17 Ιανουαρίου 2012

Τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ας ξεκινήσουμε με τρεις βασικούς ο­ρι­σμούς:

Άνθρωπος: Ένα μέλος του είδους homo sapiens· ένας άντρας, μια γυναίκα ή έ­να παι­δί.

Δικαιώματα: Πράγματα τα οποία δικαιούσαι ή σου επιτρέπονται· εγ­γυ­η­μέ­νες ε­λευ­θε­ρί­ες.

Ανθρώπινα δικαιώματα: Τα δικαιώματα που έχεις επειδή είσαι άνθρωπος.

Ένα δικαίωμα, επομένως, είναι κάποιου είδους ελευθερία. Είναι κάτι που το δι­και­ού­ται κα­νείς επειδή είναι άνθρωπος.


Τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται στην αρχή του σεβασμού του ατόμου: Κά­θε ά­το­μο εί­ναι ένα ηθικό και λογικό ον που αξίζει να του φέρονται με α­ξι­ο­πρέ­πει­α.

Αποκαλούνται ανθρώπινα δικαιώματα γιατί είναι οικουμενικά, δηλαδή τα δι­και­ού­νται όλοι χω­ρίς να έχει σημασία ποιοι είναι και πού ζούνε. Τα δικαιούνται ό­λοι α­πλώς γιατί είναι ζω­ντα­νοί.

Εντούτοις, αν ζητήσετε από πολλούς ανθρώπους να σας αναφέρουν τα δι­και­ώ­μα­τά τους, θα σας μιλήσουν μόνο για την ελευθερία του λόγου, της θρη­σκευ­τι­κής πε­ποί­θη­σης και, ί­σως, ένα δυο άλλα. Αυτά είναι αναμφισβήτητα πολύ ση­μα­ντι­κά, ωστόσο τα ανθρώπινα δι­και­ώ­μα­τα έχουν μεγαλύτερο εύρος:
◾ Εμπεριέχουν επιλογές και ευκαιρίες.
◾ Εμπεριέχουν την ελευθερία να αποκτήσει κανείς μια δουλειά, να ακολουθήσει μια στα­­δι­ο­δρο­μί­α, να επιλέξει τον σύντροφο που επιθυμεί και να αναθρέψει τα παι­διά του.
◾ Περιλαμβάνουν το δικαίωμα της ανεμπόδιστης μετακίνησης και το δικαίωμα να ερ­γά­ζε­­ται κανείς και να έχει δίκαιες απολαβές χωρίς να υφίσταται πα­ρε­νο­χλή­σεις, κα­κο­με­τα­χεί­­ρι­ση, απειλές και αυθαίρετες απολύσεις.
◾ Περιλαμβάνουν ακόμη και το δικαίωμα του ελεύθερου χρόνου.Σε παλαιότερες εποχές δεν υπήρχαν ανθρώπινα δικαιώματα. Μετά ήρθε η ιδέα ό­τι οι άν­­θρω­ποι θα έπρεπε να έχουν συγκεκριμένες ελευθερίες. Αυτή η ιδέα, στον απόηχο του Δεύ­τε­ρου Παγκοσμίου Πολέμου, αποτυπώθηκε τελικά σε ένα έγ­γρα­φο που ο­νο­μά­ζε­ται Οι­κου­με­νι­κή Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δι­και­ω­μά­των.

Η Διακήρυξη αποτελείται από τριάντα δικαιώματα, τα οποία παρέχονται σε ό­λους τους αν­θρώ­πους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ