Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας

Το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών μας αναγκών καλύπτεται από τα ορυκτά καύ­σι­­μα, δηλαδή το πετρέλαιο, τους ορυκτούς άνθρακες και το φυσικό αέριο. Τα α­πο­θέ­μα­τα ό­μως του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι περιορισμένα, ενώ τα κοι­τά­σμα­τα των ο­ρυ­κτών ανθράκων ολοένα και λιγοστεύουν.

Ο ρυθμός με τον οποίο αντλούμε και χρησιμοποιούμε αυτές τις πηγές ενέργειας είναι πο­λύ μεγαλύτερος από τον ρυθμό που τις δημιουργεί η φύση. Για να ανανεωθούν χρει­­ά­ζο­νται χιλιάδες ή και εκατομμύρια χρόνια, γι’ αυτό και λέμε ότι πρακτικά είναι μη α­να­νε­ώ­σι­μες πηγές ενέργειας.


Υπάρχουν όμως και πηγές ενέργειας που όσο και αν τις χρησιμοποιούμε δεν ε­ξα­ντλού­­νται. Μάλιστα, για να τις βρούμε, δε χρειάζεται καν να σκάψουμε! Οι πηγές αυ­τές α­να­­νε­ώ­νο­νται από τη φύση με πολύ γρήγορο ρυθμό, γι’ αυτό τις ονομάζουμε α­να­νε­ώ­σι­­μες πη­γές ενέργειας. Όσο υπάρχει ο Ήλιος, ο άνεμος και το νερό της βρο­χής, ό­σο νέα φυτά φυ­τρώ­νουν και αναπτύσσονται, θα έχουμε στη διάθεσή μας τις α­να­νε­ώ­σι­μες πη­γές ε­νέρ­γει­ας.

Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα αυτών των ενεργειακών πηγών είναι ότι, σε σχέση με τα ο­ρυ­κτά καύσιμα, η αξιοποίησή τους είναι δύσκολη και ιδιαίτερα δαπανηρή.


Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δημιουργήθηκαν με φυσικές διαδικασίες στη δι­άρ­κει­α χι­λιά­δων ή ακόμη και εκατομμυρίων ετών. Η ανανέωσή τους συνεπώς δεν εί­ναι πρακτικά δυ­να­τή (εξαντλούνται).
● Τα κοιτάσματα γαιάνθρακα, για παράδειγμα, δημιουργήθηκαν από οργανικές πρώ­τες ύ­λες, οι οποίες καταπλακώθηκαν από το έδαφος πριν από εκατομμύρια χρόνια. Η ο­λο­έ­να και πιο εντατική εκμετάλλευση θα οδηγήσει σύντομα στην εξάντλησή τους.

Οι πηγές αυτές προκαλούν σημαντική ρύπανση στο περιβάλλον, ωστόσο (και δυ­στυ­χώς για το τελευταίο) έχουν μεγάλη απόδοση. Γι’ αυτό, άλλωστε, οι παγκόσμιες α­νά­γκες σε ε­νέρ­γει­α εξυπηρετούνται κυρίως από τις μη ανανεώσιμες πηγές ε­νέρ­γει­ας.


Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανανεώνονται διαρκώς, και μάλιστα με φυσικές δι­α­δι­κα­­σί­ες, οπότε είναι πρακτικά ανεξάντλητες. Η αξιοποίησή τους δεν επιβαρύνει το πε­ρι­βάλ­λον (δεν προκαλεί ρύπανση), η απόδοσή τους όμως με τη σημερινή τε­χνο­λο­γί­α είναι σχε­τι­κά μικρή και η εκμετάλλευσή τους ιδιαίτερα δαπανηρή.

Η πιο διαδεδομένη από αυτές τις πηγές είναι το νερό, με την αξιοποίηση των υ­δα­το­πτώ­­σε­ων. Ωστόσο στη χώρα μας επικρατεί ηλιοφάνεια τις περισσότερες μέρες του χρό­νου, ε­νώ ισχυροί άνεμοι φυσούν σε πολλές, νησιωτικές κυρίως, περιοχές. Η α­ξι­ο­ποί­η­ση, ε­πο­­μέ­νως, των ανανεώσιμων πηγών που η φύση προσφέρει απλόχερα είναι ευ­κο­λό­τε­ρη απ’ ό,τι σε άλλα μέρη.


Κοιτώντας μπροστά...

Η διάδοση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλει ου­σι­α­­στι­κά στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Είναι επιτακτική α­νά­­γκη να α­­να­πτυ­χθεί η απαραίτητη τεχνολογία που θα α­ξιοποιήσει αποδοτικότερα αυτές τις πη­γές ε­­νέρ­γει­ας. Ίσως έτσι μπορέσουμε κάποτε να έχουμε στη διάθεσή μας το ι­δα­νι­κό καύ­σι­μο...


ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.gr (1-2), Φυσικά ΣΤ΄ τάξης (3-5)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: περιβάλλον


5 σχόλια:

marianna-kats είπε...

Ένα υπέροχο μπλογκ που με βοήηθησε πάρα πολύ στην εργασίας της τεχνολογίας μου!Επείσης με είχε βοηθήσει να καταλάβω το συκεκριμένο κεφάλαιο όταν πήγαινα στην Στ'Δημοτικού! Εξαιρετικό συγχαριτήρια!

marianna-kats είπε...

Τα συγχαριτήρια μου σε όποιον έγραψε το μπλογκ! Είναι αληθινός θησαυρός

δάσκαλος98 είπε...

Ευχαριστώ πολύ, marianna-kats, για τα τόσο καλά σου λόγια! Είναι και για μένα... θησαυρός! ;))

Ανώνυμος είπε...

πολυ ωραια

δάσκαλος98 είπε...

:))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.