Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

22 Μαΐου 2013

Η διακήρυξη των δικαιωμάτων των ζώων

Διεθνής Ένωση Δικαιωμάτων των Ζώων
(Παρίσι 1978)


Άρθρo Πρώτo

Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης.

Άρθρo Δεύτερο

1.
Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου.
2.
Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται ή να ε­­ξο­­ντώ­­νει τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώ­σεις του για το καλό των ζώων.
3.
Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο.


Άρθρo Τρίτο

1.
Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συ­μπε­ρι­­φο­ρά.
2.
Αν η θανάτωση ενός ζώου θεωρηθεί υποχρεωτική, πρέπει να γίνει στιγμιαία, α­νώ­δυ­­να και χωρίς καμιά πρόκληση αγωνίας στο ζώο.

Άρθρo Τέταρτο

1.
Κάθε ζώο δικαιούται να ζει στον φυσικό του χώρο (γη, θάλασσα, αέρα) και να α­να­­πα­ρά­γε­ται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους.
2.
Η στέρηση ελευθερίας του ζώου, ακόμη κι αν γίνεται για μορφωτικούς σκοπούς, εί­­ναι α­ντί­θε­τη προς τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του.

Άρθρo Πέμπτο

1.
Κάθε ζώο που από παράδοση θεωρείται κατοικίδιο δικαιούται να ζήσει με τον ρυθ­μό και τις συνθήκες ζωής και ελευθερίας που αντιστοιχούν στο είδος του.
2.
Η διαφοροποίηση αυτών των συνθηκών από τον άνθρωπο έχει σκοπούς κερ­δο­σκο­­πι­κούς και είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη.

Άρθρo Έκτο

1.
Κάθε ζώο που αποτελεί σύντροφο του ανθρώπου έχει δικαίωμα διάρκειας ζωής α­νά­­λο­γης με τη φυσική του μακροβιότητα.
2.
Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη απάνθρωπη και εξευτελιστική.


Άρθρo Έβδομο

Αναφορικά με τα ζώα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άνθρωπο, η δι­άρ­κει­α και η ένταση δουλειάς πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, η διατροφή τους ι­κα­νο­ποι­η­τι­κή και η ανάπαυσή τους υποχρεωτική.

Άρθρo Όγδοο

1.
Οποιοσδήποτε πειραματισμός πάνω στα ζώα (ιατρικός, επιστημονικός κτλ.) α­ντι­τί­θε­­ται προς τα δικαιώματα των ζώων, εφόσον προκαλεί πόνο σωματικό ή ψυχικό.
2.
Πρέπει να επιδιώκεται η αντικατάσταση του πειραματισμού πάνω στα ζώα από άλ­λες υ­­πάρ­χου­σες τεχνικές.

Άρθρo Ένατο

Τα ζώα που εκτρέφονται για τη διατροφή του ανθρώπου πρέπει να στεγάζονται, να τρέ­­φο­νται, να μετακινούνται και να θανατώνονται χωρίς πρόκληση πόνου και α­γω­νί­ας.

Άρθρo Δέκατο

1.
Απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων για τη διασκέδαση των ανθρώπων.
2.
Η έκθεση ζώου και τα θεάματα που χρησιμοποιούν ζώα αποτελούν κα­τα­στρα­τή­γη­ση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού προς τη ζωή του ζώου (βλ. εδώ).


Άρθρo Ενδέκατο

Κάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θάνατο ζώου είναι βιοκτονία, είναι έγκλημα α­­πέ­­να­­ντι στη ζωή.

Άρθρo Δωδέκατο

1.
Κάθε πράξη που προκαλεί θάνατο μεγάλου αριθμού άγριων ζώων αποτελεί γε­νο­­κτο­νί­α, έγκλημα απέναντι στο είδος.
2.
Η μόλυνση και οποιαδήποτε καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος ο­δη­γούν στη γενοκτονία.

Άρθρo Δέκατο Τρίτο

1.
Σεβασμός επιβάλλεται ακόμη και στο νεκρό ζώο.
2.
Κάθε σκηνή βίας στην τηλεόραση και το σινεμά με θύματα ζώα πρέπει να α­πα­γο­ρευ­­τεί και μόνο οι σκηνές που έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τα δικαιώματα των ζώ­ων ο­φεί­λουν να προβάλλονται.

Άρθρo Δέκατο Τέταρτο

1.
Οι οργανισμοί προστασίας και προάσπισης των ζώων πρέπει να α­ντι­προ­σω­πεύ­ο­νται α­­πό κάθε κυβέρνηση.
2.
Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν από τους νόμους, όπως α­κρι­βώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου.


ΠΗΓΗ: www.animalbank.org | ΕΙΚΟΝΕΣ: himaira.blogspot.com, himaira.blogspot.com,
elatestinpareamas.blogspot.gr, ecology-salonika.org, distomo.blogspot.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.