14 Μαΐου 2012

Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας

Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε να ε­ξυ­πη­ρε­τεί την ωρίμανση των ωαρίων, τη γονιμοποίηση, την κύηση και τον το­κε­τό. Α­πο­τε­λεί­ται από τις ωοθήκες, τις σάλπιγγες, τη μήτρα και τον κόλπο.

(πρόσθια και πλαϊνή όψη)

 1  Ωοθήκες. Σε αυτές φυλάσσονται και ωριμάζουν τα ωάρια. Εδώ επίσης πα­ρά­γο­νται οι γυ­ναι­κεί­ες ορμόνες.
Μέσα στις ωοθήκες υπάρχουν γύρω στα 200.000 ωάρια, τα οποία έχουν δη­μι­ουρ­γη­θεί κα­τά την εμβρυϊκή ηλικία. Από την εφηβική ηλικία και μετά, και κάθε 28 η­μέ­ρες περίπου, ω­ρι­μά­ζει ένα ωάριο εναλλάξ σε κάθε ωοθήκη: στην α­ρι­στε­ρή τον ένα μή­να, στη δεξιά τον ε­πό­με­νο.
Η περιοδική αυτή διαδικασία μειώνεται μετά την ηλικία των 40 περίπου ετών, κα­τά την κλι­μα­κτή­ρι­ο, και σταδιακά τερματίζεται. Έτσι, μόνο περίπου 400 ωάρια ω­ρι­μά­ζουν συνολι­κά κατά τη διάρκεια ζωής μιας γυναίκας.

 2  Σάλπιγγες. Συνδέουν τις ωοθήκες με τη μήτρα. Στην ιατρική ορολογία ο­νο­μά­ζο­νται ω­α­γω­γοί, επειδή είναι οι «δρόμοι» από τους οποίους περνούν τα ωάρια για να πά­νε στη μή­τρα.
Όταν ένα ώριμο ωάριο περνάει από την ωοθήκη στη σάλπιγγα λέμε ότι υπάρχει ω­ορ­ρη­­ξί­α.

 3  Μήτρα. Στα τοιχώματά της εμφυτεύεται το γονιμοποιημένο ωάριο και, αρ­γό­τε­ρα, το έμ­βρυ­ο.
Αν το ωάριο δε γονιμοποιηθεί, αποβάλλεται μέσω του κόλπου ό,τι είχε δη­μι­ουρ­γη­θεί για να φιλοξενήσει τη νέα ζωή: βλέννα, αίμα και κυτταρικά υ­πο­λείμ­μα­τα. Η δι­α­δι­κα­σί­α αυτή ο­νο­μά­ζε­ται έμμηνη ρήση ή «περίοδος» και γίνεται για να ε­πα­νέλ­θει το εν­δο­μή­τρι­ο (δηλα­δή ο ι­στός που καλύπτει το εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας) στην αρ­χι­κή του κατάσταση.

Ο έμμηνος κύκλος της γυναίκας
(μια σχετική παρουσίαση βρίσκεται εδώ)

 4  Κόλπος. Σε αυτόν εισέρχεται το πέος κατά τη σεξουαλική επαφή, προ­κει­μέ­νου να α­­πε­λευ­θε­ρώ­σει τα σπερματοζωάρια που θα προσπαθήσουν να γο­νι­μο­ποι­ή­σουν το ω­ά­ρι­ο.
Σε κάθε σεξουαλική επαφή στο εσωτερικό του κόλπου α­πε­λευ­θερώνονται ε­κα­τομ­μύ­ρι­α σπερ­μα­το­ζω­ά­ρι­α, τα οποία κινούνται με τη βοήθεια της ουράς τους προς τις σάλ­πιγ­γες, ώ­στε να συναντηθούν με το ωάριο.

ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΕΙΚΟΝΕΣ: Φυσικά ΣΤ΄ τάξης (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com), Βιολογία Α΄ Γυ­μνα­σί­ου
1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

τελειο

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.