Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

25 Φεβρουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (8)

Οι ΠΕ της Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής υποδιαιρείται σε οκτώ περιφερειακές ενότητες. Οι πέντε βρί­σκο­­νται στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας (ΠΕ Βόρειας Αθήνας, ΠΕ Κεντρικής Α­θή­νας, ΠΕ Νό­τι­ας Α­θή­νας, ΠΕ Δυτικής Αθήνας, ΠΕ Πειραιά), οι δύο στην υπόλοιπη χερ­σό­νη­σο (ΠΕ Α­να­το­­λι­κής Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής) και η μία είναι κυρίως νη­σιω­τι­κή (ΠΕ Νή­σων).
● Μεγαλύτερη σε έκταση είναι η ΠΕ Ανατολικής Αττικής και μικρότερη η ΠΕ Πει­ραι­ά.
● Μεγαλύτερη σε πληθυσμό είναι η ΠΕ Κεντρικής Αθήνας και μικρότερη η ΠΕ Νή­σων.


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Οι ΠΕ του Λεκανοπεδίου καλύπτουν το μικρότερο μέρος (10,8%) από την έκταση της πε­ρι­φέ­ρει­ας. Εκεί, όμως, κατοικεί η πλειοψηφία (80,73%) του πληθυσμού της. Τα με­γέ­θη αυ­τά είναι εντυπωσιακά και σε επίπεδο χώρας:
● Οι ΠΕ του Λεκανοπεδίου (με εξαίρεση την ΠΕ Βόρειας Αθήνας) είναι οι μι­κρό­τε­ρες σε έ­­κτα­ση ΠΕ της Ελλάδας.
● Με εξαίρεση την ΠΕ Θεσσαλονίκης, που είναι πρώτη, οι ΠΕ του Λεκανοπεδίου της Α­­θή­­νας και της Ανατολικής Αττικής συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες σε πλη­θυ­σμό ΠΕ της Ελ­λά­δας.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από πέντε έως δεκατρείς δήμους, ενώ μια πόλη, όχι α­πα­ραί­τη­τα η με­γα­λύ­τε­ρη σε πληθυσμό, είναι πρωτεύουσά της.

 1  ΠΕ Βόρειας Αθήνας


Είναι η τρίτη σε πληθυσμό ΠΕ της Ελλάδας. Βρίσκεται στο Λεκανοπέδιο της Α­θή­νας, α­πο­­τε­λεί­ται από τα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας και πε­ρι­λαμ­βά­νει τμή­μα του ό­ρους Πε­­ντέ­λη.

Έκταση: 138 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 592.490 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα: Κηφισιά.
Μεγαλύτερες πόλεις: Χαλάνδρι, Μαρούσι, Νέα Ιωνία, Αγία Παρασκευή, Η­ρά­κλει­ο.
Δήμοι (12): Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυ­­κό­βρυ­σης-Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου-Χολαργού, Πε­ντέ­λης, Φι­λο­­θέ­ης-Ψυ­χι­κού, Χαλανδρίου.

 2  ΠΕ Κεντρικής Αθήνας


Είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας (δεύτερη στην Ελλάδα) και η πιο πυ­κνο­κα­τοι­κη­μέ­νη της χώρας. Περιλαμβάνει τα Τουρκοβούνια και τμήμα α­πό το ό­ρος Υ­­μητ­τός, ενώ η πρωτεύουσά της είναι και έδρα της περιφέρειας. Κα­τά τη δι­άρ­κει­α της κλασικής αρ­χαι­ό­τη­τας η Αθήνα ήταν μία από τις δύο πιο ι­σχυ­ρές πό­λεις-κρά­τη του ελλη­νικού κό­σμου (η άλλη ήταν η Σπάρτη). Θεωρείται το λίκνο του δυ­τι­κού πο­λι­τι­σμού και η γενέτειρα της δημοκρατίας. Ανάμεσα στους σπουδαίους αρ­χαι­ο­λο­γι­κούς χώρους της πε­ριοχής ξε­χω­ρί­ζει ο βράχος της Ακρόπολης με τον Παρ­θε­νώ­να.

Έκταση: 87 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 1.029.520 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Αθήνα.
Δήμοι (8): Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης-Υμηττού, Ζωγράφου, Η­λι­ού­πο­­λης, Και­σα­ρια­νής, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

 3  ΠΕ Νότιας Αθήνας


Βρίσκεται στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, αποτελείται από τα νότια προάστια της πρω­τεύ­­ου­σας και περιλαμβάνει τμήμα του όρους Υμηττός.

Έκταση: 69 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 529.826 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα: Γλυφάδα.
Μεγαλύτερη πόλη: Καλλιθέα.
Δήμοι (8): Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Καλ­λι­θέ­­ας, Μο­σχά­του-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου.

 4  ΠΕ Δυτικής Αθήνας


Βρίσκεται στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, αποτελείται από τα δυτικά προάστια της πρω­τεύ­­ου­σας και περιλαμβάνει τμήμα από τα όρη Αιγάλεω και Ποικίλο.

Έκταση: 67 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 489.675 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Περιστέρι.
Δήμοι (7): Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Πε­ρι­στε­­ρί­ου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου.

 5  ΠΕ Πειραιά


Βρίσκεται στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας και είναι η μικρότερη σε έκταση ΠΕ της πε­ρι­φέ­ρει­ας (και όλης της Ελλάδας). Η πρωτεύουσά της είναι το επίνειο της Α­θή­νας από τα αρ­χαί­α χρό­νια και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώ­ρας.

Έκταση: 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 448.997 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Πειραιάς.
Δήμοι (5): Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέ­ντη, Πει­­ραι­ά, Περάματος.

 6  ΠΕ Νήσων


Είναι η μικρότερη σε πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Αποτελείται από τα νησιά του Αρ­γο­­σα­ρω­νι­κού (Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρος, Ύδρα, Δοκός, Σπέτσες κ.ά. μι­κρό­τε­ρα), μια μι­κρή ηπειρωτική περιοχή στη βόρεια και ανατολική χερ­σό­νη­σο της Αρ­γο­λί­δας και τα νη­σιά Κύθηρα και Αντικύθηρα στα νότια της Πε­λο­πον­νή­σου. Στα Μέ­θα­να της Αργολικής Χερ­σο­νή­σου βρίσκεται ένα από τα με­γα­λύ­τε­ρα ενεργά η­φαί­στει­α της χώρας (τα άλλα εί­ναι στη Μή­λο, στη Σα­ντο­ρί­νη και στη Νί­συ­ρο του Νοτίου Αι­γαί­ου).

Έκταση: 877 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 74.651 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Σαλαμίνα.
Δήμοι (8): Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροι­ζη­νί­ας-Με­θά­νων, Ύδρας.

 7  ΠΕ Ανατολικής Αττικής


Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ΠΕ της περιφέρειας. Περιλαμβάνει τμήμα από τα ό­ρη Πάρ­­νη­θα, Πεντέλη και Υμηττός, ενώ στα βόρεια τη διαρρέει ο ποταμός Α­σω­πός. Στο έ­δα­φός της βρίσκονται η τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα και ο Ε­θνι­κός Δρυ­μός Σου­νί­ου.

Έκταση: 1.513 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 502.348 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα: Παλλήνη.
Μεγαλύτερες πόλεις: Αχαρνές, Γέρακας, Βούλα, Άρτεμη, Κορωπί.
Δήμοι (13): Αχαρνών, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Διονύσου, Κρωπίας, Λαυ­ρε­ω­τι­­κής, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πι­κερ­μί­ου, Σα­ρω­νι­κού, Σπάτων-Αρτέμιδος, Ωρωπού.

 8  ΠΕ Δυτικής Αττικής


Περιλαμβάνει το όρος Πατέρας και τμήμα από τα όρη Πάρνηθα, Κιθαιρώνας και Γε­ρά­νει­α. Η πρωτεύουσά της ήταν ένας από τους ιερότερους τόπους της αρ­χαί­ας ελ­λη­νι­κής θρη­σκεί­ας.

Έκταση: 1.007 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 160.927 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα: Ελευσίνα.
Μεγαλύτερες πόλεις: Άνω Λιόσια, Ασπρόπυργος.
Δήμοι (5): Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.