15 Σεπτεμβρίου 2015

Μορφές ενέργειας

Η ενέργεια είναι πολύτιμη και απαραίτητη για κάθε αλλαγή στη φύση, για κάθε δρα­στη­ρι­ό­­τη­τά μας. Ανάλογα με την προέλευση και τον τρόπο που τη χρη­σι­μο­ποι­ού­με, της δίνουμε διάφορα ονόματα. Αυτά τα δι­ά­φο­ρα «πρόσωπα» της ε­νέρ­γει­ας ο­νο­μά­ζο­νται μορφές ε­­νέρ­γει­ας.


Οι μορφές της ενέργειας είναι εφτά: κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια, χη­μι­κή ε­νέρ­­γει­α, η­λε­κτρι­κή ενέργεια, θερμότητα, φωτεινή ενέργεια και πυ­ρη­νι­κή ε­νέρ­γει­α.

1-2 Κινητική και δυναμική ενέργεια

Κινητική είναι η ενέργεια που έχουν τα σώματα όταν κινούνται. Κινητική ε­νέρ­γει­α έ­χει το πο­δή­λα­τό μας όταν πηγαίνουμε βόλτα, μια πέτρα που πέφτει αλ­λά και ο ά­νε­μος.


Η ενέργεια που έχει ένα σώμα λόγω του ύψους στο οποίο βρίσκεται ή λόγω της πα­ρα­­μόρ­φω­σης που υφίσταται ονομάζεται δυναμική.
Δυναμική ενέργεια έχει ένα συμπιεσμένο ελατήριο αλλά και ένας βράχος που βρί­σκε­­ται σε μεγάλο υψόμετρο.


Η κινητική ενέργεια μετατρέπεται διαρκώς σε δυναμική και αντίστροφα. Ένα τε­ντω­μέ­νο τό­ξο, για παράδειγμα, έχει δυναμική ενέργεια. Μόλις το αφήνουμε, η ε­νέρ­γει­α αυτή με­­τα­τρέ­πε­ται σε κινητική ενέργεια του βέλους.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κίνηση του «τρένου του τρό­μου» στο λού­να παρκ.
★ Στα ψηλότερα σημεία της διαδρομής το τρένο έχει τη μέγιστη δυναμική ε­νέρ­γει­α λό­γω της θέσης του, ενώ η κινητική του ενέργεια είναι ελάχιστη, αφού η τα­χύ­τη­τά του είναι πο­λύ μι­κρή.
★ Καθώς το τρένο επιταχύνει στην απότομη κάθοδο, η δυναμική του ενέργεια με­τα­τρέ­­πε­ται σε κινητική και η ταχύτητά του αυξάνει.
★ Στα χαμηλότερα σημεία της διαδρομής η ταχύτητα είναι μεγάλη, συνεπώς και η κι­νη­τι­κή ε­νέρ­γει­α μέγιστη, ενώ η δυναμική ενέργεια είναι ελάχιστη.

3 Χημική ενέργεια

Η ενέργεια που αποθηκεύεται σε χημικές ουσίες και απελευθερώνεται κατά τη δι­άρ­κεια χη­μι­κών αντιδράσεων (π.χ. κατά την καύση) ονομάζεται χημική.


Η χημική ενέργεια είναι αποθηκευμένη στα ξύλα, στα κάρβουνα, στο πετρέλαιο αλ­λά και στα τρόφιμα. Όταν καίγεται ένα ξύλο, η χημική ενέργεια που είναι α­πο­θη­κευ­μέ­νη σε αυτό με­τα­τρέ­πε­ται σε φωτεινή ενέργεια και θερμότητα.

4 Ηλεκτρική ενέργεια

Ηλεκτρική ονομάζουμε την ενέργεια που μεταφέρεται μέσω του ηλεκτρικού ρεύ­μα­τος σε δι­ά­φο­ρες συσκευές. Με τις συσκευές αυτές μετατρέπουμε την η­λε­κτρι­κή ε­νέρ­γει­α σε κι­νη­τι­κή (ανεμιστήρας), φωτεινή (φως στο δωμάτιό μας το βρά­δυ), θερ­μό­τη­τα (νε­ρό που βρά­ζει) κ.ά.


5-6 Θερμότητα - Φωτεινή ενέργεια

Θερμότητα ονομάζουμε την ενέργεια που ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω της δι­α­φο­ρε­τι­κής τους θερμοκρασίας. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η θερ­μό­τη­τα ρέ­ει πά­ντο­τε από τα πιο θερμά στα πιο ψυχρά σώματα.


Η θερμότητα «εμφανίζεται» συνήθως παράλληλα με μια άλλη μορφή ενέργειας, τη φω­­τει­νή ενέργεια, δηλαδή το φως.


Πολλές φορές η διάκριση αυτών των δύο μορφών ενέργειας δεν είναι εύκολη.

7 Πυρηνική ενέργεια

Στο εσωτερικό των ατόμων, στους πυρήνες τους, υπάρχει αποθηκευμένη ε­νέρ­γει­α. Κά­­τω α­πό πολύ ειδικές συνθήκες μπορούμε να διασπάσουμε τον πυρήνα κά­ποιων α­τό­μων και να την απελευθερώσουμε. Η ενέργεια που α­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται κα­τά τη σχά­ση (διάσπα­ση) αυ­τών των πυρήνων ονομάζεται πυρηνική.


Στη συνέχεια, στα πυρηνικά εργοστάσια, τη μετατρέπουμε σε ηλεκτρική ε­νέρ­γει­α ή τη χρη­σι­μο­ποι­ού­με για την κίνηση μεγάλων, συνήθως πολεμικών, πλοί­ων και υ­πο­βρυ­χί­ων.

Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και ε­πι­βα­ρύ­νει το πε­­ρι­βάλ­λον με ιδιαίτερα επικίνδυνα απόβλητα, που πρέπει να φυ­λάσ­σο­νται σε ει­δι­κούς χώ­ρους για πάρα πολλά χρόνια.

ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: Φυσικά ΣΤ' τάξης (1-7,9-11,13-17,19-21), fisicanazaret.blogspot.com (8), amranmz.blogspot.com (12), terreetvolcans.free.fr (18), contra.gr (22)

10 σχόλια:

elpis00 είπε...

Φανταστικό!:0

vickos22 είπε...

:D :o :] Φανταστικό!!!

El είπε...

Συμφωνώ!= )

tzina45 είπε...

Θυμάστε που μας το είχε βάλει κι εμάς παιδιά?

Αλεξάνδρα Καραγιάννη είπε...

Πολύ ωραίο, αλλά δεν λέει και πολλά για το ποδήλατο. Εξάλλου αυτό ήταν το θέμα του, το ποδήλατο. Tρία αστέρια !!! ;-D

δάσκαλος98 είπε...

Βασικά το θέμα της ανάρτησης είναι οι μορφές ενέργειας -ΠΟΔήΛΑΤΟ είναι ο τίτλος του ιστολογίου.
Ευχαριστώ για τα... αστέρια! Καλή βδομάδα!

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλή δουλεία με βοήθησε πολύ!!! Μπράβο σας!!!!

δάσκαλος98 είπε...

Ευχαριστώ! Χαίρομαι που βοήθησα! :))

Be Creative είπε...

πολυ καλο αρθρο!

δάσκαλος98 είπε...

Ευχαριστώ!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ