Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Η ανθρώπινη νοημοσύνη

Από τη Nasia28 και τον δάσκαλο98

Αφορμή γι’ αυτήν την ανάρτηση στάθηκε μια συζήτηση στην τάξη για τα ταλέντα μας και τα πολ­λά είδη νοημοσύνης που υπάρχουν. Η Nasia28 το έψαξε και ο δά­σκα­λος την α­κο­λού­θη­σε...

Σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης που έχει διατυπώσει ο ψυ­χο­λό­γος How­ard Gardner, η ανθρώπινη ευφυΐα δεν έχει μία και μοναδική μορφή αλλά ο­κτώ. Η νοη­μο­σύ­νη μας, δηλαδή, διακρίνεται σε γλωσσική, λογικομαθηματική, χω­ρι­κή, σωματι­κή, μου­σι­κή, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική και νατουραλιστική νοη­μο­σύ­νη.
● Αυτές οι μορφές νοημοσύνης συνυπάρχουν σε όλους μας, άλλες περισσότερο και άλ­λες λι­γό­τε­ρο αναπτυγμένες.

 1  Γλωσσική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς τη γλώσσα για να εκ­φρά­σει αυτό που έχει στο μυαλό του και να καταλαβαίνει τους άλλους.


Οι άνθρωποι με αναπτυγμένη γλωσσική νοημοσύνη:
● Χρησιμοποιούν με άνεση τη μητρική τους γλώσσα (ίσως και μια ξένη) και χει­ρί­ζο­νται τις λέ­ξεις με εύστοχο τρόπο είτε προφορικά είτε γραπτά. Μπορούν να δι­α­τυ­πώ­νουν με σα­φή­νει­α αυτό που έχουν στο μυαλό τους και καταλαβαίνουν με ακρίβεια ό,τι λένε οι άλ­λοι.
● Είναι ευαίσθητοι στη σημασία των λέξεων αλλά και στο πώς ακούγονται. Ξέρουν κα­λή ορ­θο­γρα­φί­α, μαθαίνουν διαβάζοντας ή συζητώντας και είναι καλοί στην α­πο­μνη­μό­νευ­ση ποι­η­μά­των ή τραγουδιών.
● Τους αρέσει να γράφουν, να διαβάζουν και να διηγούνται ιστορίες. Απολαμβάνουν να λύ­νουν σταυρόλεξα και να παίζουν σκραμπλ.
● Επισκέπτονται βιβλιοπωλεία και βιβλιοθήκες, διαβάζουν εφημερίδες και περιοδικά και έ­χουν διαθέσιμο υλικό για διάβασμα όταν ταξιδεύουν, όταν περιμένουν κάπου και γε­νι­κά στον ελεύθερο χρόνο τους.

Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους συγγραφείς, τους ποιητές, τους με­τα­φρα­στές, τους σεναριογράφους, τους δημόσιους ομιλητές (πολιτικούς, δι­κη­γό­ρους, δη­μο­σι­ο­γρά­φους, πωλητές, εκπαιδευτικούς) κτλ.

 2  Λογικομαθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να χειρίζεται κανείς τους α­ριθ­μούς και τις πράξεις (όπως οι μαθηματικοί), αλλά και η ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις βασικές αρ­χές ενός συστήματος που βασίζεται σε αιτία και αποτέλεσμα (όπως οι ε­πι­στή­μο­νες).


Οι άνθρωποι με αναπτυγμένη λογικομαθηματική νοημοσύνη:
● Τα πάνε καλά με τους αριθμούς και λύνουν άνετα αριθμητικά προβλήματα. Τα μα­θη­μα­τι­κά είναι από τα αγαπημένα τους μαθήματα.
● Απολαμβάνουν τους γρίφους, τα «δύσκολα» παζλ και παιχνίδια στρατηγικής όπως το σκά­κι. Ευχαριστιούνται με επιστημονικά πειράματα.
● Λειτουργούν με πρακτικό αλλά και δημιουργικό τρόπο. Επικαλούνται τη λογική και κά­νουν ερωτήσεις όπως: «αυτό έχει νόημα;»
● Όταν πρόκειται να λάβουν μια απόφαση, διατυπώνουν πολλά σενάρια του τύπου «τι θα γι­νό­ταν αν...».

Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους μαθηματικούς, τους φυ­σι­κούς, τους βιολόγους, τους προγραμματιστές, τους δικηγόρους κτλ.

 3  Χωρική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να μπορεί κανείς να αναπαραστήσει τον χώ­ρο στο μυα­λό του.


Οι άνθρωποι με αναπτυγμένη χωρική νοημοσύνη:
● Έχουν οξεία παρατηρητικότητα, αντιλαμβάνονται πολλές λεπτομέρειες και χρώ­μα­τα και σκέ­φτο­νται μέσα από εικόνες, φωτογραφίες και σχήματα.
● Σκιτσάρουν στο θρανίο ή σε εξώφυλλα βιβλίων την ώρα του μαθήματος, ενώ μα­θαί­νουν ευ­κο­λό­τε­ρα μέσα από εικόνες και διαγράμματα.
● Γοητεύονται από τα παιχνίδια-λαβυρίνθους και τα παζλ ή αναλώνουν τον ελεύθερο χρό­νο τους σχεδιάζοντας, παίζοντας με Lego και ονειροπολώντας.
● Τα πάνε καλά με τους χάρτες και έχουν καλή αίσθηση προσανατολισμού όταν τα­ξι­δεύ­ουν.
● Μπορούν συχνά να συλλαμβάνουν λύσεις σε προβλήματα.

Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους σχεδιαστές, τους αρ­χι­τέ­κτο­νες, τους πολιτικούς μηχανικούς, τους καλλιτέχνες (ζωγράφους ή γλύπτες), τους φω­το­γρά­φους, τους κυβερνήτες πλοίων ή αεροπλάνων κτλ.

 4  Σωματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς το σώμα του ή μέ­ρη του σώ­μα­τος (χέρια, πόδια, δάχτυλα) για να λύσει ένα πρόβλημα, να παρουσιάσει έ­να θέ­α­μα ή να φτιάξει κάτι.


Οι άνθρωποι με αναπτυγμένη σωματική νοημοσύνη:
● Βρίσκονται πάντοτε σε κίνηση, είναι μονίμως «υπ’ ατμόν». Σκέφτονται και εκ­φρά­ζο­νται μέ­σω της κίνησης (βηματίζουν, κάνουν χειρονομίες, κινούν το σώμα τους).
● Ταράζονται όταν αναγκάζονται να περιμένουν: κινούνται νευρικά, χτυπούν τα χέ­ρια και τα πόδια, βηματίζουν.
● Χρησιμοποιούν το σώμα τους με επιδέξιο και εκφραστικό τρόπο. Είναι καλοί στον χο­ρό, στη γυμναστική ή στο κολύμπι. Υπερέχουν σε μία ή παραπάνω αθλητικές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες και εξασκούνται κανονικά, κατά μέσο όρο 3 ώρες τη βδομάδα.
● Τους αρέσει να συναρμολογούν πράγματα και να παίζουν στη σκηνή, λαμβάνοντας μέ­ρος σε κάποιο σκετς.
● Ως παιδιά τους αρέσουν τα μαθήματα που επιτρέπουν την κίνηση και τη δη­μι­ουρ­γί­α (γυ­μνα­στι­κή, εικαστικά), ενώ μεγαλώνοντας προτιμούν μια εργασία που επιτρέπει την κίνηση και τη μυϊκή εργασία. Δεν τους αρέσουν οι δουλειές γραφείου.

Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους αθλητές, τους χορευτές, τους η­θο­ποι­ούς, τους χειρουργούς, τους φυσιοθεραπευτές κτλ.

 5  Μουσική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να μπορεί κανείς να σκεφτεί με μουσική και ρυθ­μό, να ακούει και να αναγνωρίζει μουσικά μοτίβα και να παίζει μουσική.


Οι άνθρωποι με αναπτυγμένη μουσική νοημοσύνη:
● Είναι συνήθως οξυδερκείς ακροατές, θυμούνται μελωδίες τραγουδιών και α­ντι­λαμ­βά­νο­νται εύκολα τον ρυθμό ενός ποιήματος.
● Γοητεύονται από τους ήχους και τους ρυθμούς της φύσης (πουλιά, αύρα, κύματα, κα­ται­γί­δες) και απολαμβάνουν να ακούνε μουσική. Τους αρέσει να τραγουδούν, ενώ συ­χνά, κα­θώς εργάζονται, σιγομουρμουρίζουν.
● Ανταποκρίνονται ενεργά στη μουσική: χορεύουν, χτυπούν τα χέρια ή τα πόδια τους, κι­νού­νται ρυθμικά, παίζουν ένα μουσικό όργανο ή συμμετέχουν σε κάποιο μου­σι­κό σύ­νο­λο.
● Αναζητούν την αρμονία στις κοινωνικές σχέσεις.

Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους μουσικούς, τους η­χο­λή­πτες, τους συνθέτες, τους στιχουργούς κτλ.

 6  Διαπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να καταλαβαίνει κανείς τους άλλους: να κα­τα­νο­εί τον χαρακτήρα τους, να αντιλαμβάνεται τα κίνητρα, τους φόβους, τις ε­πι­θυ­μί­ες και τη διάθεσή τους. Είναι μια ικανότητα την οποία χρειαζόμαστε όλοι.


Οι άνθρωποι με αναπτυγμένη διαπροσωπική νοημοσύνη:
● Είναι ευαίσθητοι στα αισθήματα, τη διάθεση και τις προθέσεις του περίγυρού τους. Σέ­βο­νται και εκτιμούν τους άλλους και κάνουν εύκολα φίλους.
● Καταλαβαίνουν τι αποτελεί κίνητρο για τους ανθρώπους και μεσολαβούν α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά σε συγκρούσεις.
● Προτιμούν μαθήματα και εργασίες που περιλαμβάνουν συνεργασία και συζήτηση.
● Τους αρέσει να συμμετέχουν και να οργανώνουν κοινωνικές εκδηλώσεις (π.χ. πάρ­τι).

Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους εκπαιδευτικούς, τους ψυ­χο­λό­γους, τους γιατρούς, τους πωλητές, τους πολιτικούς και γενικά σε όσους έχουν δο­σο­λη­ψί­ες με ανθρώπους.

 7  Ενδοπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να καταλαβαίνει κανείς τον εαυτό του: να γνω­ρί­ζει «ποιος είναι», ποια είναι τα προτερήματα και οι αδυναμίες του, τι θέ­λει και τι μπο­ρεί να κάνει, πώς αντιδρά σε πρόσωπα και πράγματα, τι πρέπει να α­πο­φεύ­γει και προς τα πού να κατευθύνονται οι στόχοι του.


Οι άνθρωποι με αναπτυγμένη ενδοπροσωπική νοημοσύνη:
● Έχουν έντονη γνώμη και πιστεύω για κάτι.
● Έχουν αίσθηση των πραγματικών δυνατοτήτων και αδυναμιών τους και πιστεύουν στο ρη­τό «γνώθι σαυτόν» (γνώρισε τον εαυτό σου). Πριν πάρουν αποφάσεις κάνουν εν­δο­σκό­πη­ση, εξετάζουν τα προσωπικά τους πιστεύω και στοχάζονται.
● Ενδιαφέρονται για το πώς σκέφτονται και συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, ωστόσο προ­τι­μούν την ατομική εργασία και τα μοναχικά χόμπι από τη συμμετοχή σε κάποια ο­μά­δα.

Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους ψυχολόγους, τους εκ­παι­δευ­τι­κούς, τους πιλότους κτλ.

 8  Νατουραλιστική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να ξεχωρίζει κανείς τα διάφορα ζω­ντα­νά ό­ντα (φυτά, ζώα) και να έχει ευαισθησία σε άλλα στοιχεία του φυσικού κό­σμου (σύννε­φα, πε­τρώ­μα­τα, νερό). Αυτή η ικανότητα είχε ιδιαίτερα μεγάλη αξία στο ε­ξε­λι­κτι­κό μας πα­ρελ­θόν, όταν ακόμη ζούσαμε στη φύση και ήμασταν κυνηγοί, α­γρό­τες ή τροφοσυλλέ­κτες.


Οι άνθρωποι με αναπτυγμένη νατουραλιστική νοημοσύνη:
● Απολαμβάνουν τη φύση (δάση, παραλίες, λίμνες, βουνά). Τους αρέσει να δου­λεύ­ουν στον κήπο ή να φροντίζουν τα φυτά του σπιτιού.
● Τους ελκύουν τα μαθήματα και οι ιστορίες για ζώα ή φυσικά φαινόμενα. Συνήθως έ­χουν έ­να ή περισσότερα κατοικίδια, ακόμη και μεγάλα σε μέγεθος (π.χ. άλογα).
● Παρακολουθούν ντοκιμαντέρ για τη φύση και διαβάζουν περιοδικά παρόμοιας θε­μα­το­λο­γί­ας. Ως παιδιά γοητεύονται με τα έντομα, τα ερπετά, τους βατράχους κ.ά., ε­νώ με­γα­λώ­νο­ντας έχουν συλλογές από πετρώματα ή φύλλα.
● Επισκέπτονται ή υποστηρίζουν φυσιολατρικούς οργανισμούς, εκθέσεις, ζω­ο­λο­γι­κούς κή­πους, εθνικά πάρκα και προστατευόμενες περιοχές.
● Θεωρούν ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι σημαντική και στη­ρί­ζουν υ­πο­ψη­φί­ους για πολιτικά αξιώματα που έχουν ισχυρή περιβαλλοντική πολιτική.

Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους σεφ, τους αγρότες, τους βο­τα­νο­λό­γους, τους βιολόγους, τους γεωλόγους, τους μετεωρολόγους, τους α­στρο­νό­μους κτλ.

ΠΗΓΕΣ: users.sch.gr/kassetas/, haspeedlearning.files.wordpress.com, www.mentalityvillage.gr, www.in.gr
ΕΙΚΟΝΕΣ: marekbennett.com (ε­πε­ξερ­γα­σί­α-μετάφραση: podilato98.blogspot.gr)

| πρώτο μέρος | δεύτερο μέρος |


5 σχόλια:

Anthony12 είπε...

Μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα ανάρτηση .Συγχαρητήρια δάσκαλε και Nasia28!:)

Nasia28 είπε...

Αυτή η ανάρτηση ήταν άλλο πράμα! Με τις εικόνες έγινε ακόμα καλύτερη!Μπράβο μας!

δάσκαλος98 είπε...

@Anthony12: Ευχαριστούμε! :))

@Nasia28: Χε χε! Μπράβο μας!
(καλά και άγια τα ενδοπροσωπικά, μα σαν πετύχουν τα διαπροσωπικά βγαίνει... άλλο πράμα! ;p )

Nasia28 είπε...

Δίκιο έχετε!

δάσκαλος98 είπε...

@ Παιδιατρικό Ιατρείο "Καραχανίδη Ελένη": Ευχαριστούμε!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.