Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Προστατεύουμε το περιβάλλον

Από τον Κρίνο

Οι άνθρωποι με τις δραστηριότητές τους, αδιαφορώντας πολλές φορές για την προ­στα­σί­α της φύσης, κατάφεραν να προκαλέσουν σε αυτήν τεράστια ρύπανση. Κά­ποια α­πό τα προ­βλήματα είναι:

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Ορισμένοι ρύποι όπως το διοξείδιο του άνθρακα, ενεργούν όπως τα πλαστικά κα­λύμ­μα­τα ενός θερμοκηπίου, επιτρέποντας την είσοδο των ηλιακών ακτίνων, αλλά ε­μπο­δί­ζο­ντας την έξοδο της θερμότητας. Αυτό το θερμικό φράγμα έχει ήδη αλλάξει το κλί­μα της Γης.

Τρύπα του όζοντος

Το στρώμα του όζοντος της στρατόσφαιρας που προστατεύει τη Γη από τις υ­πε­ρι­ώ­δεις ακτίνες υφίσταται μια αλλοίωση. Οι χλωροφθοριούχοι άνθρακες (όπως το φρέ­ον) που α­πελευθερώνονται από τα αεροζόλ, τις κλιματιστικές συσκευές, τα ψυ­γεί­α κ.ά. ταξιδεύουν στη στρατόσφαιρα και μέσα από πολύπλοκες αντιδράσεις όπου συμ­με­τέ­χει και το φως καταστρέφουν το όζον. Επίσης η τρύπα του όζοντος προκαλείται α­πό τα διάφορα spray σπρέι.

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Δισεκατομμύρια τόνοι ρύπων εκπέμπονται κάθε χρόνο στην ατμόσφαιρα. Όλοι αυτοί οι ρύποι δε χάνονται στον ουρανό, αλλά αφού προκαλέσουν ασφυξία στις πόλεις και ε­πι­δει­νώ­σουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ξαναπέφτουν στη Γη με τη μορφή της όξι­νης βροχής.

Ρύπανση των νερών

Πλέον χαρακτηρίζεται αρκετά κρίσιμη η κατάσταση των θαλασσών. Η γεωργία με τα λι­πά­σμα­τα, η βιομηχανία με τα απόβλητα και οι κατοικίες με τα λύματα, τα φυ­το­φάρ­μα­κα και τα ζιζανιοκτόνα έχουν μολύνει τα υπόγεια υδροφόρα κοιτάσματα, με α­πο­τέ­λε­σμα να έ­χει μειωθεί η ποσότητα του πόσιμου νερού και να καθίστανται οι θά­λασ­σες λιγότερο κα­τάλληλες για την υδρόβια ζωή. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από την υπερεντατική αλιεία.

Απόβλητα

Λέγεται πως ο όγκος των παραγόμενων στις ανθρώπινες κοινωνίες αποβλήτων θα μπο­ρού­σε να γεμίσει σήμερα 28 εκατομμύρια βαγόνια· ο αριθμός αυτός ολοένα και αυ­ξά­νε­ται. Τριακόσιες περιοχές στην Ευρώπη και την Αμερική, όπου απορρίπτονται το­ξι­κά και πυρηνικά απόβλητα εμφανίζουν δείκτες υψηλής επικινδυνότητας. Στις πε­ρισ­σό­τε­ρες χω­ματερές δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις προδιαγραφές υ­γει­ο­νο­μι­κής ταφής. Τα από­βλητα επομένως συνιστούν έναν πολύ σημαντικό πα­ρά­γο­ντα της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής ρύ­πανσης.

Καταστροφή των δασών

Κάθε δευτερόλεπτο καταστρέφεται και ένα κομμάτι του «πνεύμονα» της Γης, του παρ­θέ­νου αμαζονιακού δάσους, το οποίο παρέχει στην ατμόσφαιρα μεγάλες πο­σό­τη­τες οξυ­γόνου ετησίως. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τις συνεχείς πυρκαγιές σε Ευ­ρώ­πη και Αμερική.

Μείωση της βιοποικιλότητας

Ως βιοποικιλότητα ορίζεται η ποικιλία των βιολογικών ειδών στα γήινα οι­κο­συ­στή­μα­τα. Ε­ξαιτίας των ανθρώπινων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, της αποδάσωσης, της ε­ρη­μο­ποί­η­σης κλπ., ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ειδών απειλείται με εξαφάνιση. Με­ρι­κές εξαφανίσεις (σε αρκετά μικρότερους ρυθμούς) αποτελούν, φυσικό φαι­νό­με­νο σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης. Το τελευταίο αντισταθμίζεται με την ει­δο­γέ­νε­ση. Γενικά, το αν­θρωπογενές περιβάλλον έχει πολύ μικρότερη βιοποικιλότητα από το φυσικό. Για παρά­δειγμα, σε ένα χωράφι συνήθως καλλιεργείται ένα μόνο είδος φυ­τού, ενώ η ανάπτυξη άλλων ειδών θεωρείται ανεπιθύμητη.

 Πώς μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα: 

 1  Περιορισμός στη χρήση του πετρελαίου και των παράγωγών του.
 2  Προστασία των δασών.
 3  Σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.
 4  Μείωση των πλαστικών.
 5  Κατάργηση των ανεξέλεγκτων χωματερών.
 6  Να διατηρούμε καθαρές τις θάλασσες, τα ποτάμια και τις λίμνες.
 7  Περιορισμός στην υπεράντληση των νερών στη γεωργία.
 8  Σωστή διαχείριση της πανίδας.
 9  Περιορισμός στην χρήση των φυτοφαρμάκων.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: περιβάλλον


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.