12 Νοεμβρίου 2018

Το ανάγλυφο της Γης

Η Γη παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία γεωμορφολογικών στοιχείων, έχει δηλαδή ο­ρο­σει­­ρές και πεδιάδες, λίμνες και ποτάμια, νησιά και χερσονήσους, θαλάσσιες λε­κά­νες κ.ά.


Το ανάγλυφο της Γης, η μορφή της δηλαδή, διακρίνεται σε ηπειρωτικό και υ­πο­θα­λάσ­σι­ο.

Ηπειρωτικό ανάγλυφο

Το ηπειρωτικό ανάγλυφο είναι το ανάγλυφο της στεριάς. Αποτελείται από τα γε­ω­μορ­φο­­λο­γι­κά στοιχεία που παρατηρούμε μελετώντας την επιφάνεια της θά­λασ­σας και τις α­κτές (ο­ρι­ζό­ντι­ος διαμελισμός) και από τα γεωμορφολογικά στοι­χεί­α που πα­ρα­τη­ρού­με στην ε­πι­φά­νει­α της στεριάς (κατακόρυφος δι­α­με­λι­σμός).
Μερικά στοιχεία του οριζόντιου διαμελισμού είναι τα νησιά, οι κόλποι και οι χερ­σό­νη­σοι, οι πορθμοί και οι ισθμοί.
Μερικά στοιχεία του κατακόρυφου διαμελισμού είναι τα βουνά και οι ο­ρο­σει­ρές, οι πε­δι­­ά­δες και τα οροπέδια, οι λίμνες και τα ποτάμια.


Τοπίο οριζόντιου διαμελισμού


Τοπίο κατακόρυφου διαμελισμού


Υποθαλάσσιο ανάγλυφο

Το υποθαλάσσιο ανάγλυφο είναι το ανάγλυφο του βυθού. Αποτελείται από υ­πο­θα­λάσ­σι­ες ο­ρο­σει­ρές, τάφρους κ.ά. Με τη βοήθεια των δορυφόρων οι ε­πι­στή­μο­νες κα­τά­φε­ραν να χαρ­το­γρα­φή­σουν ένα μικρό τμήμα του, α­πο­κα­λύ­πτο­ντας ένα θέ­α­μα μα­γευ­τι­κό!


Ακραία σημεία του ανάγλυφου

Το ψηλότερο σημείο του ηπειρωτικού ανάγλυφου βρίσκεται στην Ασία, στην κο­ρυ­φή του ό­ρους Έβερεστ (8.848 μ.). Το βαθύτερο σημείο του υποθαλάσσιου α­νά­γλυ­φου βρί­σκε­­ται στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, στην Τάφρο των Μαριανών (10.971 μ.).

Δείτε εδώ το ψηλότερο και το βαθύτερο σημείο της Γης και παρατηρήστε ε­δώ ύ­ψη και βάθη από την επιφάνεια της θάλασσας (εφαρμογές του Ψη­φι­α­κού Σχο­λεί­ου).

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΗΓΗ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ: brightideasteaching.co.uk (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com), expedia.com, turismoyrutas.blogspot.com, aqjdw.com, fineartamerica.com, Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com), didaskaleio.weebly.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ