Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Η ένταση των σεισμών

Η ένταση των σεισμών μετριέται με την «κλίμακα Μερκάλι». Πήρε το όνομά της από τον Τζου­ζέ­πε Μερκάλι, τον Ιταλό ηφαιστειολόγο που τη δημιούργησε.

Η κλίμακα αυτή δε μετράει την ενέργεια που απελευθερώνεται από έναν σεισμό, ό­πως η κλί­μα­κα Ρίχτερ. Αντίθετα, ασχολείται με τις επιπτώσεις ενός σεισμού σε μία δε­δο­μέ­νη πε­­ρι­ο­χή. Συνεπώς ενδείκνυται για τη μέτρηση σεισμών σε πυ­κνο­κα­τοι­κη­μέ­νες περιοχές, ε­νώ δεν είναι αποτελεσματική για αραιοκατοικημένες ή ακατοίκητες.

Τα 12 επίπεδα της κλίμακας Μερκάλι

I. Μη αισθητός
Δε γίνεται αισθητός. Καταγράφεται μόνο από σεισμογράφους.

II. Ελάχιστα αισθητός
Αισθητός από μερικούς ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάπαυση στους ψηλότερους ο­ρό­­φους κτιρίων.

III. Ασθενής
Αισθητές δονήσεις μέσα στα σπίτια, σαν να περνάει έξω ελαφρύ φορτηγό. Μπορεί να μην α­να­γνω­ρι­στεί ως σεισμός.

IV. Μέτριος
Αισθητές δονήσεις μέσα στα σπίτια, σαν να περνάει έξω βαρύ φορτηγό. Λιγότερο αι­σθη­­τός στην ύπαιθρο. Τίθενται σε κίνηση κρεμασμένα αντικείμενα. Τζάμια τρίζουν. Κρό­τοι πιάτων και παραθύρων, χτύπος στις πόρτες. Σταματημένα αυτοκίνητα κλυ­δω­νί­ζο­νται. Τη νύχτα με­ρι­κοί ξυπνούν.

V. Σχετικά ισχυρός
Αισθητές δονήσεις μέσα στα σπίτια, σαν να περνάει έξω τρένο. Ενδεχομένως μη αι­σθη­τός στην ύπαιθρο υπό ορισμένες συνθήκες. Αιώρηση κρεμασμένων α­ντι­κει­μέ­νων. Ανατροπή με­ρι­κών μικρών αντικειμένων και σπάσιμο πιάτων. Ανοιχτές πόρτες τα­λα­ντεύ­ο­νται. Υγρά α­πό δοχεία χύνονται. Τη νύχτα όλοι ξυπνούν.

VI. Ισχυρός
Αισθητός από όλους. Πολλοί τρομοκρατούνται και τρέχουν έξω από τα κτίρια. Οι άν­θρω­­ποι περπατούν με αστάθεια. Μετακίνηση ή ανατροπή πολυάριθμων μεγάλων α­ντι­κει­μέ­νων και επίπλων. Τζάμια σπάνε. Βλάβες σε σοβάδες, κεραμίδια, κα­πνο­δό­χους. Μικρές καμπά­νες ηχούν. Ζημιές λίγες, ελαφρές.


VII. Πολύ ισχυρός
Δύσκολη η όρθια στάση. Πτώση πολυάριθμων κεραμιδιών, καπνοδόχων. Μικρές ζη­μιές σε ι­σχυ­ρές κατασκευές. Στις συνηθισμένες κατασκευές ρηγματώνονται σο­βά­δες και τοι­χο­­ποι­ί­α. Στις κακές κατασκευές πέφτουν σοβάδες, αποκολλώνται τούβλα και πέ­τρες. Γίνεται αι­σθη­τός από οδηγούς αυτοκινήτων. Μεγάλες καμπάνες ηχούν. Κυ­μα­τι­σμός στις λίμνες, θό­λω­μα νερού από λάσπη.

VIII. Καταστροφικός
Επηρεάζεται η οδήγηση των αυτοκινήτων. Αρκετές ζημιές και μερική κατάρρευση στις συ­νη­θι­σμέ­νες κατασκευές. Μέτριες ζημιές στην τοιχοποιία των καλών κα­τα­σκευ­ών και με­­γά­λες στις κακές κατασκευές. Κλαδιά σπάνε από τα δένδρα. Αλλαγές στη ροή και στη θερ­μο­κρα­σί­α του νερού σε πηγές και σε πηγάδια.

IX. Πολύ καταστροφικός
Γενικός πανικός. Σοβαρές βλάβες στην τοιχοποιία των καλών κατασκευών. Γενική κα­τα­­στρο­φή στις κακές κατασκευές. Μικρού μεγέθους κτίρια αποσπώνται από τα θε­μέ­λι­α. Υ­­πό­γει­οι αγωγοί σπάνε. Σε περιοχές με υπόγεια ύδατα αναβλύζει από το έ­δα­φος λεπτή άμ­μος, ι­λύς και νερό.

X. Εξαιρετικά καταστροφικός
Τα περισσότερα κτίρια καταστρέφονται. Πτώση μερικών καλά κατασκευασμένων ξύ­λι­νων κτι­ρί­ων και γεφυρών. Σχεδόν όλες οι κατασκευές τοιχοποιίας και τα προ­κα­τα­σκευ­α­σμέ­να κτί­σμα­τα καταρρέουν μέχρι θεμελίων. Σοβαρές ζημιές σε οδικό δίκτυο, φράγ­μα­τα, υ­δρο­­φρά­κτες και αναχώματα. Μεγάλες κατολισθήσεις. Οι σιδηροτροχιές κά­μπτο­νται.

XI. Ασύλληπτα καταστροφικός
Ελάχιστα κτίρια μένουν όρθια. Πτώση σχεδόν όλων των ανθρώπινων κατασκευών. Υ­πό­­γει­οι αγωγοί καταστρέφονται εντελώς. Καταστροφή οδικού δικτύου, πτώση γε­φυ­ρών και α­νι­σό­πε­δων κόμβων. Οι σιδηροτροχιές κά­μπτο­νται έντονα. Πολυάριθμες κα­το­λι­σθή­σεις, ρήγ­μα­τα και παραμορφώσεις του εδάφους.

XII. Ολική καταστροφή
Κατάρρευση όλων των κτιρίων μέχρι τα θεμέλια. Τρομακτικές παραμορφώσεις του ε­δά­­φους. Τα σεισμικά κύματα φαίνονται στην επιφάνεια. Αλλαγές στο ανάγλυφο της γης και στη γραμμή του ορίζοντα. Αλλαγή ροής ποταμών. Δημιουργία καταρρακτών. Πα­ρα­μόρ­φω­­ση της όρασης. Μεγάλα αντικείμενα εκτινάσσονται στον αέρα.


ΠΗΓΗ: el.wikipedia.org | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.oasp.gr (1), podilato98.blogspot.gr (2)4 σχόλια:

maranda είπε...

Πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση!
Μήπως να τη συνοδεύατε και με δωρεάν δραμαμίνες;:))

δάσκαλος98 είπε...

Χε χε! Οι περιγραφές είναι πολύ ζωντανές. Στην αρχή θες τη δραμαμίνη σου, ύστερα γίνεται θρίλερ και ακολουθεί ο Νοστράδαμος και το 2012 του! :))

Chrysa είπε...

Σταματήστε τη γη! Θέλω να κατέβω!

...τα βλέπει η Στ΄ και γελά!

δάσκαλος98 είπε...

Χα χα χα! :))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.