Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

17 Ιανουαρίου 2017

Γνωρίζοντας τις περιφερειακές ενότητες (1)

Οι ΠΕ της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης υποδιαιρείται σε έξι πε­ρι­φε­ρει­α­κές ε­νό­τη­­τες. Οι μισές ανήκουν στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Μα­κε­δο­νί­ας (ΠΕ Δρά­μας, ΠΕ Κα­­βά­λας, ΠΕ Θάσου) και οι άλλες μισές στο γεωγραφικό δι­α­μέ­ρι­σμα της Θράκης (ΠΕ Ξάν­θης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου).
● Μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η ΠΕ Έβρου.
● Μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό είναι η νησιωτική ΠΕ Θάσου.


(δείτε τον χάρτη σε πλήρες μέγεθος εδώ)


Οι ΠΕ της Θράκης καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος (60,7%) από την έκταση της πε­ρι­­φέ­ρει­ας. Εκεί κατοικεί και η πλειοψηφία (61,04%) του πληθυσμού της.


Κάθε ΠΕ περιλαμβάνει από έναν έως πέντε δήμους, ενώ μια πόλη, η μεγαλύτερη σε πλη­­θυ­σμό, είναι πρωτεύουσά της:

 1  ΠΕ Δράμας


Ανήκει γεωγραφικά στη Μακεδονία και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή. Στα ό­ρι­ά της βρί­σκε­ται το όρος Φαλακρό, αλλά και η αρχική πορεία του ποταμού Νέ­στου σε ελλη­νικό έ­δα­φος.

Έκταση: 3.468 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 98.287 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Δράμα.
Δήμοι (5): Δοξάτου, Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης.

 2  ΠΕ Καβάλας


Ανήκει γεωγραφικά στη Μακεδονία. Περιλαμβάνει τμήμα από το όρος Παγγαίο (το μοι­ρά­­ζε­ται με την ΠΕ Σερρών) και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή. Οι α­κτές της εκτεί­νονται α­νά­με­σα στις εκβολές των ποταμών Στρυμόνα και Νέ­στου.

Έκταση: 1.732 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 124.917 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Καβάλα.
Δήμοι (3): Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου.

 3  ΠΕ Θάσου


Είναι η μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό ΠΕ της περιφέρειας. Ανήκει γε­ω­γρα­φι­κά στη Μα­κε­δο­νί­α και αποτελείται από το ομώνυμο νησί, το βο­ρει­ό­τε­ρο της χώ­ρας.

Έκταση: 379 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 13.770 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Λιμένας Θάσου.
Δήμοι (1): Θάσου.

 4  ΠΕ Ξάνθης


Ανήκει γεωγραφικά στη Θράκη και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή. Τη δι­αρ­ρέ­ει ο πο­τα­μός Κόσυνθος και περιλαμβάνει τμήμα της λίμνης Βιστονίδας (τη μοι­ρά­ζε­ται με την ΠΕ Ρο­δό­πης). Στο έδαφός της βρίσκονται τα Άβδηρα, μια από τις ση­μα­ντι­κό­τε­ρες πόλεις της αρ­χαί­ας Θράκης, γενέτειρα των φιλοσόφων Πρω­τα­γό­ρα και Δη­μό­κρι­του.

Έκταση: 1.793 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 111.222 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Ξάνθη.
Δήμοι (4): Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης, Τοπείρου.

 5  ΠΕ Ροδόπης


Ανήκει γεωγραφικά στη Θράκη και το όνομά της προέρχεται από την οροσειρά της Ρο­δό­­πης που βρίσκεται στα βόρεια. Περιλαμβάνει τμήμα της λίμνης Βι­στο­νί­δας (τη μοι­ρά­ζε­ται με την ΠΕ Ξάνθης) και έξι λιμνοθάλασσες. Στο έδαφός της βρί­σκε­ται η Μα­ρώ­νει­α, μια α­πό τις ση­μα­ντι­κό­τε­ρες πόλεις της αρχαίας Θρά­κης. Η πρωτεύουσά της είναι και έδρα της πε­ρι­φέ­ρει­ας.

Έκταση: 2.543 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 112.039 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Κομοτηνή.
Δήμοι (4): Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρωνείας-Σαπών.

 6  ΠΕ Έβρου


Ανήκει γεωγραφικά στη Θράκη και είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό ΠΕ της πε­ρι­φέ­ρει­ας. Το όνομά της προέρχεται από τον ποταμό Έβρο, τον με­γα­λύ­τε­ρο των Βαλ­­κα­νί­ων, που αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρ­κί­ας. Είναι κα­τά το μεγα­λύτερο μέ­ρος πεδινή και περιλαμβάνει το δάσος της Δα­διάς και το Δέλ­τα του Έβρου (δύο α­πό τους σημαντικότερους βιότοπους της Ευ­ρώ­πης), αλλά και το νη­σί Σαμοθράκη.

Έκταση: 4.242 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός: 147.947 κάτοικοι.
Πρωτεύουσα (και μεγαλύτερη πόλη): Αλεξανδρούπολη.
Δήμοι (5): Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Σου­φλί­ου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.