Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση

Όλοι οι ανήλικοι που ζουν στη χώρα μας, όλα δηλαδή τα παιδιά και όλοι οι έφηβοι, έ­χουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Όλοι, χωρίς καμιά εξαίρεση!

Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στη χώρα μας κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, τους νό­μους αλλά και από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.


Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Παιδιού, αυτό το πολύ σπουδαίο δικαίωμα μπορούμε να το αναλύσουμε σε επιμέρους δικαιώματα. Πριν τα διαβάσετε, έχετε υπόψη ότι σε κά­ποιες χώρες δεν ισχύουν όλα!

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

     Απονομή τίτλων σπουδών

Κάθε μαθητής που ολοκληρώνει τον κύκλο σπουδών στον οποίο έχει εγγραφεί (π.χ. το δημοτικό σχολείο) δικαιούται, εφόσον προάγεται, να λαμβάνει τους αντίστοιχους τί­τλους σπουδών.

     Εγγραφή

Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να εγγράφεται σε ένα σχολείο και να παρακολουθεί τα δι­δα­­σκό­με­να μαθήματα. Στο σχολείο γίνονται δεκτά και τα παιδιά που δεν έχουν νό­μι­μα δι­καιολογητικά ή που οι γονείς τους δεν κατοικούν νόμιμα στη χώρα μας. Βέ­βαι­α, για να γίνει αυτό, θα πρέπει οι γονείς (ή οι κηδεμόνες τους) να υποβάλουν υ­πεύ­θυ­νη δήλωση για τα στοιχεία τους και να έχουν κάνει τα εμβόλια που πρέπει.

     Έκφραση απόψεων και διαλόγου

Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους ατομικά και συλλογικά. Ο δι­ά­­λο­γος και η συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που τα α­φο­ρούν πρέπει να είναι βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

     Ενημέρωση των γονέων

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο των παιδιών τους.

     Εξειδικευμένη εκπαίδευση

Οι μαθητές που δε μιλούν την ελληνική γλώσσα πρέπει να διευκολύνονται με τη λει­τουρ­­γί­α τάξεων υποδοχής και με υποστηρικτικά μαθήματα. Τα τελευταία πρέπει να συ­νο­δεύ­ο­­νται από ειδικά σχολικά εγχειρίδια. Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές α­νά­γκες πρέπει να αξιολογούνται από τα αρμόδια κέντρα, να έχουν κατάλληλη στήριξη αλ­λά και δυνατότη­τα συμμετοχής στην εκπαίδευση σύμφωνα με τις κλίσεις και τις ι­κα­νό­τη­τές τους.


     Κατανόηση, στήριξη, ενημέρωση

Το σχολείο έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους μαθητές για τα δικαιώματά τους και να καταβάλλει προσπάθειες για να κατανοήσει τα προβλήματα που τυχόν α­ντι­με­τω­πί­ζουν, δίνοντάς τους την κατάλληλη στήριξη και συνδέοντάς τους με τις ειδικές υ­πη­ρε­σί­ες του δήμου, όπου υπάρχουν, ώστε να α­ντι­με­τω­πί­ζουν τις δύσκολες κα­τα­στά­σεις με τον καλύ­τερο δυνατό τρόπο.

     Όχι διακρίσεις

Κανένα παιδί δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο διάκρισης στο σχολείο για το φύλο του, τη φυλή, την εθνικότητα, την καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή την κα­τά­στα­ση της υγείας του.

     Ποιότητα σπουδών

Η δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά πρέπει να συνδυάζεται με κατάλληλες σχο­λι­κές εγκαταστάσεις, έγκαιρο διορισμό επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών, παροχή σχο­λι­κών βοηθημάτων και διεξαγωγή των μαθημάτων σύμφωνα με το εγκεκριμένο εκ­παι­δευ­τι­κό πρόγραμμα.

     Πρόσβαση στο σχολείο

Τα παιδιά που μένουν μακριά από το σχολείο πρέπει να διευκολύνονται από τον δήμο ή την περιφέρεια της περιοχής τους. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά που μένουν σε κα­ταυ­λι­­σμούς ή απομονωμένους οικισμούς.

     Προστασία από τη βία

Οι μαθητές πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας και προσβλητικής συ­μπε­ρι­­φο­ράς.

     Σεβασμός προσωπικότητας και αξιοπρέπειας

Κάθε μαθητής και μαθήτρια πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό, ως αυτόνομη προ­σω­­πι­κό­τη­τα που έχει δικαιώματα και δυνατότητες. Η σχολική πειθαρχία πρέπει να ε­φαρ­μό­ζε­­ται με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, χωρίς στιγματισμό και διαπόμπευ­ση.

     Υγιεινή και ασφάλεια

Οι σχολικοί χώροι πρέπει να παρέχουν ασφάλεια και να πληρούν τους όρους υ­γι­ει­νής, με τακτική καθαριότητα και αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην υγεία των μαθη­τών.

     Φοίτηση

Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο υποχρεωτικά μέχρι την τρίτη γυμνασίου ή μέ­χρι να γίνουν 16 χρονών. Αν οι γονείς τους δεν τα στείλουν, διαπράττουν ποι­νι­κό α­δί­­κη­μα. Τα σχολεία, μάλιστα, πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να μην ε­γκα­τα­λεί­πουν τα παιδιά την εκπαίδευση. Πρέπει να τα ενθαρρύνουν να συνεχίζουν τις σπου­δές τους, βοηθώντας τα όπου χρειάζεται.


ΠΗΓΗ: www.synigoros.gr | ΕΙΚΟΝΕΣ: paratiritirio-in-education.blogspot.com, madreshoy.com, www.enet.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: δικαιώματα παιδιών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.