28 Σεπτεμβρίου 2015

Πηγές ενέργειας

Σχεδόν όλη η ενέργεια που χρησιμοποιούμε προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την α­κτι­­νο­βο­λί­α του Ήλιου. Με διαφορετικά «πρόσωπα», με διαφορετικές μορφές, έ­να μέ­ρος της ε­νέρ­γει­ας που ακτινοβολεί ο Ήλιος, αποθηκεύεται στη Γη σε δι­ά­φο­ρες «α­πο­θή­κες» ε­νέρ­γει­ας, που τις ονομάζουμε πηγές ενέργειας.

Πηγές ενέργειας αποτελούν ο Ήλιος, τα τρόφιμα, το πετρέλαιο και το φυσικό α­έ­ρι­ο, οι ο­ρυ­κτοί άνθρακες, η βιομάζα, ο άνεμος και το νερό.
◾ Πηγές ενέργειας αποτελούν, επίσης, η γεωθερμία και η σχάση πυρήνων. Αυτές εί­ναι οι μό­νες πηγές που δεν προέρχονται από την ηλιακή ακτινοβολία.


1 Ήλιος

Ο Ήλιος ακτινοβολεί αδιάκοπα ενέργεια στο σύμπαν. Η ενέργειά του είναι πυ­ρη­νι­κή, δη­­λα­δή προέρχεται από τη σύντηξη (συνένωση) πυρήνων υδρογόνου και τη δη­μι­ουρ­γί­α πυ­ρή­νων ενός χημικού στοιχείου που λέγεται ήλιο.

Από την ενέργεια που ακτινοβολεί ο Ήλιος ένα πολύ μικρό μέρος φτάνει στη Γη ως φως (φω­τει­νή ενέργεια) και θερμότητα. Κι όμως, αυτό είναι αρκετό για να συ­ντη­ρεί τη ζωή στον πλανήτη μας.


Με την ενέργεια του Ήλιου λειτουργούν οι φωτοβολταϊκοί μετατροπείς και οι η­λι­α­κοί θερ­μο­σί­φω­νες.
◾ Οι φωτοβολταϊκοί με­τα­τρο­πείς με­τα­τρέ­­πουν την ενέργεια από το φως του Ή­λιου σε η­­λε­κτρι­κή ενέργεια.
◾ Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες χρη­σι­μο­ποι­ού­­νται σε κατοικίες (αλλά και σε ε­­παγ­γελ­­μα­­τι­­κούς χώρους) για τη θέρ­μαν­ση του νε­ρού.

Ωστόσο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ό­λες σχε­δόν οι πηγές ενέργειας που χρη-

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς

σι­μο­ποι­­ού­με έχουν δημιουργηθεί α­πό την ε­νέρ­γει­α του Ήλιου.

2 Τρόφιμα

Η ενέργεια που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των φυτών και των ζώων προ­έρ­χε­­ται ά­με­σα ή έμμεσα από τον Ήλιο. Τα φυτά αναπτύσσονται χάρη στην ε­νέρ­γει­α που α­κτι­­νο­βο­λεί ο Ήλιος, ενώ τα ζώα τρέ­φο­νται με φυ­τά (φυτοφάγα) ή με ζώα που τρέφονται με φυτά (σαρ­κο­φά­γα).


Από τα τρόφιμα παίρνουμε την απαραίτητη ενέργεια για τις διάφορες λει­τουρ­γί­ες του ορ­­γα­νι­σμού μας. Δεν είναι όμως αποθηκευμένη η ίδια ενέργεια σε όλα τα τρό­φι­μα. Στη ζά­χα­ρη, για παράδειγμα, είναι αποθηκευμένη πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρη ε­νέρ­γει­α απ’ ό,τι στην ί­δια πο­σό­τη­τα ψωμιού.

3-4 Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Συνήθως όπου υπάρχει πετρέλαιο υπάρχει και φυσικό αέριο. Τα κοιτάσματά τους δη­μι­­ουρ­γή­θη­καν από διάφορους ζωικούς και φυτικούς μικροοργανισμούς που θά­φτη­καν στο υ­πέ­δα­φος πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια. Η χημική ε­νέρ­γει­α του πε­τρε­λαί­ου και του φυσικού αερίου προέρχεται, λοιπόν, από την ε­νέρ­γει­α που οι μι­κρο­ορ­γα­νι­σμοί αυτοί εί­χαν αποθηκεύσει από τον Ήλιο.



Χρησιμοποιούμε το πετρέλαιο, για να θερμάνουμε τα σπίτια μας, στα θερ­μο­η­λε­κτρι­κά ερ­γο­στά­σι­α της ΔΕΗ, για την κίνηση πλοίων και αυτοκινήτων. Το φυσικό α­έ­ρι­ο χρη­σι­μο­­ποι­εί­ται ως καύσιμο σε πολλά εργοστάσια αντί για πετρέλαιο, σε με­τα­φο­ρι­κά μέ­σα (λεω­φορεία) και για θέρμανση.

5 Ορυκτοί άνθρακες

Οι ορυκτοί άνθρακες βρίσκονται στο υπέδαφος. Σχηματίστηκαν εκεί κατά τη δι­άρ­κει­α πολ­λών εκατομμυρίων χρόνων από φυτικές ουσίες που θάφτηκαν μετά α­πό φυσικές κα­τα­στρο­φές. Η χημική ενέργεια στους γαιάνθρακες προέρχεται, ε­πο­μέ­νως, από την ενέργεια που είχαν αποθηκεύσει τα φυτά καθώς α­να­πτύσ­σο­νταν.


Η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στους γαιάνθρακες ήταν από τις πρώτες πη­γές που α­ξι­ο­ποι­ή­θη­καν από τον άνθρωπο. Σήμερα τους χρησιμοποιούμε ως καύ­σι­μο στα θερ­μο­­η­λε­κτρι­κά εργοστάσια της ΔΕΗ και γενικότερα για θέρμανση.

6 Βιομάζα

Στη βιομάζα περιλαμβάνονται οι κομμένοι κορμοί δέντρων, οι ξεροί θάμνοι, τα ά­χυ­ρα, τα καυ­σό­ξυ­λα, τα πριονίδια, τα υπολείμματα από την επεξεργασία της ε­λιάς και του βαμ­­βα­κιού και άλλα τέτοια υλικά φυτικής ή ακόμη και ζωικής προ­έ­λευ­σης. Όλα ο­φεί­λουν την ύ­παρ­ξή τους στην ενέργεια που ακτινοβολεί ο Ή­λιος.


Η χρήση της βιομάζας στη χώρα μας δεν είναι διαδεδομένη και περιορίζεται κυ­ρί­ως σε α­γρο­τι­κές περιοχές για το μαγείρεμα και τη θέρμανση κατοικιών, κα­θώς και για θέρμανση θερ­μο­κη­πί­ων και ελαιουργείων.

7-8 Άνεμος και νερό

Οι άνεμοι δημιουργούνται καθώς οι διάφορες περιοχές της Γης θερμαίνονται σε δι­α­φο­­ρε­τι­κό βαθμό από τον Ήλιο. Η ανεξάντλητη ενέργεια του ανέμου ήταν από τις πρώ­τες πηγές ε­νέρ­γει­ας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος εδώ και χιλιάδες χρό­νια. Η α­ξι­ο­ποί­η­ση της ε­νέρ­γει­άς του γίνεται με τις ανεμογεννήτριες, οι ο­ποί­ες μετατρέπουν την αιολική ε­νέργεια σε ηλεκτρική. Στα αιολικά πάρκα δε­κά­δες α­νε­μο­γεν­νή­τρι­ες με­τα­τρέ­πουν ενέρ­γεια αρκετή για τις ανάγκες ενός μικρού οι­κι­σμού.

Οι βροχές δημιουργούνται καθώς το νερό στις λίμνες και στη θάλασσα θερ­μαί­νε­ται α­πό την ακτινοβολία του Ήλιου, εξατμίζεται και συμπυκνώνεται πά­λι στα ψη­λό­τε­ρα στρώ­μα­τα της ατμόσφαιρας, που είναι ψυχρότερα. Χρησιμοποιούμε την ενέργεια του νε­ρού που πέ­φτει ορμητικά για τη λειτουργία των υ­δρο­η­λε­κτρι­κών εργοστασίων της ΔΕΗ.


Ένα μέρος, λοιπόν, της θερμότητας που ακτινοβολεί ο Ήλιος, μετατρέπεται σε κι­νη­τι­κή ε­νέρ­γει­α του αέρα και σε δυναμική ενέργεια του νερού, το οποίο με τις βρο­χές με­τα­­φέ­ρε­ται στις λίμνες και στα ποτάμια που βρίσκονται πιο ψηλά από την επιφάνεια της θά­­λασ­σας.

9 Γεωθερμία

Στο εσωτερικό της Γης, σε μεγάλο βάθος, επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και η θερ­­μι­κή ενέργεια είναι μεγάλη. Οι γεωθερμικές πηγές είναι ορύγματα βαθιά στη γη, α­πό τα ο­ποί­α αναβλύζουν ατμοί ή νερό με υψηλή θερμοκρασία.


Αξιοποιούμε αυτήν την ενέργεια μετατρέποντάς τη σε ηλεκτρική για τη λει­τουρ­γί­α πολ­­λών εργοστασίων. Την αξιοποιούμε επίσης για τη θέρμανση νε­ρού και για οικιακή χρή­ση.

10 Σχάση πυρήνων

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιτρέψει την αξιοποίηση της ενέργειας που εί­ναι α­πο­θη­­κευ­μέ­νη στους πυρήνες των ατόμων, από τα οποία αποτελείται η ύ­λη.


Η θερμότητα που απελευθερώνεται από τη σχάση πυρήνων μετατρέπεται σε η­λε­κτρι­κή ε­­νέρ­­γει­­α στα πυρηνικά εργοστάσια, καθώς και σε πυρηνοκίνητα πλοία και υ­πο­βρύ­χι­α.

Η χρήση όμως της πυρηνικής ενέργειας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Στη χώ­ρα μας δεν υπάρχουν τέτοια εργοστάσια, γιατί η σεισμικότητα της Ελλάδας κα­θι­στά τη λει­τουρ­γί­­α τους ιδιαίτερα επικίνδυνη.

ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1), Φυσικά ΣΤ΄ τάξης (2,4-5,9-11,13,15,18-21,23), zeronpower-ge.com (3), photovoltaic.eu.com (6), suntsanatos.ro (7), pewartaekbis.com (8), imagebase.lib.vt.edu (12), philenews.com (14), aftodioikisi.gr (16-17), ecotimes.gr (22), ocio.facilisimo.com (24), contra.gr (25)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ