Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

30 Μαΐου 2013

Εντυπώσεις από το Γυμνάσιο

Αποσπάσματα από κείμενα των μαθητών


Πριν το Πάσχα πήγαμε για επίσκεψη στο Γυμνάσιο. Καθώς προχωρούσαμε, εγώ σκε­­φτό­μουν συνέχεια το πόσοι μεγάλοι θα με κοροϊδέψουν και πόσοι θα μας κα­λω­σο­ρί­σουν. Ό­ταν φτάσαμε άρχισα το μέτρημα. Τελικά το σκορ ήταν: 31-1 κα­λω­σό­ρι­σμα-κορόιδεμα. Δεν το πιστεύω, περισσότερο από όσο περίμενα!

Πίστευα επίσης ότι οι δάσκαλοι θα ήταν λίγο πιο αυστηροί και απ’ ό,τι κατάλαβα ήταν ό­­ντως αυστηροί.

Τέλος πάντων περιμένω με χαρά να πάω στο Γυμνάσιο.

Στην αρχή όταν μας ανακοίνωσαν πως η Στ΄ τάξη θα επισκεφτεί το 1ο Γυμνάσιο ή­μουν πο­λύ ενθουσιασμένος. Όσο περνούσαν οι μέρες είχα όλο και περισσότερη α­γω­νί­α και σκε­φτό­μουν διάφορα πράγματα.

Όλο αυτό το άγχος έφυγε όταν ήρθε η ώρα να φύγουμε απ’ το σχολείο για να πάμε να ε­­πι­σκε­φτού­με το γυμνάσιο. Είδαμε φίλους και μάθαμε καλύτερα το σχολείο. Ε­πί­σης μας έ­­κα­ναν μια παρουσίαση και ρωτήσαμε κάποιες απορίες μας.

Πέρασα πολύ ωραία και ανυπομονώ να πάω γυμνάσιο.

Χτες πήγαμε οι δύο τάξεις του σχολείου μας στο γυμνάσιο. Πήγε μόνο η έκτη διότι πή­­γα­με για να δούμε τι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε του χρόνου.

Στην αρχή μας παρουσίασαν τα παιδιά της 3ης Γυμνασίου μία εργασία που ’χαν φτιά­ξει για να μας περιγράψουν το τι θα κάνουμε εκεί του χρόνου. Ήταν μια πολύ καλή ε­νη­μέ­­ρω­ση και έγινε ακόμα πιο καλή απ’ τη στιγμή που την παρουσίαζαν παιδιά. Με­τά όταν ξε­­να­γη­θή­κα­με και στις άλλες αίθουσες (οι οποίες δε μου πολυάρεσαν) είδαμε και την αί­θουσα του πινγκ πονγκ. Η αλήθεια είναι πως ξαφνιάστηκα μόλις την είδα δι­ό­τι δεν την περίμενα. Αυτή ή­ταν απ’ τις καλύτερες αίθουσες.

Αργότερα που βγήκαμε όλοι για διάλειμμα κάποια παιδιά απ’ το γυμνάσιο μας σχο­λί­α­ζαν λί­γο άσχημα κάτι το οποίο με στεναχώρησε. Επίσης μου αρέσει πολύ που έχει και βό­λεϊ.

Αυτή η εκδρομή ήταν αρκετά καλή και μας βοήθησε να βγάλουμε από μέσα μας ένα κομ­­μά­τι απ’ το άγχος μας για του χρόνου. Μόνο που περιμένω τον Σεπτέμβρη κάποια παι­διά απ’ το γυμνάσιο να μας αποδεχτούν πιο καλά.

Πριν πάω στο Γυμνάσιο είχα φόβους για αρκετά πράγματα. Όμως όταν πήγαμε ε­πί­σκε­­ψη τα παιδιά μας καλωσόρισαν πολύ θερμά και μας εξήγησαν ότι το Γυμνάσιο δεν είναι κά­τι πολύ διαφορετικό ή πιο αυστηρό από το Δημοτικό και ότι δεν έχουμε τί­πο­τα να φο­­βό­μα­στε.

Επίσης μας είπαν ότι θα έχουμε καινούργια μαθήματα και περισσότερους καθηγητές και πα­ρα­πά­νω αίθουσες και τάξεις από το Δημοτικό.

Εμένα μου αρέσει το Γυμνάσιο γιατί τα παιδιά εκεί είναι συνομήλικοί μου, και όχι πιο μι­­κρά παι­διά που με ενοχλούσαν στο Δημοτικό. Τώρα θέλω να πάω στο Γυμνάσιο με χα­ρά και χω­ρίς φόβους.

Όταν έφυγα από το σπίτι μου ένιωσα ταραγμένη αλλά είπα μια επίσκεψη είναι μό­νο. Ό­ταν φτάσαμε στο γυμνάσιο μας υποδέχτηκαν ωραία μέχρι και σε αίθουσα μας έ­βα­λαν για να μας δείξουν τι πράγματα έφτιαχναν. Είχε και πολύ ωραίο κυλικείο με τέ­λει­α φαγη­τά.

Ελπίζω του χρόνου να περάσω το ίδιο τέλεια όπως το δημοτικό!

Όταν βγήκαμε από το σχολείο μας ένιωσα ελευθερία και αγωνία. Έπειτα πήγαμε κά­τω α­πό την υπόγεια διάβαση και φτάσαμε στο σχολείο. Ήταν ένα τεράστιο κτίριο και έχε αυ­λή. Γύ­ρω του είχε πολλά δέντρα.

Ήταν μια ωραία εμπειρία αλλά δυστυχώς του χρόνου θα την ξαναζήσω αλλά σε χει­ρό­τε­­ρη έκ­δο­ση.

Όταν φτάσαμε ήταν το 1ο πεντάλεπτο διάλειμμα. Καθώς περνάγαμε το διάλειμμά μας ό­λοι μας κοίταζαν. Μετά το διάλειμμα μάς έκαναν μια παρουσίαση για το μέρος, τι κάνουν ε­κεί, πώς περνάνε κτλ. Λύσαμε απορίες και μας έδειξαν μερικές από τις τά­ξεις (πλη­ρο­φο­­ρι­κή, γυμναστική και η τάξη του Α3 που έκανε Ιστορία ή Αρχαία).

Ανυπομονώ να πάω Γυμνάσιο!


Όταν πήγαμε με την τάξη μου ένιωθα πολύ άνετα. Το γυμνάσιο έχει τα καλά του και τα χά­λια του όπως έχει όμορφα κορίτσια και έχει και άσχημα κορίτσια. Αυτό είναι το Γυ­μνά­­σι­ο.

Μόλις φτάσαμε άρχισα να ανησυχώ. Διότι εγώ περίμενα δύο τεράστια κτίρια με όχι χρώ­μα ένα μικρό κυλικείο και τεράστια κάγκελα και τις τουαλέτες βρόμικες. Αλλά ό­ταν πή­γα εκεί είδα δύο κοντά κτήρια κολλημένα με χρώμα ένα τεράστιο κυλικείο όχι τό­σο τε­­ρά­στι­α κά­γκε­λα και όταν άνοιγες την πόρτα της τουαλέτας δε σε περίμενε μια δυ­σά­ρε­στη έκπληξη.

Μετά για τους δασκάλους. Εγώ τους περίμενα αυστηρούς και λίγο κακούς. Όμως εί­δα μπο­ρεί λίγο αυστηρούς δασκάλους αλ­λά όχι κακούς. Ο γυμνασιάρχης ήταν καλός αλ­λά ε­γώ δεν το περίμενα.

Τα παιδιά στο γυμνάσιο ήταν καλά μόνο λίγα μας έβριζαν. Τέλος πάντων είδα φίλους και φί­λες και παρ’ όλα αυτά πέρασα καλά.

Από την επίσκεψή μας στο Γυμνάσιο περίμενα ότι θα έχει τεράστιες τάξεις, φαρ­διούς δι­α­δρό­μους, μεγάλα και αγενή παιδιά. Επίσης πίστευα ότι υπήρχαν στρυφνοί κα­θη­γη­τές.

Τελικά όταν πήγαμε τα παιδιά μάς υποδέχτηκαν με χαρά και μας ξενάγησαν στο σχο­λεί­ο τους.

Από την επίσκεψή μας στο γυμνάσιο περίμενα ένα τε­ρά­στιο σχολείο με κάτι τε­ρά­στι­ες πύ­λες που μέσα γινόταν το χάος. Τελικά όμως δεν ήταν έτσι. Τα παιδιά ήταν φι­λι­κά (του­­λά­χι­στον τα περισσότερα) και ήμασταν καλοδεχούμενοι μέχρι και power point μας είχαν ε­τοι­μά­σει. Και το κυριότερο, οι δάσκαλοι δεν ήταν τόσο αυστηροί.

Άλλες εντυπώσεις είχα και άλλες βγήκαν... Απίστευτο!

Φανταζόμουν ότι τα διαλείμματα θα ήταν μεγαλύτερα απ’ ό,τι ήταν και ότι το κυ­λι­κεί­ο δε θα είχε τόσο μεγάλη ποικιλία όσο είχε. Επίσης φανταζόμουν τις αίθουσες λί­γοοο με­γα­­λύ­τε­ρες (μιας και τα παιδιά ήταν πιο εύσωμα) αλλά κατά τ’ άλλα μια χαρά.

Τελικά δεν ήταν τόσο άσχημα στο Γυμνάσιο!

Όταν μπήκαμε στις αίθουσες παρατήρησα ότι ήταν πολύ πιο μεγάλες από του Δη­μο­τι­­κού. Πέρασα ευχάριστα και θα ήθελα πολύ να γραφτώ εκεί.

Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα εντελώς διαφορετικό σε σχέση με αυτό που είδα. Πολ­­λά παι­διά ήταν πολύ πρόθυμα να μας ξεναγήσουν στο Γυμνάσιο και να μας κά­νουν να νιώ­θου­με άνετα. Ήταν πολύ ευγενικοί!

Επίσης εντυπωσιάστηκα πολύ με τους καθηγητές και τις καθηγήτριες. Πίστευα ότι θα ή­ταν ό­λοι ξινοί και αυστηροί αλλά τελικά ήταν όλοι πολύ ευγενικοί και πρόθυμοι να μας διδά­ξουν του χρόνου.

Πέρασα τέλεια στο Γυμνάσιο και εύχομαι να είναι και του χρόνου έτσι!

Το σχολείο ήταν πολύ όμορφο με ωραία διακόσμηση και με κα­λά οικοδομικά υ­λι­κά. Το κυ­λι­κεί­ο ήταν απλά ένας μικρός παράδεισος. Στο γυμνάσιο αυτό πέρασα πολύ κα­λά και α­­νυ­πο­μο­νώ να πάω τον Σεπτέμβριο και αυτήν τη φορά όχι για επίσκεψη.

Η επίσκεψή μου στο γυμνάσιο ήταν ωραία. Ήταν πολύ μεγάλος ο χώρος και το πιο πο­­λύ ωραίο πράγμα ήταν που μπορούσαμε να κάνουμε γυμναστική και μέσα όταν θα έ­βρε­­χε. Το κυλικείο ήταν πολύ ωραίο. Ο κύριος Διευθυντής ήταν πολύ καλός και τα παι­διά ε­πίσης. Και ο χώρος της πληροφορικής ήταν πολύ μεγάλος και κάθε υ­πο­λο­γι­στής είχε τα δικά του τα ηχεία.

Κρίμα που δεν μπορούμε να παίζουμε μπάλα στα διαλείμματα.

Αυτό το σχολείο μου φάνηκε αρκετά καλό με καλούς καθηγητές, παιδιά και ε­γκα­τα­­στά­σεις. Δεν το περίμενα τόσο καλό και χαίρομαι που θα πάω εκεί του χρόνου.

Καταρχήν τα σάντουιτς ήταν τεράστια και πάρα πολύ φθηνά! Α! Συνάντησα και φί­λους. Πε­ρί­ερ­γη εμπειρία, δεν καταλάβαινα τι ηλικία έχω 12 ή 15/14.

Καλά περάσαμε!

Περίμενα να δω ένα πιο μεγάλο κτήριο αλλά ήταν σχετικά μικρό. Μετά έψαχνα για το κυ­λι­κεί­ο. Περίμενα πως θα έχει αλλά δεν ήξερα πως θα είχε τόσα πολλά πράγ­μα­τα.

Ανυπομονώ να έρθει του χρόνου για να πάω στο γυμνάσιο, αφού περάσει το τέλειο κα­λο­­καί­ρι πρώτα.


ΕΙΚΟΝΕΣ: www.enbuenasmanos.com,
sourcesofinsight.com2 σχόλια:

HelloKitty 23 είπε...

Θα δω του χρόνου και θα σας πω τις εντυπώσεις μου!

δάσκαλος98 είπε...

Τις περιμένουμε! ;D

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.