Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

1 Ιουλίου 2016

Τα αναμνηστικά κέρματα του ευρώ
(Γαλλία)

Η Γαλλία έχει εκδώσει 11 αναμνηστικά κέρματα:


2008
Γαλλική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2010
70 χρόνια από την Έκκληση της 18ης Ιουνίου. Πρό­κει­ται για τη ρα­διοφωνική έκκληση που απηύθυνε στο Λονδίνο μετά την πα­ρά­δο­ση της Γαλλίας ο Σαρλ ντε Γκωλ (ε­πι­κε­φα­λής των Ελεύθε­ρων Γαλ­λι­κών Δυνάμεων). Αυτή η ο­μι­λία θεωρείται ότι γέννησε τη Γαλλική Αντίσταση κατά της γερμανικής κατοχής στα χρόνια του Β΄ Πα­γκο­σμί­ου Πο­λέμου.

2011
30 χρόνια Γιορτή της Μουσικής. Απεικονίζονται ένα χα­ρού­με­νο πλή­θος και νό­τες που αιωρούνται στον αέρα.

2012
100 χρόνια από τη γέννηση του Αβά Πιερ (1912-2007), ιερέα και φη­μισμένου προστάτη των φτω­χών.

2013
50 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης των Η­λυ­σί­ων. Απεικονίζονται οι τότε αρχηγοί της Γερ­μα­νί­ας και της Γαλ­λί­ας, Κόν­ραντ Α­ντενάουερ και Σαρλ ντε Γκωλ.
● Το κέρμα εκδόθηκε από κοινού με τη Γερμανία.

2013
150 χρόνια από τη γέννηση του Πιερ ντε Κου­μπερ­τέν, ε­μπνευ­στή της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων και ιδρυτή της Διεθνούς Ολυμπιακής Ε­πι­τρο­πής.

2014
70 χρόνια από την απόβαση στη Νορμανδία. Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου «D-DAY» ονομάστηκε η μέρα που ι­σχυ­ρές αμερι­κα­νι­κές, βρετανικές και καναδικές δυ­νά­μεις α­πο­βι­βά­στη­καν στην ακτή της κατεχόμενης βόρειας Γαλλίας. Δια­κρί­νο­νται οι πα­τημα­σιές των στρατιωτών στην άμμο της πα­ρα­λί­ας.

2014
Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS. Στο κέντρο α­πει­κο­νί­ζε­ται η γνω­στή κόκκινη κορδέλα, σύμβολο του αγώνα κατά της ασθέ­νειας.

2015
70 χρόνια ειρήνη και ασφάλεια στην Ευρώπη. Α­πει­κο­νί­ζε­ται το περιστέρι της ειρήνης με ένα κλαδί ελιάς, του οποίου τα φύλλα έχουν αντικατασταθεί από τα δώδεκα αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας. Στο πάνω μέρος διακρίνονται οι κω­δι­κοί των κρα­τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2015
225 χρόνια Γιορτή της Ομοσπονδίας. Εορτάζεται η ενότητα του γαλλικού λαού και η εθνική συμ­φι­λί­ω­ση. Απεικονίζεται η Μα­ρι­άν­να, η ενσάρκωση της Δημοκρατίας.

2016
Διεξαγωγή του Euro 2016 στη Γαλλία. Το Ευρωπαϊκό Πρω­τά­θλη­μα Ποδοσφαίρου της UEFA λαμβάνει χώ­ρα κά­θε τέσσερα χρό­νια και συγκεντρώνει τις κα­λύ­τε­ρες πο­δο­σφαι­ρι­κές ομάδες αν­δρών στην Ευ­ρώ­πη.

Δωράκια!


ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: united-euro.eu (1), cotationeuros.com (2),
muenzen-outlet.biz (3-4), eurocoinhouse.com (5-7)
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.