29 Απριλίου 2013

Η ανθρώπινη νοημοσύνη

Από τη
Nasia28
Μαθήτρια της
έκτης τάξης
 και
τον
δάσκαλο98
δάσκαλος της
Nasia28

Αφορμή γι’ αυτή την ανάρτηση στάθηκε μια συζήτηση στην τάξη για τα ταλέντα μας και τα πολ­λά είδη νοημοσύνης που υπάρχουν. Η Nasia28 το έψαξε και ο δά­σκα­λος την α­κο­λού­θη­σε...

Σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης που έχει διατυπώσει ο ψυ­χο­λό­γος How­ard Gardner, η ανθρώπινη ευφυΐα δεν έχει μία και μοναδική μορφή αλ­λά ο­κτώ. Η νοη­μο­σύ­νη μας, δηλαδή, διακρίνεται σε γλωσσική, λο­γι­κο­μα­θη­μα­τι­κή, χω­ρι­κή, σωματι­κή, μου­σι­κή, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική και να­του­ρα­λι­στι­κή νοη­μο­σύ­νη.
● Αυτές οι μορφές νοημοσύνης συνυπάρχουν σε όλους μας, άλλες περισσότερο και άλ­λες λι­γό­τε­ρο αναπτυγμένες.

 1  Γλωσσική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς τη γλώσσα για να εκ­φρά­σει αυτό που έχει στο μυαλό του και να καταλαβαίνει τους άλλους.


Οι άνθρωποι με αναπτυγμένη γλωσσική νοημοσύνη:
● Χρησιμοποιούν με άνεση τη μητρική τους γλώσσα (ίσως και μια ξένη) και χει­ρί­ζο­νται τις λέ­ξεις με εύστοχο τρόπο είτε προφορικά είτε γραπτά. Μπορούν να δι­α­τυ­πώ­νουν με σα­φή­νει­α αυτό που έχουν στο μυαλό τους και καταλαβαίνουν με α­κρί­βει­α ό,τι λένε οι άλ­λοι.
● Είναι ευαίσθητοι στη σημασία των λέξεων αλλά και στο πώς ακούγονται. Ξέ­ρουν κα­λή ορ­θο­γρα­φί­α, μαθαίνουν διαβάζοντας ή συζητώντας και είναι καλοί στην α­πο­μνη­μό­νευ­ση ποι­η­μά­των ή τραγουδιών.
● Τους αρέσει να γράφουν, να διαβάζουν και να διηγούνται ιστορίες. Α­πο­λαμ­βά­νουν να λύ­νουν σταυρόλεξα και να παίζουν σκραμπλ.
● Επισκέπτονται βιβλιοπωλεία και βιβλιοθήκες, διαβάζουν εφημερίδες και πε­ρι­ο­δι­κά και έ­χουν διαθέσιμο υλικό για διάβασμα όταν ταξιδεύουν, όταν πε­ρι­μέ­νουν κά­που και γε­νι­κά στον ελεύθερο χρόνο τους.

Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους συγγραφείς, τους ποι­η­τές, τους με­τα­φρα­στές, τους σεναριογράφους, τους δημόσιους ομιλητές (πο­λι­τι­κούς, δι­κη­γό­ρους, δη­μο­σι­ο­γρά­φους, πωλητές, εκπαιδευτικούς) κτλ.

 2  Λογικομαθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να χειρίζεται κανείς τους α­ριθ­μούς και τις πράξεις (όπως οι μαθηματικοί), αλλά και η ικανότητα να α­ντι­λαμ­βά­νε­ται τις βασικές αρ­χές ενός συστήματος που βασίζεται σε αιτία και α­πο­τέ­λε­σμα (ό­πως οι ε­πι­στή­μο­νες).


Οι άνθρωποι με αναπτυγμένη λογικομαθηματική νοημοσύνη:
● Τα πάνε καλά με τους αριθμούς και λύνουν άνετα αριθμητικά προβλήματα. Τα μα­θη­μα­τι­κά είναι από τα αγαπημένα τους μαθήματα.
● Απολαμβάνουν τους γρίφους, τα «δύσκολα» παζλ και παιχνίδια στρατηγικής ό­πως το σκά­κι. Ευχαριστιούνται με επιστημονικά πειράματα.
● Λειτουργούν με πρακτικό αλλά και δημιουργικό τρόπο. Επικαλούνται τη λο­γι­κή και κά­νουν ερωτήσεις όπως: «αυτό έχει νόημα;»
● Όταν πρόκειται να λάβουν μια απόφαση, διατυπώνουν πολλά σενάρια του τύ­που «τι θα γι­νό­ταν αν...».

Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους μαθηματικούς, τους φυ­σι­κούς, τους βιολόγους, τους προγραμματιστές, τους δικηγόρους κτλ.

 3  Χωρική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να μπορεί κανείς να αναπαραστήσει τον χώ­ρο στο μυα­λό του.


Οι άνθρωποι με αναπτυγμένη χωρική νοημοσύνη:
● Έχουν οξεία παρατηρητικότητα, αντιλαμβάνονται πολλές λεπτομέρειες και χρώ­μα­τα και σκέ­φτο­νται μέσα από εικόνες, φωτογραφίες και σχήματα.
● Σκιτσάρουν στο θρανίο ή σε εξώφυλλα βιβλίων την ώρα του μαθήματος, ενώ μα­θαί­νουν ευ­κο­λό­τε­ρα μέσα από εικόνες και διαγράμματα.
● Γοητεύονται από τα παιχνίδια-λαβυρίνθους και τα παζλ ή αναλώνουν τον ε­λεύ­θε­ρο χρό­νο τους σχεδιάζοντας, παίζοντας με Lego και ονειροπολώντας.
● Τα πάνε καλά με τους χάρτες και έχουν καλή αίσθηση προσανατολισμού όταν τα­ξι­δεύ­ουν.
● Μπορούν συχνά να συλλαμβάνουν λύσεις σε προβλήματα.

Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους σχεδιαστές, τους αρ­χι­τέ­κτο­νες, τους πολιτικούς μηχανικούς, τους καλλιτέχνες (ζωγράφους ή γλύ­πτες), τους φω­το­γρά­φους, τους κυβερνήτες πλοίων ή αεροπλάνων κτλ.

 4  Σωματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς το σώμα του ή μέ­ρη του σώ­μα­τος (χέρια, πόδια, δάχτυλα) για να λύσει ένα πρόβλημα, να πα­ρου­σι­ά­σει έ­να θέ­α­μα ή να φτιάξει κάτι.


Οι άνθρωποι με αναπτυγμένη σωματική νοημοσύνη:
● Βρίσκονται πάντοτε σε κίνηση, είναι μονίμως «υπ’ ατμόν». Σκέφτονται και εκ­φρά­ζο­νται μέ­σω της κίνησης (βηματίζουν, κάνουν χειρονομίες, κινούν το σώμα τους).
● Ταράζονται όταν αναγκάζονται να περιμένουν: κινούνται νευρικά, χτυπούν τα χέ­ρια και τα πόδια, βηματίζουν.
● Χρησιμοποιούν το σώμα τους με επιδέξιο και εκφραστικό τρόπο. Είναι καλοί στον χο­ρό, στη γυμναστική ή στο κολύμπι. Υπερέχουν σε μία ή παραπάνω α­θλη­τι­κές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες και εξασκούνται κανονικά, κατά μέσο όρο 3 ώρες τη βδο­μά­δα.
● Τους αρέσει να συναρμολογούν πράγματα και να παίζουν στη σκηνή, λαμ­βά­νο­ντας μέ­ρος σε κάποιο σκετς.
● Ως παιδιά τους αρέσουν τα μαθήματα που επιτρέπουν την κίνηση και τη δη­μι­ουρ­γί­α (γυ­μνα­στι­κή, εικαστικά), ενώ μεγαλώνοντας προτιμούν μια εργασία που ε­πι­τρέ­πει την κίνηση και τη μυϊκή εργασία. Δεν τους αρέσουν οι δουλειές γρα­φεί­ου.

Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους αθλητές, τους χο­ρευ­τές, τους η­θο­ποι­ούς, τους χειρουργούς, τους φυσιοθεραπευτές κτλ.

 5  Μουσική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να μπορεί κανείς να σκεφτεί με μου­σι­κή και ρυθ­μό, να ακούει και να αναγνωρίζει μουσικά μοτίβα και να παίζει μου­σι­κή.


Οι άνθρωποι με αναπτυγμένη μουσική νοημοσύνη:
● Είναι συνήθως οξυδερκείς ακροατές, θυμούνται μελωδίες τραγουδιών και α­ντι­λαμ­βά­νο­νται εύκολα τον ρυθμό ενός ποιήματος.
● Γοητεύονται από τους ήχους και τους ρυθμούς της φύσης (πουλιά, αύρα, κύ­μα­τα, κα­ται­γί­δες) και απολαμβάνουν να ακούνε μουσική. Τους αρέσει να τρα­γου­δούν, ενώ συ­χνά, κα­θώς εργάζονται, σιγομουρμουρίζουν.
● Ανταποκρίνονται ενεργά στη μουσική: χορεύουν, χτυπούν τα χέρια ή τα πόδια τους, κι­νού­νται ρυθμικά, παίζουν ένα μουσικό όργανο ή συμμετέχουν σε κάποιο μου­σι­κό σύ­νο­λο.
● Αναζητούν την αρμονία στις κοινωνικές σχέσεις.

Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους μουσικούς, τους η­χο­λή­πτες, τους συνθέτες, τους στιχουργούς κτλ.

 6  Διαπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να καταλαβαίνει κανείς τους άλ­λους: να κα­τα­νο­εί τον χαρακτήρα τους, να αντιλαμβάνεται τα κίνητρα, τους φό­βους, τις ε­πι­θυ­μί­ες και τη διάθεσή τους. Είναι μια ικανότητα την οποία χρει­α­ζό­μα­στε όλοι.


Οι άνθρωποι με αναπτυγμένη διαπροσωπική νοημοσύνη:
● Είναι ευαίσθητοι στα αισθήματα, τη διάθεση και τις προθέσεις του περίγυρού τους. Σέ­βο­νται και εκτιμούν τους άλλους και κάνουν εύκολα φίλους.
● Καταλαβαίνουν τι αποτελεί κίνητρο για τους ανθρώπους και μεσολαβούν α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά σε συγκρούσεις.
● Προτιμούν μαθήματα και εργασίες που περιλαμβάνουν συνεργασία και συ­ζή­τη­ση.
● Τους αρέσει να συμμετέχουν και να οργανώνουν κοινωνικές εκδηλώσεις (π.χ. πάρ­τι).

Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους εκπαιδευτικούς, τους ψυ­χο­λό­γους, τους γιατρούς, τους πωλητές, τους πολιτικούς και γενικά σε όσους έ­χουν δο­σο­λη­ψί­ες με ανθρώπους.

 7  Ενδοπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να καταλαβαίνει κανείς τον ε­αυ­τό του: να γνω­ρί­ζει «ποιος είναι», ποια είναι τα προτερήματα και οι α­δυ­να­μί­ες του, τι θέ­λει και τι μπο­ρεί να κάνει, πώς αντιδρά σε πρόσωπα και πράγ­μα­τα, τι πρέ­πει να α­πο­φεύ­γει και προς τα πού να κατευθύνονται οι στόχοι του.


Οι άνθρωποι με αναπτυγμένη ενδοπροσωπική νοημοσύνη:
● Έχουν έντονη γνώμη και πιστεύω για κάτι.
● Έχουν αίσθηση των πραγματικών δυνατοτήτων και αδυναμιών τους και πι­στεύ­ουν στο ρη­τό «γνώθι σαυτόν» (γνώρισε τον εαυτό σου). Πριν πάρουν α­πο­φά­σεις κάνουν εν­δο­σκό­πη­ση, εξετάζουν τα προσωπικά τους πιστεύω και στο­χά­ζο­νται.
● Ενδιαφέρονται για το πώς σκέφτονται και συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, ω­στό­σο προ­τι­μούν την ατομική εργασία και τα μοναχικά χόμπι από τη συμμετοχή σε κάποια ο­μά­δα.

Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους ψυχολόγους, τους εκ­παι­δευ­τι­κούς, τους πιλότους κτλ.

 8  Νατουραλιστική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να ξεχωρίζει κανείς τα δι­ά­φο­ρα ζω­ντα­νά ό­ντα (φυτά, ζώα) και να έχει ευαισθησία σε άλλα στοιχεία του φυ­σι­κού κό­σμου (σύννε­φα, πε­τρώ­μα­τα, νερό). Αυτή η ικανότητα είχε ιδιαίτερα με­γά­λη αξία στο ε­ξε­λι­κτι­κό μας πα­ρελ­θόν, όταν ακόμη ζούσαμε στη φύση και ή­μα­σταν κυνηγοί, α­γρό­τες ή τροφοσυλλέ­κτες.


Οι άνθρωποι με αναπτυγμένη νατουραλιστική νοημοσύνη:
● Απολαμβάνουν τη φύση (δάση, παραλίες, λίμνες, βουνά). Τους αρέσει να δου­λεύ­ουν στον κήπο ή να φροντίζουν τα φυτά του σπιτιού.
● Τους ελκύουν τα μαθήματα και οι ιστορίες για ζώα ή φυσικά φαινόμενα. Συ­νή­θως έ­χουν έ­να ή περισσότερα κατοικίδια, ακόμη και μεγάλα σε μέγεθος (π.χ. ά­λο­γα).
● Παρακολουθούν ντοκιμαντέρ για τη φύση και διαβάζουν περιοδικά παρόμοιας θε­μα­το­λο­γί­ας. Ως παιδιά γοητεύονται με τα έντομα, τα ερπετά, τους βατράχους κ.ά., ε­νώ με­γα­λώ­νο­ντας έχουν συλλογές από πετρώματα ή φύλλα.
● Επισκέπτονται ή υποστηρίζουν φυσιολατρικούς οργανισμούς, εκθέσεις, ζω­ο­λο­γι­κούς κή­πους, εθνικά πάρκα και προστατευόμενες περιοχές.
● Θεωρούν ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι σημαντική και στη­ρί­ζουν υ­πο­ψη­φί­ους για πολιτικά αξιώματα που έχουν ισχυρή πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή πο­λι­τι­κή.

Αυτή η μορφή νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους σεφ, τους αγρότες, τους βο­τα­νο­λό­γους, τους βιολόγους, τους γεωλόγους, τους μετεωρολόγους, τους α­στρο­νό­μους κτλ.

ΠΗΓΕΣ: users.sch.gr/kassetas/, haspeedlearning.files.wordpress.com, mentalityvillage.gr, in.gr
ΕΙΚΟΝΕΣ: marekbennett.com (μετάφραση-επεξεργασία: podilato98.blogspot.com)


5 σχόλια:

 1. Μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα ανάρτηση .Συγχαρητήρια δάσκαλε και Nasia28!:)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτή η ανάρτηση ήταν άλλο πράμα! Με τις εικόνες έγινε ακόμα καλύτερη!Μπράβο μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. @Anthony12: Ευχαριστούμε! :))

  @Nasia28: Χε χε! Μπράβο μας!
  (καλά και άγια τα ενδοπροσωπικά, μα σαν πετύχουν τα διαπροσωπικά βγαίνει... άλλο πράμα! ;p )

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λάθη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στο κου­μπί «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ