24 Σεπτεμβρίου 2015

Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Η χώρα μας έχει επισήμως 10.816.286 μόνιμους κατοίκους. Οι γυναίκες, μά­λι­στα, είναι λίγο περισσότερες από τους άντρες:


Σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), το κα­λο­καί­ρι του 2016 είχε περίπου τον ίδιο πληθυσμό με τη Βολιβία, μια με­γά­λη (σε σύ­γκρι­ση με ε­μάς) χώρα της Νότιας Αμερικής.


Για την ακρίβεια, ο πληθυσμός της είναι παρόμοιος με 8 χώρες της Αφρικής, 6 χώ­ρες της Ευ­ρώ­πης, 4 χώρες της Αμερικής και 2 χώρες της Ασίας:


Ο επίσημος πληθυσμός της Ελλάδας βρέθηκε σε μια ειδική έρευνα που έγινε το 2011, η ο­ποί­α ονομάζεται απογραφή.

Όλα σχεδόν τα κράτη του κόσμου, ως μέλη του ΟΗΕ, έχουν συμφωνήσει να α­πο­γρά­φουν τον πληθυσμό τους κάθε δέκα χρόνια, και μάλιστα στα έτη που λήγουν σε 0 ή 1. Με αυτόν τον τρόπο είναι εύκολη και σωστή η σύγκριση ανάμεσα στις δι­ά­φο­ρες χώ­ρες, αλλά και η σύ­γκρι­ση του πληθυσμού μιας χώρας με αυ­τόν που εί­χε στο πα­ρελ­θόν.Βέβαια, με την απογραφή δε βρίσκουμε μόνο τον ακριβή πληθυσμό μιας χώρας. Το κρά­τος χρειάζεται και λεπτομερέστερες πληροφορίες, για να προ­γραμ­μα­τί­σει κα­λύ­τε­ρα τη λει­τουρ­γί­α του. Έτσι:

1 Συγκεντρώνονται στοιχεία για τη σύνθεση του πληθυσμού ανά γεωγραφική πε­ρι­ο­χή, α­­νά ηλικία, ανά φύλο, ανά οικογενειακή κατάσταση και ανά επίπεδο εκ­παί­δευ­σης.

2 Αποτυπώνεται η σύνθεση των νοικοκυριών ανάλογα με τον αριθμό των με­λών και των οι­κο­γε­νει­α­κών δεσμών μεταξύ τους.

3 Εξακριβώνονται οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, όπως αν είναι οι­κο­νο­μι­­κά ε­νερ­γός (δηλαδή πόσοι έχουν εργασία και πόσοι είναι άνεργοι) ή ποια θέ­ση έ­χει στο ε­­πάγ­γελ­μά του (αν είναι εργοδότης, μισθωτός ή αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νος).

4 Καταγράφεται, τέλος, ο αριθμός των μεταναστών.

ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com


2 σχόλια:

ο ζωηρός μαθητής! είπε...

Πολύ καλή ανάρτηση, μαζί βέβαια με τις άλλες. Μας βοήθησε πολύ!

δάσκαλος98 είπε...

Πολύ χαίρομαι! :))
Παιδιά, ο ζωηρός μαθητής αναφέρθηκε στην ανάρτησή μας εδώ. Περιηγηθείτε στο ιστολόγιό του και ανακαλύψτε πολλά ενδιαφέροντα και χρήσιμα δημοσιεύματα!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ