14 Μαΐου 2012

Το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα

Το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε να ε­ξυ­πη­ρε­τεί την πα­ρα­γω­γή σπερματοζωαρίων και τη μεταφορά τους στον κόλπο της γυ­ναί­κας. Α­πο­τε­λεί­­ται από τους όρχεις, την εκφορητική οδό, την ουρήθρα και το πέ­ος.

(πρόσθια και πλαϊνή όψη)

 1  Όρχεις. Βρίσκονται μέσα σε έναν μικρό σάκο κάτω από το πέος, το όσχεο. Ε­κεί πα­­ρά­γο­νται τα σπερματοζωάρια (τα αναπαραγωγικά κύτταρα του άντρα), κα­θώς και οι αν­δρικές ορ­μό­νες.
Κατά την εμβρυϊκή ζωή οι όρχεις βρίσκονται μέσα στην κοιλιά. Στο όσχεο κα­­τε­­βαί­­νουν λί­γο πριν τη γέννηση του αγοριού.
Το όσχεο δεν προστατεύει μόνο τους όρχεις αλλά εξασφαλίζει και την κα­τάλ­λη­λη θερ­­μο­κρα­σί­α για την παραγωγή των σπερματοζωαρίων.

Ο όρχις είναι αρχαιόκλιτο αρσενικό, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή στην κλί­ση και στην ορ­θο­γρα­φί­α του: ο όρχις, του όρχεως, τον όρχι
ση και στην ορ­θο­γρα­φί­α του: οι όρχεις, των όρχεων, τους όρχεις

 2-3  Εκφορητική οδός και ουρήθρα. Μέσα από αυτές οδηγούνται τα σπερ­μα­το­ζω­ά­ρι­α α­πό τους όρχεις στο πέος.

 4  Πέος. Μεταφέρει τα σπερματοζωάρια στον κόλπο της γυναίκας κατά τη σε­ξου­α­λι­κή ε­­πα­φή, τη λεγόμενη και συνουσία.
Το πέος αποτελείται από πολλά σηραγγώδη σωμάτια, τα οποία γεμίζουν με αί­μα ό­ταν ο άν­δρας ερεθίζεται σεξουαλικά. Με τον τρόπο αυτό το πέος γίνεται με­γα­λύ­τε­ρο και σκλη­­ρό­τε­ρο, ώστε να μπορέσει να εισέλθει στον κόλπο.
Μέσα στο πέος βρίσκεται η ουρήθρα, από όπου ελευθερώνονται τα σπερ­μα­το­ζω­ά­ρι­α κα­τά την εκσπερμάτωση.

Η παραγωγή σπερματοζωαρίων ξεκινά περίπου από την ηλικία των 12 ετών. Τα σπερ­μα­­το­ζω­ά­ρι­α αποτελούνται από μια κεφαλή, στην οποία βρίσκεται το γε­νε­τι­κό υ­λι­κό, και μια ου­ρά, η οποία τους προσδίδει την απαραίτητη κι­νη­τι­κό­τη­τα.

Τα σπερματοζωάρια
κινούνται με τη βοήθεια
του μαστιγίου.


Κατά την εκσπερμάτωση τα σπερματοζωάρια οδηγούνται μέσω της εκφορητικής ο­­δού προς τη σπερματοδόχο κύστη και τελικά στην ουρήθρα. Στην πορεία τους αυ­τή δέ­χο­νται τις εκκρίσεις διαφόρων αδένων, όπως για παράδειγμα του προ­στά­τη, οπότε σχη­μα­τί­ζε­ται έ­να παχύρρευστο υγρό, το σπέρμα. Το υγρό αυτό δι­ευ­κο­λύ­νει την κί­νη­ση των σπερ­μα­­το­ζω­α­ρί­ων και ταυτόχρονα τους εξασφαλίζει θρε­πτι­κές ουσίες.
● Η εκσπερμάτωση μπορεί να συμβεί και κατά τη διάρκεια του ύπνου (ονείρωξη).

Τέλος, επειδή η παραγωγή σπερματοζωαρίων είναι συνεχής, αν δε συμβεί εκ­σπερ­μά­τω­­ση, τα σπερματοζωάρια απορροφώνται.

ΠΗΓΕΣ: Φυσικά ΣΤ΄ τάξης, Βιολογία Α΄ Γυμνασίου
ΕΙΚΟΝΕΣ: Φυσικά ΣΤ΄ τάξης (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com), Βιολογία Α΄ Γυμνασίου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.