30 Μαΐου 2013

Εντυπώσεις από το Γυμνάσιο

Αποσπάσματα από κείμενα των μαθητών


Πριν το Πάσχα πήγαμε για επίσκεψη στο Γυμνάσιο. Καθώς προ­χω­ρού­σα­με, ε­γώ σκε­­φτό­μουν συνέχεια το πόσοι μεγάλοι θα με κοροϊδέψουν και πό­σοι θα μας κα­λω­σο­ρί­σουν. Ό­ταν φτάσαμε άρχισα το μέτρημα. Τελικά το σκορ ήταν: 31-1 κα­λω­σό­ρι­σμα-κορόιδεμα. Δεν το πιστεύω, περισσότερο α­πό όσο περίμενα!
Πίστευα επίσης ότι οι δάσκαλοι θα ήταν λίγο πιο αυστηροί και απ’ ό,τι κα­τά­λα­βα ή­ταν ό­­ντως αυστηροί.
Τέλος πάντων περιμένω με χαρά να πάω στο Γυμνάσιο.
Στην αρχή όταν μας ανακοίνωσαν πως η Στ΄ τάξη θα επισκεφτεί το 1ο Γυ­μνά­σι­ο ή­μουν πο­λύ ενθουσιασμένος. Όσο περνούσαν οι μέρες είχα όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρη α­γω­νί­α και σκε­φτό­μουν διάφορα πράγματα.
Όλο αυτό το άγχος έφυγε όταν ήρθε η ώρα να φύγουμε απ’ το σχολείο για να πά­με να ε­­πι­σκε­φτού­με το γυμνάσιο. Είδαμε φίλους και μάθαμε κα­λύ­τε­ρα το σχο­λεί­ο. Ε­πί­σης μας έ­­κα­ναν μια παρουσίαση και ρωτήσαμε κά­ποιες απορίες μας.
Πέρασα πολύ ωραία και ανυπομονώ να πάω γυμνάσιο.
Χτες πήγαμε οι δύο τάξεις του σχολείου μας στο γυμνάσιο. Πήγε μόνο η έ­κτη δι­ό­τι πή­­γα­με για να δούμε τι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε του χρό­νου.
Στην αρχή μας παρουσίασαν τα παιδιά της 3ης Γυμνασίου μία εργασία που ’χαν φτιά­ξει για να μας περιγράψουν το τι θα κάνουμε εκεί του χρό­νου. Ήταν μια πο­λύ κα­λή ε­νη­μέ­­ρω­ση και έγινε ακόμα πιο καλή απ’ τη στιγ­μή που την πα­ρου­σί­α­ζαν παι­διά. Με­τά όταν ξε­­να­γη­θή­κα­με και στις άλ­λες αί­θου­σες (οι οποίες δε μου πο­λυ­ά­ρε­σαν) είδαμε και την αί­θουσα του πινγκ πονγκ. Η αλήθεια είναι πως ξαφ­νιά­στη­κα μόλις την είδα δι­ό­τι δεν την πε­ρί­με­να. Αυτή ή­ταν απ’ τις καλύτερες αί­θου­σες.
Αργότερα που βγήκαμε όλοι για διάλειμμα κάποια παιδιά απ’ το γυμνάσιο μας σχο­λί­α­ζαν λί­γο άσχημα κάτι το οποίο με στεναχώρησε. Επίσης μου α­ρέ­σει πολύ που έχει και βό­λεϊ.
Αυτή η εκδρομή ήταν αρκετά καλή και μας βοήθησε να βγάλουμε από μέ­σα μας έ­να κομ­­μά­τι απ’ το άγχος μας για του χρόνου. Μόνο που πε­ρι­μέ­νω τον Σε­πτέμ­βρη κά­ποια παι­διά απ’ το γυμνάσιο να μας αποδεχτούν πιο κα­λά.
Πριν πάω στο Γυμνάσιο είχα φόβους για αρκετά πράγματα. Όμως όταν πή­γα­με ε­πί­σκε­­ψη τα παιδιά μας καλωσόρισαν πολύ θερμά και μας ε­ξή­γη­σαν ότι το Γυ­μνά­σι­ο δεν είναι κά­τι πολύ διαφορετικό ή πιο αυστηρό από το Δη­μο­τι­κό και ότι δεν έχουμε τί­πο­τα να φο­­βό­μα­στε.
Επίσης μας είπαν ότι θα έχουμε καινούργια μαθήματα και πε­ρισ­σό­τε­ρους κα­θη­γη­τές και πα­ρα­πά­νω αίθουσες και τάξεις από το Δη­μο­τι­κό.
Εμένα μου αρέσει το Γυμνάσιο γιατί τα παιδιά εκεί είναι συνομήλικοί μου, και όχι πιο μι­­κρά παι­διά που με ενοχλούσαν στο Δημοτικό. Τώρα θέ­λω να πάω στο Γυ­μνά­σι­ο με χα­ρά και χω­ρίς φόβους.
Όταν έφυγα από το σπίτι μου ένιωσα ταραγμένη αλλά είπα μια επίσκεψη εί­ναι μό­νο. Ό­ταν φτάσαμε στο γυμνάσιο μας υποδέχτηκαν ωραία μέχρι και σε αίθουσα μας έ­βα­λαν για να μας δείξουν τι πράγματα έφτιαχναν. Είχε και πο­λύ ωραίο κυ­λι­κεί­ο με τέ­λει­α φαγη­τά.
Ελπίζω του χρόνου να περάσω το ίδιο τέλεια όπως το δημοτικό!
Όταν βγήκαμε από το σχολείο μας ένιωσα ελευθερία και αγωνία. Έπειτα πή­γα­με κά­τω α­πό την υπόγεια διάβαση και φτάσαμε στο σχολείο. Ήταν ένα τε­ρά­στι­ο κτί­ρι­ο και είχε αυ­λή. Γύ­ρω του είχε πολλά δέντρα.
Ήταν μια ωραία εμπειρία αλλά δυστυχώς του χρόνου θα την ξαναζήσω αλ­λά σε χει­ρό­τε­­ρη έκ­δο­ση.
Όταν φτάσαμε ήταν το 1ο πεντάλεπτο διάλειμμα. Καθώς περνάγαμε το δι­ά­λειμ­μά μας ό­λοι μας κοίταζαν. Μετά το δι­ά­λειμ­μα μάς έκαναν μια πα­ρου­σί­α­ση για το μέρος, τι κάνουν ε­κεί, πώς περνάνε κτλ. Λύσαμε απορίες και μας έδειξαν με­ρι­κές από τις τά­ξεις (πλη­ρο­φο­­ρι­κή, γυμναστική και η τά­ξη του Α3 που έκανε Ι­στο­ρί­α ή Αρχαία).
Ανυπομονώ να πάω Γυμνάσιο!


Όταν πήγαμε με την τάξη μου ένιωθα πολύ άνετα. Το γυμνάσιο έχει τα κα­λά του και τα χά­λια του όπως έχει όμορφα κορίτσια και έχει και άσχημα κο­ρί­τσια. Αυ­τό είναι το Γυ­μνά­­σι­ο.
Μόλις φτάσαμε άρχισα να ανησυχώ. Διότι εγώ περίμενα δύο τεράστια κτί­ρι­α με όχι χρώ­μα ένα μικρό κυλικείο και τεράστια κάγκελα και τις του­α­λέ­τες βρό­μι­κες. Αλλά ό­ταν πή­γα εκεί είδα δύο κοντά κτήρια κολλημένα με χρώμα ένα τε­ρά­στι­ο κυλικείο όχι τό­σο τε­­ρά­στι­α κά­γκε­λα και όταν ά­νοι­γες την πόρτα της του­α­λέ­τας δε σε περίμενε μια δυ­σά­ρε­στη έκπληξη.
Μετά για τους δασκάλους. Εγώ τους περίμενα αυστηρούς και λίγο κα­κούς. Όμως εί­δα μπο­ρεί λίγο αυστηρούς δασκάλους αλ­λά όχι κακούς. Ο γυ­μνα­σι­άρ­χης ήταν κα­λός αλ­λά ε­γώ δεν το περίμενα.
Τα παιδιά στο γυμνάσιο ήταν καλά μόνο λίγα μας έβριζαν. Τέλος πάντων εί­δα φί­λους και φί­λες και παρ’ όλα αυτά πέρασα καλά.
Από την επίσκεψή μας στο Γυμνάσιο περίμενα ότι θα έχει τεράστιες τά­ξεις, φαρ­διούς δι­α­δρό­μους, μεγάλα και αγενή παιδιά. Επίσης πίστευα ότι υ­πήρ­χαν στρυφ­νοί κα­θη­γη­τές.
Τελικά όταν πήγαμε τα παιδιά μάς υποδέχτηκαν με χαρά και μας ξε­νά­γη­σαν στο σχο­λεί­ο τους.
Από την επίσκεψή μας στο γυμνάσιο περίμενα ένα τε­ρά­στιο σχολείο με κά­τι τε­ρά­στι­ες πύ­λες που μέσα γινόταν το χάος. Τελικά όμως δεν ήταν έ­τσι. Τα παι­διά ήταν φι­λι­κά (του­­λά­χι­στον τα περισσότερα) και ήμασταν κα­λο­δε­χού­με­νοι μέ­χρι και power point μας είχαν ε­τοι­μά­σει. Και το κυ­ρι­ό­τε­ρο, οι δάσκαλοι δεν ή­ταν τό­σο αυστηροί.
Άλλες εντυπώσεις είχα και άλλες βγήκαν... Απίστευτο!
Φανταζόμουν ότι τα διαλείμματα θα ήταν μεγαλύτερα απ’ ό,τι ήταν και ό­τι το κυ­λι­κεί­ο δε θα είχε τόσο μεγάλη ποικιλία όσο είχε. Επίσης φα­ντα­ζό­μουν τις αί­θου­σες λί­γοοο με­γα­­λύ­τε­ρες (μιας και τα παιδιά ήταν πιο εύ­σω­μα) αλλά κατά τ’ άλ­λα μια χαρά.
Τελικά δεν ήταν τόσο άσχημα στο Γυμνάσιο!
Όταν μπήκαμε στις αίθουσες παρατήρησα ότι ήταν πολύ πιο μεγάλες α­πό του Δη­μο­τι­­κού. Πέρασα ευχάριστα και θα ήθελα πολύ να γραφτώ εκεί.
Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα εντελώς διαφορετικό σε σχέση με αυτό που εί­δα. Πολ­­λά παι­διά ήταν πολύ πρόθυμα να μας ξεναγήσουν στο Γυ­μνά­σι­ο και να μας κά­νουν να νιώ­θου­με άνετα. Ήταν πολύ ευγενικοί!
Επίσης εντυπωσιάστηκα πολύ με τους καθηγητές και τις καθηγήτριες. Πί­στευ­α ό­τι θα ή­ταν ό­λοι ξινοί και αυστηροί αλλά τελικά ήταν όλοι πολύ ευ­γε­νι­κοί και πρό­θυ­μοι να μας διδά­ξουν του χρόνου.
Πέρασα τέλεια στο Γυμνάσιο και εύχομαι να είναι και του χρόνου έτσι!
Το σχολείο ήταν πολύ όμορφο με ωραία διακόσμηση και με κα­λά οι­κο­δο­μι­κά υ­λι­κά. Το κυ­λι­κεί­ο ήταν απλά ένας μικρός παράδεισος. Στο γυ­μνά­σι­ο αυτό πέ­ρα­σα πολύ κα­λά και α­­νυ­πο­μο­νώ να πάω τον Σεπτέμβριο και αυ­τήν τη φορά όχι για ε­πί­σκε­ψη.
Η επίσκεψή μου στο γυμνάσιο ήταν ωραία. Ήταν πολύ μεγάλος ο χώρος και το πιο πο­­λύ ωραίο πράγμα ήταν που μπορούσαμε να κάνουμε γυ­μνα­στι­κή και μέσα ό­ταν θα έ­βρε­­χε. Το κυλικείο ήταν πολύ ωραίο. Ο κύριος Δι­ευ­θυ­ντής ήταν πολύ κα­λός και τα παι­διά ε­πίσης. Και ο χώρος της πλη­ρο­φο­ρι­κής ήταν πολύ μεγάλος και κάθε υ­πο­λο­γι­στής είχε τα δικά του τα ηχεία.
Κρίμα που δεν μπορούμε να παίζουμε μπάλα στα διαλείμματα.
Αυτό το σχολείο μου φάνηκε αρκετά καλό με καλούς καθηγητές, παιδιά και ε­γκα­τα­­στά­σεις. Δεν το περίμενα τόσο καλό και χαίρομαι που θα πάω ε­κεί του χρό­νου.
Καταρχήν τα σάντουιτς ήταν τεράστια και πάρα πολύ φθηνά! Α! Συ­νά­ντη­σα και φί­λους. Πε­ρί­ερ­γη εμπειρία, δεν καταλάβαινα τι ηλικία έχω 12 ή 15/14.
Καλά περάσαμε!
Περίμενα να δω ένα πιο μεγάλο κτήριο αλλά ήταν σχετικά μικρό. Μετά έ­ψα­χνα για το κυ­λι­κεί­ο. Περίμενα πως θα έχει αλλά δεν ήξερα πως θα εί­χε τόσα πολ­λά πράγ­μα­τα.
Ανυπομονώ να έρθει του χρόνου για να πάω στο γυμνάσιο, αφού περάσει το τέ­λει­ο κα­λο­­καί­ρι πρώτα.

1ο Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΣΤ2 | 2012-2013

ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (από
enbuenasmanos.com), sourcesofinsight.com


2 σχόλια:

Unknown είπε...

Θα δω του χρόνου και θα σας πω τις εντυπώσεις μου!

δάσκαλος98 είπε...

Τις περιμένουμε! ;D

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται.
Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στην «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ