8 Οκτωβρίου 2015

Οι μεγάλες επαναστάσεις του 18ου αιώνα

Στα τέλη του 18ου αιώνα ξεσπούν δύο μεγάλες επαναστάσεις: η Αμερικα­νι­κή (1776) και η Γαλ­λι­κή (1789). Έχουν επηρεαστεί από τον Διαφωτισμό και οι ι­δέες τους δια­δί­δο­νται γρή­γο­ρα στον υπόλοιπο κόσμο.

 

Κατά την Αμερι­κα­νι­κή Επανάσταση οι ά­ποικοι του Νέου Κό­σμου εξε­γείρονται ε­να­ντίον της μητρό­πο­λής τους, της Αγ­γλί­ας. Αποκτούν την α­νε­ξαρ­τησία τους και σχη­­μα­τί­ζουν τις Η­νω­­μέ­­νες Πολιτείες της Αμε­ρι­κής (ΗΠΑ), μια χώρα που στη συ­νέ­χεια θα αυ­­ξή­σει κατά πο­λύ την έκτασή της και σε λι­γό­τερο από δύο αιώνες θα γί­νει υ­περ­δύ­να­μη.

Η Γαλλική Επα­νά­στα­ση καταργεί την από­λυ­τη μοναρχία στη Γαλ­λί­α και ε­μπνέ­ει ό­λους τους λα­ούς της Ευρώπης να πα­λέ­ψουν ενάντια στην εκμετάλλευση και τις δι­κές τους μο­ναρ­­χί­­ες, αποτελώντας το έ­ναυσμα για ξεση­κω­μό στην Ισπανία, την Ι­τα­λί­α και την Ελ­λά­δα.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (από musicstack.com, notapottedplant.blogspot.com)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ