Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση

Όλοι οι ανήλικοι που ζουν στη χώρα μας, όλα δηλαδή τα παιδιά και όλοι οι έφηβοι, έ­χουν δι­καί­ω­μα στην εκπαίδευση. Όλοι, χωρίς καμιά εξαίρεση!

Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στη χώρα μας κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, τους νό­μους αλ­λά και από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.


Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Παιδιού, αυτό το πολύ σπουδαίο δικαίωμα μπορούμε να το αναλύσουμε σε επιμέρους δικαιώματα. Πριν τα διαβάσετε, έχετε υπόψη ότι σε κά­ποιες χώ­ρες δεν ισχύουν όλα!

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1  Απονομή τίτλων σπουδών. Κάθε μαθητής που ολοκληρώνει τον κύκλο σπουδών στον οποίο έχει εγγραφεί (π.χ. το δη­μο­τι­κό σχολείο) δικαιούται, εφόσον προάγεται, να λαμ­βά­νει τους αντίστοιχους τί­τλους σπου­δών.

 2  Εγγραφή. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να εγγράφεται σε ένα σχολείο και να πα­ρα­κο­λου­θεί τα δι­δα­­σκό­με­να μαθήματα. Στο σχολείο γίνονται δεκτά και τα παιδιά που δεν έχουν νό­μι­μα δι­­και­ο­λο­γη­τι­κά ή που οι γονείς τους δεν κατοικούν νόμιμα στη χώρα μας. Βέ­βαι­α, για να γί­νει αυ­τό, θα πρέπει οι γονείς (ή οι κηδεμόνες τους) να υποβάλουν υ­πεύ­θυ­νη δή­λω­ση για τα στοι­χεί­α τους και να έχουν κάνει τα εμβόλια που πρέπει.

 3  Έκφραση απόψεων και διαλόγου. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τις α­πό­ψεις τους ατομικά και συλλογικά. Ο δι­ά­­λο­γος και η συμμετοχή των παιδιών στη λήψη α­πο­φά­σε­ων για ζητήματα που τα α­φο­ρούν πρέ­πει να είναι βασικό συστατικό της εκ­παι­δευ­τι­κής διαδικασίας.

 4  Ενημέρωση των γονέων. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών έχουν δικαίωμα να ε­νη­με­ρώ­νο­νται τακτικά για την πρό­ο­δο των παιδιών τους.

 5  Εξειδικευμένη εκπαίδευση. Οι μαθητές που δε μιλούν την ελληνική γλώσσα πρέπει να διευκολύνονται με τη λει­τουρ­­γί­α τάξεων υποδοχής και με υποστηρικτικά μαθήματα. Τα τε­λευ­ταί­α πρέπει να συ­νο­δεύ­ο­­νται από ειδικά σχολικά εγχειρίδια. Τα παιδιά με ειδικές εκ­παι­δευ­τι­κές α­νά­γκες πρέπει να α­ξι­ο­λο­γού­νται από τα αρμόδια κέντρα, να έχουν κα­τάλ­λη­λη στήριξη αλ­λά και δυνατότη­τα συμ­με­το­χής στην εκπαίδευση σύμφωνα με τις κλί­σεις και τις ι­κα­νό­τη­τές τους.


 6  Κατανόηση, στήριξη, ενημέρωση. Το σχολείο έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους μα­θη­τές για τα δικαιώματά τους και να κα­τα­βάλ­λει προσπάθειες για να κατανοήσει τα προ­βλή­μα­τα που τυχόν α­ντι­με­τω­πί­ζουν, δί­νο­ντάς τους την κατάλληλη στήριξη και συν­δέ­ο­ντάς τους με τις ειδικές υ­πη­ρε­σί­ες του δή­μου, όπου υπάρχουν, ώστε να α­ντι­με­τω­πί­ζουν τις δύσκολες κα­τα­στά­σεις με τον κα­λύ­­τε­ρο δυ­να­τό τρόπο.

 7  Όχι διακρίσεις. Κανένα παιδί δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο διάκρισης στο σχολείο για το φύλο του, τη φυ­λή, την εθνικότητα, την καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή την κα­τά­στα­ση της υ­γεί­ας του.

 8  Ποιότητα σπουδών. Η δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά πρέπει να συνδυάζεται με κατάλληλες σχο­λι­κές ε­γκα­τα­στά­σεις, έγκαιρο διορισμό επαρκούς αριθμού εκ­παι­δευ­τι­κών, παροχή σχο­λι­κών βοη­θη­μά­των και διεξαγωγή των μαθημάτων σύμφωνα με το ε­γκε­κρι­μέ­νο εκ­παι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα.

 9  Πρόσβαση στο σχολείο. Τα παιδιά που μένουν μακριά από το σχολείο πρέπει να δι­ευ­κο­λύ­νο­νται από τον δήμο ή την περιφέρεια της περιοχής τους. Το ίδιο ισχύει και για τα παι­διά που μένουν σε κα­ταυ­λι­­σμούς ή απομονωμένους οικισμούς.

 10  Προστασία από τη βία. Οι μαθητές πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας και προσβλητικής συ­μπε­ρι­­φο­ράς.

 11  Σεβασμός προσωπικότητας και αξιοπρέπειας. Κάθε μαθητής και μαθήτρια πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό, ως αυτόνομη προ­σω­­πι­κό­τη­τα που έχει δικαιώματα και δυ­να­τό­τη­τες. Η σχολική πειθαρχία πρέπει να ε­φαρ­μό­ζε­­ται με τρόπο που σέβεται την αν­θρώ­πι­νη αξιοπρέπεια, χωρίς στιγματισμό και διαπόμπευ­ση.

 12  Υγιεινή και ασφάλεια. Οι σχολικοί χώροι πρέπει να παρέχουν ασφάλεια και να πλη­ρούν τους όρους υ­γι­ει­νής, με τα­κτι­κή καθαριότητα και αποτροπή περιβαλλοντικών ε­πι­πτώ­σε­ων στην υγεία των μαθη­τών.

 13  Φοίτηση. Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο υποχρεωτικά μέχρι την τρίτη γυ­μνα­σί­ου ή μέ­χρι να γίνουν 16 χρονών. Αν οι γονείς τους δεν τα στείλουν, διαπράττουν ποι­νι­κό α­δί­­κη­μα. Τα σχολεία, μάλιστα, πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να μην ε­γκα­τα­λεί­πουν τα παι­διά την εκπαίδευση. Πρέπει να τα ενθαρρύνουν να συνεχίζουν τις σπου­δές τους, βοη­θώ­ντας τα όπου χρειάζεται.


ΠΗΓΗ: www.synigoros.gr | ΕΙΚΟΝΕΣ: paratiritirio-in-education.blogspot.com, madreshoy.com, www.enet.grΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: δικαιώματα παιδιών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.