Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Η ανάπτυξη του εμβρύου
(κύηση)

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού δεν ξεκινά με τη γέννησή του αλλά πολύ νω­ρί­­τε­ρα, μέσα στο σώμα της μητέρας του. Εκεί αναπτύσσεται σταδιακά ώς τη στιγ­μή του το­­κε­τού. Αυτή η «περίοδος κύησης», όπως ονομάζεται, διαρκεί φυσιολογικά πε­ρί­που εννέα μή­νες.
Ο χρόνος κύησης στα άλλα ζώα ποικίλλει: τα ποντίκια, για παράδειγμα, χρειάζονται μό­­λις τρεις εβδομάδες για να γεννηθούν, τα κουνέλια τέσσερις, τα άλογα έντεκα μή­νες και οι φά­λαι­νες, ανάλογα με το είδος, 365-500 ημέρες. Πρωταθλητής α­να­δει­κνύ­ε­ται ο ελέ­φαντας, κα­θώς παραμένει στο σώμα της μητέρας του από 20 έως 24 μή­νες, δηλαδή περί­που 2 χρό­νια!

Κατά τη διάρκεια της κύησης η μήτρα βαθμιαία μεγαλώνει και ανέρχεται μέσα στην κοι­λιά, ε­νώ η έμμηνος ρύση (η «περίοδος») διακόπτεται. Το έμβρυο περιβάλλεται α­πό τον α­μνι­­α­κό σάκο και προστατεύεται από το αμνιακό υγρό που αυτός περιέχει.

Πώς τρώει και πώς αναπνέει το έμβρυο

Η κύηση (εγκυμοσύνη) ξεκινά μόλις το ζυγωτό εμφυτευθεί στα τοιχώματα της μή­τρας. Αυ­τά είναι πλούσια σε αιμοφόρα αγγεία και βοηθούν την ανάπτυξη του εμ­βρύ­ου, αφού ε­πί δέ­κα περίπου εβδομάδες τού εξασφαλίζουν οξυγόνο και θρεπτικές ου­σί­ες.

Κατόπιν, μετά τον δεύτερο μήνα, το έμβρυο συνδέεται με το κυκλοφορικό σύστημα της μη­τέ­ρας του. Αυτό γίνεται με τη δημιουργία ενός προσωρινού οργάνου στη μή­τρα που ο­νο­μά­ζε­ται πλακούντας.


Από τον πλακούντα ξεκινάει ο ομφάλιος λώρος, ο οποίος καταλήγει στην κοιλιά του εμ­­βρύ­ου και επιτρέπει τη ροή αίματος από τη μητέρα προς το έμβρυο και α­ντί­στρο­φα. Με την κυκλοφορία του αίματος περνούν στο κυκλοφορικό σύστημα του εμ­βρύ­ου μόρια ο­­ξυ­γό­νου και θρεπτικών συστατικών, ενώ αποβάλλονται μόρια διοξειδίου του άνθρακα και άλ­λων βλαβερών ουσιών.

Όταν το έμβρυο γεννηθεί, ο πλακούντας αποβάλλεται από το σώμα της μητέρας.


Η ανάπτυξη του εμβρύου στο σώμα της μητέρας

Αρχίζουν να σχηματίζονται η καρδιά και η σπον­δυ­λι­κή στήλη.
Αρχίζουν να σχηματίζονται τα μάτια, η μύ­­τη, τα χείλη, η γλώσσα και τα δόντια. Λει­τουρ­γεί η καρδιά.
Τα χέρια, τα πόδια και τα δάχτυλα έ­χουν σχη­μα­τι­στεί πλήρως, όπως και ό­­­λα σχε­δόν τα όργανα.
Το έμβρυο μπορεί να καταπίνει ή να πι­­πι­­λά το δάχτυλό του. Το φύλο του είναι α­­να­γνω­ρί­σι­μο.
Εμφανίζονται μαλλιά στο κεφάλι του εμ­βρύ­ου. Αρχίζει να κινεί τα άκρα του και να κλο­τσά την κοιλιά της μητέρας του.
Το έμβρυο αρχίζει να ανοίγει τα βλέ­φα­ρά του για μικρά χρονικά διαστήματα.
Έχουν σχηματιστεί τα αισθητήρια της γεύ­­σης. Αν το έμβρυο γεννηθεί τώρα, θε­ω­­ρεί­ται πρόωρο και απαιτείται ει­δι­κή φρο­ντί­δα.
Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα η α­νά­­πτυ­ξη του εμβρύου είναι μεγάλη. Ό­λα τα όρ­γα­νά του, με εξαίρεση τους πνεύ­μο­νες, εί­ναι αναπτυγμένα.
Οι πνεύμονες είναι έτοιμοι να λει­τουρ­γή­­σουν. Το έμβρυο παίρνει θέση χα­μη­λά στη μή­τρα και φαίνεται λιγότερο κι­νη­τι­κό. Είναι έ­τοι­μο να γεννηθεί.


Η ανάπτυξη του εμβρύου
και σε κινούμενη εικόνα:


(δείτε εδώ το κουίζ της εγκυμοσύνης)

Ο τοκετός

Λίγο πριν τον τοκετό, δηλαδή την έξοδο από τη μήτρα, το έμβρυο παίρνει την κα­τάλ­λη­­λη θέ­ση: το κεφάλι του χαμηλώνει μέσα στη λεκάνη. Στο τέλος της ε­γκυ­μο­σύ­νης σπά­ει ο α­μνι­α­κός σάκος, αποβάλλεται το αμνιακό υγρό («σπάνε τα νερά»), ενώ η μή­τρα αρχί­ζει να συ­σπά­ται και προκαλούνται οι πόνοι του τοκετού.

Με τις συσπάσεις της μήτρας το έμβρυο οδηγείται έξω από το σώμα της μητέρας. Α­κο­­λου­θεί η πρώτη αναπνοή του νεογέννητου και το πρώτο κλάμα. Ο τοκετός ο­λο­κλη­ρώ­­νε­ται με το δέσιμο και στη συνέχεια το κόψιμο του ομφάλιου λώρου.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Φυσικά ΣΤ΄ τάξης, Βιολογία Α΄ Γυμνασίου | ΕΙΚΟΝΕΣ: Βιολογία Α΄ Γυμνασίου (1), Φυσικά ΣΤ΄ τάξης (2-11)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.