Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Η προετοιμασία του Αγώνα

Στην προετοιμασία της Επανάστασης του 1821 έπαιξαν ρόλο τόσο οι ιδέες του Νε­ο­ελ­λη­­νι­κού Διαφωτισμού όσο και η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας.

Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός

Πριν την Επανάσταση του 1821 ομάδες εμπόρων και μορφωμένων Ελλήνων τα­ξι­δεύ­ουν ό­λο και πιο πολύ στην Ευρώπη. Γνωρίζουν την ευρωπαϊκή σκέψη και ε­μπνέ­ο­νται από τις ι­δέ­ες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Σταδιακά στις περιοχές όπου ζουν Έλ­λη­νες, και κυ­­ρί­ως σε εκείνες που ανθεί το εμπόριο, διαμορφώνεται ένα νέο πνευ­μα­τι­κό κίνημα, το ο­ποί­ο αργότερα θα ονομαστεί Νεοελληνικός Διαφωτισμός.

Σύμφωνα με τις ιδέες του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, η ελευθερία του Γένους συν­δέ­ε­­ται με την απόκτηση παιδείας. Οι Έλληνες διαφωτιστές πιστεύουν ότι μόνο η μόρ­φω­ση μπο­ρεί να δώσει τα εφόδια για τη διεκδίκηση της ελευθερίας, γι’ αυτό και ι­δρύ­ουν, με την υ­πο­στή­ρι­ξη κυρίως των εμπόρων, σχολεία. Θαυμάζουν επίσης τους Αρ­χαί­ους Έλληνες, τους θε­ω­ρούν προγόνους τους και συνδέουν τον πολιτισμό της ελ­λη­νι­κής αρχαιότητας με την ε­λευ­θε­ρί­α και την παιδεία.

«Ο Κοραής και ο Ρήγας βοηθούν την Ελλάδα να εγερθεί»
(ελαιογραφία του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, 1911)

Η ίδρυση σχολείων, τα οποία εφαρμόζουν νέα προγράμματα σπουδών, βοηθά στην ε­ξά­­πλω­ση των διαφωτιστικών ιδεών. Εκδίδονται αρχαία ελληνικά κείμενα και με­τα­φρά­ζο­νται ση­μα­ντι­κά βιβλία στην ελληνική γλώσσα. Κυκλοφορούν εφημερίδες και πε­ρι­ο­δι­κά που υ­­πο­στη­ρί­ζουν τις νέες ιδέες και γνωρίζουν μεγάλη απήχηση. Λόγιοι και μορφωμένοι Έλ­­λη­νες μεταφέρουν το νέο πνεύμα. Κεντρική μορφή ανάμεσά τους εί­ναι ο Αδαμάντιος Κο­ραής με το σημαντικό έργο του.

 
Ο Αδαμάντιος Κοραής και το άγαλμά του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι διαφωτιστικές ιδέες όμως συναντούν και αντιδράσεις. Αντιδρούν κυρίως μέλη κοι­νω­­νι­κών ομάδων που κατέχουν υψηλά αξιώματα και επιθυμούν να διατηρήσουν τη δύναμη και την εξουσία τους.

Η Φιλική Εταιρεία

Η Φιλική Εταιρεία ιδρύεται το 1814 στην Οδησσό της Ρωσίας, σε ένα σχετικά φι­λό­ξε­νο για τους Έλληνες περιβάλλον, από τον Εμμανουήλ Ξάνθο, τον Νικόλαο Σκουφά και τον Α­θα­νά­σι­ο Τσακάλωφ. Στόχος της οργάνωσης είναι η προετοιμασία ενός α­πε­λευ­θε­ρω­τι­­κού α­γώ­να που θα στηρίζεται στις δυνάμεις των Ελλήνων. Για να πετύχει αυ­τόν τον στό­χο η Φι­λι­κή Εταιρεία επιδιώκει τη μύηση των Ελλήνων ραγιάδων. Μέ­χρι την έναρξη της Ε­πα­νά­στα­σης μια ηγετική ομάδα αποτελεί την «Υπέρτατη Αρχή» και συντονίζει τη δράση της.

Η Φιλική Εταιρεία, όπως και άλλες οργανώσεις που δρουν στην Ευρώπη την ίδια χρο­νι­­κή πε­ρί­ο­δο, οργανώνεται με μεγάλη μυστικότητα. Οι Φιλικοί μυούνται με μυ­στι­κό όρκο και ε­πι­κοι­νω­νούν μεταξύ τους με κρυπτογραφικό κώδικα, ψευδώνυμα και συν­θη­μα­τι­κές λέ­ξεις.

«Ο όρκος των Φιλικών»
(φανταστική σύνθεση του Θεόφιλου Δ. Τσόκου, 1849)

Στα επτά χρόνια της ύπαρξής της (1814-1821) η Φιλική Εταιρεία εξαπλώνεται σε ό­λες τις πε­ρι­ο­χές όπου δρουν και κατοικούν Έλληνες. Άνθρωποι με διαφορετική κοι­νω­νι­κή προ­έ­λευ­ση και οικονομικές δυνατότητες γίνονται μέλη της και συμμετέχουν στο κοινό α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό όραμα.

Μετά το 1818 γίνονται αλλαγές στην οργάνωση της Εταιρείας για την καλύτερη λει­τουρ­­γί­α της και παρατηρείται αύξηση των μελών της. Η έδρα της μεταφέρεται στην Κων­στα­­ντι­νού­πο­λη και προτείνεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Ο Α­λέ­ξαν­δρος Υψηλά­ντης α­να­λαμ­βά­νει την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας (μετά την άρ­νη­ση του Ιωάννη Κα­­πο­δί­στρι­α) και καθοδηγεί την προετοιμασία του Αγώνα των Ελ­λή­νων.

Η σφραγίδα της Φιλικής Εταιρείας


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1814. Ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας.
1818-1821. Η δράση της Φιλικής Εταιρείας εξαπλώνεται.
1821. Έναρξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) | ΕΙΚΟΝΕΣ: www.lesvosnews.net, digitalzoot.weebly.com,
digitalzoot.weebly.com, anthoulaki.blogspot.gr, Ιστορία ΣΤ΄ τάξηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.