω­ση αυτή α­πό το νερό των θαλασσών.


Μόνη λύση στο παραπάνω πρόβλημα μπορεί να αποτελέσει ο περιορισμός στη χρήση της ενέργειας. Στην εξοικονόμησή της μπορούμε να συμβάλουμε όλοι μας με δι­ά­φο­ρους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορούμε
● να μη θερμαίνουμε υπερβολικά τους χώρους στους οποίους κατοικούμε,
● να περιορίζουμε την ποσότητα του ζεστού νερού που χρησιμοποιούμε,
● να κλείνουμε τις ηλεκτρικές συσκευές όταν φεύγουμε από έναν χώρο και
● να προτιμούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις μετακινήσεις μας.

Στην εξοικονόμηση ενέργειας, ωστόσο, συμβάλλει και η τεχνολογία με την ανάπτυξη με­­θό­δων για σωστότερο σχεδιασμό των σπιτιών και κατασκευή συσκευών που λει­τουρ­γούν με λιγότερη ενέργεια:

 1  Το «ενεργειακό αστέρι»

Αυτό το σήμα υπάρχει σε πολλές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Είναι δι­ε­­θνές σύμβολο και πληροφορεί τους καταναλωτές ότι η συγκεκριμένη συσκευή έχει κα­τα­­σκευ­α­στεί έτσι, ώστε να λειτουργεί με την ελάχιστη απαραίτητη ενέργεια. Με άλ­λα λόγια, χρησιμοποιώντας τη συσκευή αυτή και όχι μια άλλη, που δεν έχει αυτό το σή­μα, εξοικο­νομούμε ενέργεια.


Μερικά προϊόντα στα οποία μπορεί να δούμε το «ενεργειακό αστέρι» είναι τα συ­στή­μα­τα και οι οθόνες υπολογιστών, οι εκτυπωτές, τα συστήματα ήχου, τα φω­το­α­ντι­γρα­φι­κά μη­χανήματα, τα ασύρματα τηλέφωνα, τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων, οι η­λε­κτρι­κές κου­ζίνες, τα ψυγεία, οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, τα κλιματιστικά μη­χα­νή­μα­τα κ.ά.

 2  Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων

Ο σωστός σχεδιασμός ενός κτιρίου, σύμφωνα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε τό­­που, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό της ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανσή του τον χειμώνα και την ψύξη του το καλοκαίρι. Ο σχεδιασμός αυ­τός, στον ο­ποίο συνυπολογίζεται το μικροκλίμα της περιοχής, ονομάζεται «βι­ο­κλι­μα­τι­κός σχεδια­σμός».


Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να διατηρούνται δροσερά το καλοκαίρι με φυ­­σι­κό τρόπο (όσο αυτό είναι δυνατό):
● Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσανατολισμένα, σύμφωνα με την πο­­ρεί­α των ηλιακών ακτίνων, και να υπάρχει πρόβλεψη για φυσική αλλά και τεχνητή σκί­α­σή τους.
● Κατά τη σχεδίασή τους πρέπει να ενισχύεται ο φυσικός φωτισμός. Η θέση του ή­λιου εί­ναι διαφορετική τον χειμώνα απ’ ό,τι το καλοκαίρι. Σχεδιάζοντας κατάλληλα τη θέ­ση των παραθύρων μπορούμε να φροντίσουμε να μπαίνει πολύ φως σε ένα κτί­ρι­ο τον χειμώνα, ώστε να αξιοποιούμε τη θερμότητα του ήλιου για τη θέρμανσή του, και λι­γό­τε­ρο φως το καλοκαίρι.
● Σημαντικό είναι επίσης να φροντίζουμε για τον φυσικό αερισμό των κτιρίων.

 3  Οι ταμπέλες σε ένα προϊόν δεν πληροφορούν μόνο για την τιμή του

Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. πλυντήρια, φούρ­νοι, ψυγεία, κλιματιστικά μηχανήματα) και οι λαμπτήρες φωτισμού πρέπει να έ­χουν μια ταμπέ­λα, όπου αναγράφεται η ενεργειακή κλάση τους. Οι συσκευές με ε­νερ­γει­α­κή κλάση Α λειτουργούν με τη λιγότερη απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια σε α­ντί­θε­ση με τις συσκευές ενεργειακής κλάσης G.


Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που δίνει αυτή η ταμπέλα μπορούμε να ε­πι­λέ­γου­με τις συσκευές που λειτουργούν με λιγότερη ενέργεια.

 4  Αλλάζοντας μια λάμπα μπορεί να αλλάξουμε τον κόσμο...

Στην εξοικονόμηση ενέργειας μπορούμε να συμβάλουμε όλοι με την αλλαγή μικρών κα­­θη­με­ρι­νών συνηθειών στη ζωή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μερικές φορές πιο εύκολη απ' ό,τι φανταζόμαστε. Για παράδειγμα, καθημερινά χρησιμοποιούμε ε­νέρ­γει­α για να φωτίζουμε τους χώρους στους οποίους ζούμε ή εργαζόμαστε. Είναι πο­λύ σημαντικό να μάθουμε να κλείνουμε το φως, όταν φεύγουμε από έναν χώρο. Έ­τσι αποφεύγουμε τη σπατάλη ενέργειας.


Ακόμα και η επιλογή του λαμπτήρα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η ε­νέρ­γει­α που μπορούμε να εξοικονομήσουμε τοποθετώντας στο σπίτι μας έναν λαμπτήρα φθο­ρι­­σμού αντί για μία λάμπα πυράκτωσης για τέσσερα χρόνια, όση δηλαδή είναι πε­ρί­που η διάρκεια ζωής του λαμπτήρα, ισοδυναμεί με την ενέργεια που προκύπτει α­πό την καύση 150 κιλών ορυκτού άνθρακα! Και αυτό με τη χρήση ενός μόνο λα­μπτή­ρα!

 5  Θερμομόνωση: οικονομία ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος

Μεγάλο μέρος της ενέργειας που χρειαζόμαστε, για να θερμάνουμε τους χώρους στους οποίους ζούμε, χάνεται σε απώλειες προς το περιβάλλον. Τις απώλειες αυτές μπο­ρού­με να τις περιορίσουμε μονώνοντας με κατάλληλα υλικά τους τοίχους, τις ο­ρο­φές και τα πα­ράθυρα των κτιρίων.


Για τη θερμομόνωση χρησιμοποιούνται υλικά που είναι κακοί αγωγοί της θερ­μό­τη­τας, ό­­πως το φελιζόλ και ο υαλοβάμβακας. Τα υλικά αυτά τοποθετούνται ανάμεσα στα τού­βλα των τοίχων αλλά και πάνω από το σκυρόδεμα (μπετόν) ή το ξύλο στην ο­ρο­φή. Ο αέρας που εγκλωβίζεται στα διπλά τζάμια ή στα κενά των τούβλων συμ­βάλ­λει ε­πί­σης στη θερ­μομόνωση.

Με τη σωστή θερμομόνωση των κτιρίων εξοικονομούμε καύσιμα και παράλληλα πε­ρι­ο­ρί­­ζου­με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας.

 6  Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, μπόιλερ ή ηλιακός θερμοσίφωνας;

Σημαντικό μέρος από την ενέργεια που χρησιμοποιούμε καθημερινά απαιτείται για τη θέρ­­μαν­ση του νερού στα σπίτια μας. Αν χρησιμοποιούμε ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τό­τε ο... φουσκωμένος λογαριασμός της ΔΕΗ μάς δίνει μια ιδέα για το πόση ενέργεια χρει­ά­ζε­ται η θέρμανση του νερού.

Οικονομικότερο σε ενέργεια είναι το μπόιλερ. Λειτουργεί με νερό, το οποίο θερ­μαί­νε­ται στον καυστήρα του συστήματος κεντρικής θέρμανσης. Σε αυτήν την περίπτωση το καύ­σιμο είναι το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται στον λέβητα.


Καλύτερη λύση για τη θέρμανση του νερού δίνει ο ηλιακός θερμοσίφωνας. Έχει με­γα­λύ­­τε­ρο κόστος αγοράς, αλλά θερμαίνει το νερό οικολογικά και ανέξοδα, εφόσον λει­τουρ­­γεί με την ανεξάντλητη ενέργεια της ακτινοβολίας του ήλιου. Τις συν­νε­φια­σμέ­νες μέρες, άλλωστε, λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα.

ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ' ΤΑΞΗΣ | ΕΙΚΟΝΕΣ: ville.namur.be, pigreen.com, solarfeeds.com, blog.moudaniwn.gr, amazon.de, wz-newsline.de, valner.es, press-gr.blogspot.com, urbannaturale.com, kdtools.gr + koufomata-expert.blogspot.gr, deals365.gr

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος|

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ενέργεια, περιβάλλον


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.