30 Οκτωβρίου 2014

Ο δεκάλογος για την εξοικονόμηση ενέργειας1 Περιορίζουμε την ενέργεια που χρει­α­ζό­μα­στε για να θερμάνουμε το σπί­τι μας. Δεν εί­ναι α­νά­γκη να κυ­κλο­φο­ρού­με με το φα­­νε­λά­κι, μπο­ρού­με να φο­ρά­με ένα που­λό­βερ.

2 Τον χειμώνα κλεί­νου­με τα παράθυρα στους χώ­ρους που θερ­μαί­νου­με, για να μη ρέ­ει η θερ­μό­τη­τα προς το πε­ρι­βάλ­λον.

3 Χρησιμοποιούμε το μάτι της κου­ζί­νας που έ­χει το ίδιο μέ­γε­θος με το μα­γει­ρι­κό σκεύ­ος, όχι με­γα­λύ­τε­ρο.

4 Χρησιμοποιούμε ηλιακό θερ­μο­σί­φω­να α­ντί για η­λε­κτρι­κό, διότι λειτουργεί με ε­νέρ­γει­α από α­να­νε­ώ­σι­μη πηγή (τον ή­λιο).

5 Κλείνουμε τη βρύ­ση όταν βουρ­τσί­ζου­με τα δό­ντια μας, για να μη σπαταλάμε ά­σκο­πα νε­ρό που έχουμε θερμάνει.

6 Κάνουμε ντους αντί για μπάνιο στην μπα­νιέ­ρα, για να μη σπαταλάμε άσκοπα νε­ρό που έ­χου­με θερ­μά­νει.

7 Δεν αφήνουμε τις ηλεκτρικές συ­σκευ­ές να λει­τουρ­γούν, όταν φεύγουμε α­πό έ­να δω­μά­τι­ο.

8 Δεν αφήνουμε την πόρτα του ψυγείου α­νοι­χτή πα­ρά μόνο για όσο είναι α­πα­ραί­τη­το.

9 Για τις με­τα­κι­νή­σεις μας χρη­σι­μο­ποι­ού­με, ό­πο­τε εί­ναι δυνατό, το ποδήλατο (και τα μέ­σα μα­ζι­κής με­τα­φο­ράς) αντί για το αυ­το­κί­νη­το.

10 Τα ρούχα που δεν είναι ιδιαίτερα λε­ρω­μέ­να τα πλέ­νου­με στο πλυντήριο σε ό­σο το δυ­να­τό πιο χα­μη­λή θερμοκρασία, για να μη θερ­μαί­νου­με ά­σκο­πα νερό. Μπο­ρού­με να ε­ξοι­κο­νο­μή­σου­με ε­νέρ­γει­α (αλλά και να πε­ρι­ο­ρί­σου­με την πο­σό­­τη­τα του νε­ρού που χρη­σι­μο­ποι­ού­με), αν φρο­­ντί­ζου­με να πλέ­νου­με τα ρούχα στο πλυ­ντή­ριο μόνο όταν εί­ναι γεμάτο.


ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ


1 σχόλιο:

elpis00 είπε...

Σημαντικό!:0

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ