Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Σύντομη ιστορία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
 1  Ο Κύλινδρος του Κύρου (Περσία, 539 π.Χ.)

Το 539 π.Χ. τα στρατεύματα του Κύρου του Μεγάλου, του πρώτου βασιλιά της αρ­χαί­ας Περ­σί­ας, κατακτούν την πόλη της Βαβυλώνας. Οι επόμενες ενέργειές του ση­μαί­νουν μια με­γά­λη πρόοδο για τον άνθρωπο: Ελευθερώνει τους σκλάβους, δι­α­κη­ρύσ­σει ότι όλοι έ­χουν το δικαίωμα να επιλέγουν τη θρησκεία τους και εδραιώνει τη φυ­λε­τι­κή ισότητα.

Αυτές και άλλες αποφάσεις καταγράφονται σε έναν κύλινδρο από ψημένο πηλό στην ακ­­κα­δι­κή γλώσσα και με τη σφηνοειδή γραφή της εποχής. Αυτό το αρχείο, γνωστό σή­με­ρα ως «Κύλινδρος του Κύρου», θεωρείται ο πρώτος χάρτης ανθρωπίνων δι­και­ω­μά­των στον κό­σμο.

Ο Κύλινδρος του Κύρου

 2  H εξάπλωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαπλώνεται γρήγορα στην Ινδία, στην Ελ­λά­δα και τε­λι­κά στη Ρώμη. Εκεί προκύπτει η έννοια του «φυσικού νόμου», αφού πα­ρα­τη­ρεί­ται ότι οι άν­θρω­ποι τείνουν να ακολουθούν συγκεκριμένους άγραφους νόμους στη ζωή τους. Άλ­λω­στε και το ρωμαϊκό δίκαιο βασίζεται σε ορθολογικές ιδέες που προ­κύ­πτουν από τη φύ­ση των πραγμάτων.

 3  Η Μάγκνα Κάρτα (Αγγλία, 1215 μ.Χ.)

Ο βασιλιάς της Αγγλίας Ιωάννης παραβιάζει πολλούς από τους αρχαίους νόμους και τα έ­­θι­μα βάσει των οποίων κυβερνούνταν η χώρα του. Το 1215 οι υπήκοοί του τον α­να­γκά­­ζουν να υπογράψει τη Μάγκνα Κάρτα. Εκεί απαριθμούνται αυτά που αρ­γό­τε­ρα θα θεωρη­θούν ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Magna Carta («Μεγάλη Χάρτα»)

Μεταξύ αυτών είναι το δικαίωμα της εκκλησίας να μην υφίσταται κυβερνητικές ε­πεμ­βά­­σεις, το δικαίωμα όλων των ελεύθερων πολιτών να κατέχουν και να κλη­ρο­δο­τούν πε­­ρι­ου­σί­α και να προστατεύονται από υπέρμετρη φορολογία. Οι χήρες που έχουν πε­ρι­­ου­σί­α μπο­ρούν να μην ξαναπαντρευτούν και γενικά εγκαθιδρύεται η ισότητα ε­νώ­πι­ον του νόμου.

 4  Η Αναφορά Δικαίου (Αγγλία, 1628)

Σχεδόν τέσσερις αιώνες αργότερα η κυβέρνηση του βασιλιά Καρόλου του Α΄ αποσπά ε­ξα­να­γκα­στι­κά δάνεια από τους υπηκόους και φυλακίζει όσους αντιδρούν. Το Αγ­γλι­κό Κοι­νο­βού­λι­ο αντιδρά και στέλνει στον βασιλιά την Αναφορά Δικαίου, ένα κείμενο που α­να­φέ­ρει με­τα­ξύ άλλων ότι δεν πρέπει να επιβάλλονται φόροι χωρίς τη συ­ναί­νε­ση του Κοι­νο­βου­λί­ου και ότι κανένας δεν μπορεί να φυλακίζεται χωρίς αποδείξεις.

Η Αναφορά Δικαίου

 5  Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (ΗΠΑ, 1776)

Το 1776 δεκατρείς αγγλικές αποικίες στην Αμερική ανεξαρτητοποιούνται από τη Με­γά­λη Βρε­τα­νί­α και σχηματίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Διακήρυξη της Α­νε­ξαρ­τη­σί­ας αυτών των αποικιών διακηρύσσει το δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία και στην επιδίωξη της ευ­τυ­χί­ας, ενώ δίνει έμφαση στα ατομικά δικαιώματα και στο δι­καί­ω­μα στην επανάσταση. Αυ­τές οι ιδέες διαδίδονται και στον υπόλοιπο κόσμο και ε­πη­ρε­ά­ζουν τη Γαλλική Επανά­σταση που ακολουθεί σε λίγα χρόνια.
Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

 6  Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη (Γαλλία, 1789)

Η Γαλλική Επανάσταση καταργεί την απόλυτη μοναρχία και εγκρίνει τη Διακήρυξη των Δι­­και­ω­μά­των του Ανθρώπου και του Πολίτη. Όλοι οι πολίτες πλέον είναι ίσοι ε­νώ­πι­ον του νό­μου και έχουν τα δικαιώματα της ελευθερίας, της περιουσίας, της α­σφά­λει­ας και της α­­ντί­στα­σης κατά της καταπίεσης.
Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ και εδώ.

Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη

 7  Η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΗΠΑ, 1791)

Η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τίθεται σε ισχύ το 1791 και αποτελεί τμή­μα του Συντάγματος των ΗΠΑ. Με αυτήν προστατεύονται οι βασικές ελευθερίες ό­λων των πο­λι­τών: προασπίζονται η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία στη θρη­σκεί­α, απαγορεύο­νται οι αδικαιολόγητες συλλήψεις και οι σκληρές και ασυνήθιστες τι­μω­ρί­ες κ.ά.

Η Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Συντάγματος των ΗΠΑ

 8  Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΟΗΕ, 1948)

Το 1945 ιδρύεται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Μόλις έχει τελειώσει ο Β΄ Πα­­γκό­σμι­ος πόλεμος και πολλές πόλεις σε όλη την Ευρώπη και την Ασία κείτονται ε­ρει­πω­­μέ­νες. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει, εκατομμύρια είναι άστεγοι ή λι­μο­κτο­νούν.

Τρία χρόνια αργότερα ο ΟΗΕ υιοθετεί την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δι­­και­ω­μά­των. Για πρώτη φορά στην ιστορία συγκεντρώνονται και κωδικοποιούνται σε ένα και μό­νο έγγραφο τριάντα άρθρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η έμπνευση για τη σύνταξη της Διακήρυξης αποδίδεται στη χήρα του προέδρου των Η­­νω­μέ­νων Πολιτειών Φραγκλίνου Ρούζβελτ. Η Ελέανορ Ρούζβελτ είναι υπέρμαχος των αν­θρω­πί­νων δικαιωμάτων και αποκαλεί το σημαντικό αυτό κείμενο «Μάγκνα Κάρ­τα για ό­λη την ανθρωπότητα».

ΠΗΓΕΣ: gr.humanrights.com, Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου | ΕΙΚΟΝΕΣ: gr.humanrights.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.