Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

20 Μαΐου 2013

Επίσκεψη στο Γυμνάσιο

Λίγες μέρες πριν κλείσουμε για τις διακοπές του Πάσχα επισκεφθήκαμε το 1ο Γυ­μνά­σι­ο Ελ­λη­νι­κού, αφού τα περισσότερα παιδιά θα συνεχίσουν εκεί την εκπαίδευσή τους σε λί­γους μήνες. Όπως συνέβη και με τα περσινά εκτάκια, μας υποδέχθηκαν ο δι­ευ­θυ­ντής κ. Φουρ­φου­ρής και η υποδιευθύντρια κ. Βροντή. Περιμέναμε να μας μι­λή­σουν για τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας του σχολείου και να λύσουν απορίες μας. Έχουμε, βλέ­πε­τε, αγωνία για το και­νούρ­γιο κι έναν μικρό φόβο.


Όμως οι υπεύθυνοι του σχολείου, πάντα φιλόξενοι και γελαστοί, μας επιφύλασσαν μια με­γά­λη έκπληξη. Είχαν ειδοποιήσει τα γυμνασιάκια για τον ερχομό μας και α­νέ­λα­βαν οι «με­γά­λοι» της Γ΄ Γυμνασίου την υποδοχή. Μαζί τους και εκπρόσωποι από την Α΄ και τη Β΄ τά­ξη.

Συγκεντρωθήκαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων και τα παιδιά μάς έδειξαν τις πα­ρου­σι­ά­­σεις που είχαν ετοιμάσει για το σχολείο τους. Να, δείτε μια από αυτές:

Πατήστε στην εικόνα

Ταυτόχρονα μας διάβασαν το παρακάτω πολύ κατατοπιστικό κείμενο,
παραδίδοντάς μας τη... σκυτάλη: Εκείνοι φεύγουν, εμείς ερχόμαστε!

Οι εγκαταστάσεις
Το σχολείο μας είναι τοποθετημένο στην υπέροχη περιοχή του Κάτω Ελ­λη­νι­κού. Οι τά­ξεις των μαθητών βρίσκονται στο κτήριο του σχολείου μας, ε­πο­νο­μα­ζό­με­νο «Ρή­γας Φεραίος» ενώ ακριβώς δίπλα μας είναι εγκαταστημένο το 2ο Γυ­μνά­σι­ο Ελ­λη­­νι­κού.
● Στο απέναντι κτήριο στεγάζονται οι αίθουσες Τεχνολογίας καθώς και Αι­σθη­τι­κής Α­γω­γής.
● Επιπλέον παροχές για το μάθημα της Γυμναστικής αποτελούν το γήπεδο μπά­σκετ και βόλεϊ καθώς και ένα γυμναστήριο.
● Περιβάλλεται από έναν κήπο ενώ είναι ιδιαίτερα ευρύχωρο.

Τα μαθήματα
Τα μαθήματα του γυμνασίου διαφέρουν από αυτά του δημοτικού. Πλέον υ­πάρ­χει έ­νας καθηγητής για κάθε μάθημα ενώ οι γνώσεις των παιδιών επεκτείνονται και σε άλ­λες ειδικότητες και θέματα.
● Το μάθημα της Γυμναστικής ακολουθείται από αθλητικές δραστηριότητες, ε­σω­τε­­ρι­κά πρωταθλήματα και δράσεις των μαθητών.
● Στην αίθουσα Πληροφορικής υπάρχουν πολλοί υπολογιστές για να βοη­θή­σουν τους μαθητές στην εκμάθηση της γλώσσας του υπολογιστή.
● Ακόμα, στο πλαίσιο πολλών μαθημάτων οι μαθητές απαιτούνται να κάνουν ο­μα­­δι­κές εργασίες καθώς και να αναπτύξουν πολλά ενδιαφέροντα και ι­κα­νό­τη­τες. Τα μα­θή­μα­τα μπορούν να γίνουν και διαδραστικά με δραστηριότητες και πλή­θος εκ­­δρο­μών.
● Τέλος για το μάθημα της Φυσικής και της Χημείας παρέχεται Χημείο πλήρως ε­­ξο­πλι­σμέ­νο για τα πειράματα των μαθητών.

Οι ομάδες
Για πρώτη χρονιά φέτος λειτούργησε ομάδα ιστορικού ντοκιμαντέρ που φτιά­χνο­­ντας το δικό της βίντεο, έλαβε μέρος σε πανελλήνιο διαγωνισμό.
● Ακόμα λειτουργούν ομάδες Περιβαλλοντικές-Αγωγής Υγείας: Τα παιδιά μπο­­ρού­νε να γνωρίσουνε καλύτερα το περιβάλλον και τον εαυτό τους μέσα α­πό συ­­ζη­τή­σεις, την κατάλληλη καθοδήγηση των καθηγητών και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές εκδρο­μές. Τα παι­διά μαθαίνουν να συνυπάρχουν να συνεργάζονται και α­πο­κτούν την αί­σθηση του «ε­μείς». Έρχονται πιο κοντά, κοινωνικοποιούνται, δια­λέ­γουν την παρέα τους, γνω­ρί­ζουν άλλους τόπους και ζουν εμπειρίες τις ο­ποί­ες δεν πρόκειται να ξε­χάσουν πο­τέ!
Εναντίον του ρατσισμού: Καθηγητές σε συνεργασία με μαθητές γνωρίζουν τα κοι­νω­νι­κά προβλήματα, τα κατανοούν και προετοιμάζουν παρουσιάσεις μέ­σα από τις συ­ζη­τή­σεις τους με ψυχολόγους, συνεντεύξεις με παθόντες και ά­το­μα που βιώ­νουν τον ρατσισμό και έτσι ευαισθητοποιούνται.
Ομάδα παραδοσιακών χορών: Οι μαθητές γνωρίζουν την παράδοση μέσα α­πό τον παραδοσιακό χορό. Στο τέλος κάθε χρονιάς γίνεται η παρουσίασή τους σε πο­­λι­τι­στι­κές εκδηλώσεις.


Ημέρα αθλημάτων
Στο τέλος κάθε χρονιάς διοργανώνονται εσωτερικά πρωταθλήματα βόλεϊ, μπά­σκετ, πινγκ πονγκ και οι καλύτεροι μαθητές βραβεύονται με επαίνους και με­τάλ­λι­α. Με αυ­τόν τον τρόπο τα παιδιά αθλούνται, μαθαίνουν να δουλεύουν ο­μα­δι­κά και δι­α­­σκε­δά­ζουν με αυτά τα εναλλακτικά προγράμματα που προσφέρει το σχολείο μας.

Τελική εκδρομή τρίτης τάξης
Με τη λήξη του δεύτερου τριμήνου η τρίτη τάξη διεκδικεί την υποστήριξη και τη συ­νο­δεί­α των καθηγητών στην 3ήμερη ή 4ήμερη εκδρομή τους σε έναν προ­ο­ρι­σμό που ε­πι­λέ­γουν οι ίδιοι σε συνεργασία με τη διεύθυνση. Βέβαια όταν τα παιδιά συ­­μπε­ρι­φέ­ρο­νται όπως αρμόζει σε έναν μαθητή, δε δημιουργούν προ­βλή­μα­τα και εί­ναι δεμένα με­τα­ξύ τους πηγαίνουν σε τετραήμερες εκδρομές ως επιβράβευση για την άψογη συ­μπε­ρι­φο­ρά τους. Οι τετραήμερες είναι από τις πιο υπέροχες εμπειρίες στη μα­θη­τι­κή ζωή ενός ανθρώπου. Φέτος τα παιδιά της τρίτης πήγαμε στα Ιωάννι­να και η εκ­δρο­μή πήγε καλύτερα απ’ ό,τι είχαμε φα­ντα­στεί.
● Επίσης, το σχολείο διοργανώνει μονοήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές σε φα­ντα­­στι­κά μέρη, οι οποίες όχι μόνο αποσκοπούν στην ψυχαγωγία των παιδιών αλ­λά και στη μόρ­φω­σή τους. Έτσι η εκπαίδευση συνδυάζεται με τη διασκέδαση και παίρνει άλλη μορ­φή.

Εκλογές (5μελές και 15μελές συμβούλιο)
Στην αρχή του πρώτου τριμήνου γίνεται εσωτερική ψηφοφορία για την εκλογή α­­ντι­προ­σώ­πων κάθε τάξης και αντίστοιχα του σχολείου και διακρίνονται τα ά­το­μα που θα τους εκπροσωπούν στη διεύθυνση.

Έκθεση Τεχνολογίας
Κάθε χρόνο στην πλατεία των Ποντίων διοργανώνεται έκθεση με τα έργα των μα­­θη­τών.

Επίλογος
Το σχολείο αυτό ανήκει πια στα χέρια σας. Εμείς αυτά τα 3 χρόνια περάσαμε α­ξέ­­χα­στες στιγμές. Μάθαμε πολλά πράγματα, γνωρίσαμε νέους ανθρώπους, δε­θή­κα­με με κα­θη­γη­τές και παιδιά. Το σημαντικότερο από όλα, διαμορφώσαμε τον χαρακτή­ρα μας, έναν χαρακτήρα γεμάτο ηθικές αξίες και γνώσεις, αι­σι­ο­δο­ξί­α για το μέλ­λον και α­γά­πη για το παρόν.
● Όντως, από τα βάθη της καρδιάς μας αγαπήσαμε το σχολείο αυτό. Όχι τόσο, τα δι­α­γω­νί­σμα­τα ή τις εξετάσεις αλλά τις μικρές αυτές στιγμές που περνούσαμε κά­θε μέ­ρα στην αυλή, τις αστείες στιγμές στην τάξη όπου τρελαίναμε τους κα­θη­γη­τές μας, την α­ξέ­χα­στη τετραήμερη, τα πολλά χαμόγελά μας. Ίσως μας λεί­ψει αυτό.
● Ελπίζουμε την ίδια χαρά να έχετε και εσείς όταν έρχεστε γιατί ελπίζουμε να μην αλ­λά­ξει τίποτα σε αυτό το 2ο σπίτι μας. Γι’ αυτό και σας εμπιστευόμαστε το μέλ­λον αυ­τού του σχολείου, τους καθηγητές μας και τις αναμνήσεις μας για να γί­νουν και δι­κές σας!

Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία μας εξήγησαν πώς λειτουργεί το Γυμνάσιο και τι κέρ­δι­σαν τα τρία χρόνια που φοιτούν σε αυτό. Θυμήθηκαν τότε που κι εκείνοι εί­χαν έρ­θει α­πό το Δημοτικό φοβισμένοι και αγχωμένοι και μας διαβεβαίωσαν ότι όχι μό­νο όλα κύ­λη­σαν ομαλά, αλλά αυτό έγινε και πολύ γρήγορα.

Μας έδωσαν κι ένα ωραίο αναμνηστικό γράμμα:


Στη συνέχεια περιηγηθήκαμε στους χώρους του σχολείου και μιλήσαμε με διάφορους κα­θη­γη­τές. Κάναμε τέσσερα διαλείμματα, ψωνίσαμε από το κυλικείο (συγκρίναμε και τις τι­μές με το δικό μας!) και πήραμε απρόθυμα τον δρόμο της επιστροφής: Θέ­λα­με να κα­­θί­σου­με και τις εφτά ώρες!

Οι δάσκαλοι της έκτης συγκινηθήκαμε με την πρωτοβουλία καθηγητών και μα­θη­τών. Η ε­πί­σκε­ψή μας έγινε μια συζήτηση μεταξύ παιδιών, αφήνοντας εμάς τους με­γά­λους στον ρό­λο του παρατηρητή. Οι μαθητές, ακόμη και οι πιο (χμ...) ζωηροί, ή­ταν πιο ή­συ­χοι από ποτέ, α­πο­δει­κνύ­ο­ντας ότι οι καλύτεροι δάσκαλοι των παιδιών εί­ναι τα ί­δια τα παιδιά...

Παιδιά της Γ΄ τάξης, σας ευχαριστούμε! Μας είπατε ότι στο Γυμνάσιο ζήσατε τις κα­λύ­τε­­ρες στιγ­μές της ζωής σας, όμως –επιτρέψτε μας τη συμβουλή– τις καλύτερες δεν τις ζή­σατε α­κό­μα! Καλή συνέχεια στο Λύκειο! :))


ΕΙΚΟΝΕΣ: www.1ge.gr2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Διαβάσαμε με ενδιαφέρον το δημοσίευμά σας σχετικά με την επίσκεψη των τωρινών δικών σας και πολύ σύντομα δικών μας μαθητών. Σας ευχαριστούμε για τα καλά λόγια και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούμε επάξια στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών, καθώς και στην επιθυμία των οικογενειών τους για ένα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπως άλλωστε είναι και αυτό που τους παρείχατε εσείς όλα τα προηγούμενα σχολικά χρόνια.
Παραμένουμε σε γραμμή επικοινωνίας και συνεργασίας.
Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Ελληνικού
Φουρφουρής Μ.

δάσκαλος98 είπε...

Ζήσαμε μια πολύ όμορφη και ουσιαστική εμπειρία. Βοήθησε ιδιαίτερα τα παιδιά και αυτό φαίνεται από τις εντυπώσεις που κατέγραψαν. Σε λίγες μέρες έρχεται η σχετική ανάρτηση!

Καλή συνέχεια στο καλό έργο σας! :))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.