Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Η Οικουμενική Διακήρυξη των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υιοθετήθηκε από τον Ορ­γα­νι­­σμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) το 1948 και αποτελείται από 30 άρθρα, ένα για κά­θε δι­καίωμα:

1. Είμαστε όλοι γεννημένοι ελεύθεροι και ίσοι. Είμαστε όλοι γεννημένοι ε­λεύ­θε­ροι. Όλοι έχουμε τις δικές µας σκέψεις και ιδέες. Θα πρέπει όλοι να μας α­ντι­με­τω­πί­ζουν µε τον ίδιο τρόπο.

2. Μην κάνεις διακρίσεις. Αυτά τα δικαιώματα ανήκουν σε όλους, ανεξάρτητα από τις διαφορές µας.

3. Δικαίωμα στη ζωή. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη ζωή. Έχουμε δικαίωμα να ζή­σου­με με ελευθερία και ασφάλεια.

4. Όχι στη σκλαβιά. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να µας κάνει σκλάβους. Ούτε ε­μείς μπορούμε να σκλαβώσουµε κάποιον.

5. Όχι στα βασανιστήρια. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να µας πληγώσει ή να µας βα­σα­­νί­σει.

6. Έχεις δικαιώματα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Είμαι ένας άνθρωπος ό­πως κι εσύ!

7. Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου. Ο νόμος είναι ίδιος για όλους. Πρέπει να φέ­­ρε­ται σε όλους μας δίκαια.

8. Τα δικαιώματά σου προστατεύονται από τον νόμο. Μπορούμε όλοι να ζη­τή­σου­µε τη βοήθεια του νόμου όταν αντιμετωπίζουμε άδικη μεταχείριση.

9. Όχι στην άδικη κράτηση. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να µας φυλακίσει χωρίς κα­λό λόγο και να µας κρατάει εκεί ή να µας διώξει από τη χώρα µας.

10. Δικαίωμα για δίκη. Αν δικαζόμαστε, αυτό πρέπει να γίνεται δηµοσίως. Οι άν­θρω­ποι που µας δικάζουν δεν πρέπει να αφήνουν κανένα να τους λέει τι να κάνουν.

60 χρόνια μετά τη Διακήρυξη, το 2008, τέσσερις χώρες
της ευρωζώνης (Βέλγιο, Ιταλία, Πορτογαλία, Φινλανδία)
κυκλοφόρησαν ειδικά αναμνηστικά κέρματα του ευρώ:


11. Είμαστε πάντα αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Κανείς δε θα πρέπει να κατηγορείται για τίποτα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του. Όταν οι άνθρωποι λένε ό­τι κά­ναµε κάτι κακό, έχουμε το δικαίωμα να δείξουµε ότι δεν είναι αλήθεια.

12. Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Κανείς δεν πρέπει να προσπαθήσει να βλάψει την υ­πόληψή µας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να µπει στο σπίτι µας, να ανοίξει τα γράμ­μα­τά µας ή να ενοχλεί εμάς και την οικογένειά µας χωρίς κάποιον καλό λόγο.

13. Ελευθερία μετακίνησης. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να πάμε όπου θέλουμε στη χώ­­ρα µας και να ταξιδέψουμε όπως θέλουμε.

14. Το δικαίωμα να αναζητάς ασφαλή τόπο για να ζήσεις. Αν φοβόμαστε μια κα­κή μεταχείριση στη χώρα µας έχουμε όλοι το δικαίωμα να μεταβούμε σε μια άλλη για να εί­μαστε ασφαλείς.

15. Δικαίωμα στην εθνικότητα. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να ανήκουμε σε μια χώ­ρα.

16. Γάμος και οικογένεια. Κάθε ενήλικος, εάν το επιθυμεί, έχει το δικαίωμα να πα­­ντρευ­­τεί και να κάνει οικογένεια. Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα και όταν είναι παντρεμένοι και όταν είναι χωρισμένοι.

17. Το δικαίωμα στα δικά σου πράγματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κατέχει πράγ­μα­τα ή να τα μοιράζεται. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίρνει τα πράγματά µας χωρίς κάποιον καλό λόγο.

18. Ελευθερία της σκέψης. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να πιστεύουμε σε αυτό που θέ­λουμε να πιστεύουμε, να έχουμε μια θρησκεία ή να την αλλάζουμε αν θέλουμε.

19. Ελευθερία της έκφρασης. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να παίρνουμε αποφάσεις, να σκεφτόμαστε ό,τι θέ­λου­με, να λέμε ό,τι πιστεύουμε και να μοιραζόμαστε τις ιδέες µας µε άλλους ανθρώπους.

20. Δικαίωμα στις δηµόσιες συγκεντρώσεις. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να συ­να­ντιό­­μα­στε µε τους φίλους µας και να δουλεύουμε μαζί ειρηνικά για να υ­πε­ρα­σπι­στού­με τα δι­καιώματά µας. Κανείς δεν μπορεί να µας κάνει µέλη μιας ομάδας αν δεν το θέ­λου­με.


21. Δικαίωμα στη δημοκρατία. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε στην κυ­βέρ­νη­ση της χώρας µας. Κάθε ενήλικος θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει τους δι­κούς του ηγέτες.

22. Κοινωνική ασφάλιση. Όλοι έχουμε το δικαίωμα για μια οικονομικώς προσιτή στέ­­γα­ση, φάρμακα, εκπαίδευση και παιδική φροντίδα, αρκετά χρήματα για να ζούμε και ια­τρική περίθαλψη εάν είμαστε άρρωστοι ή ηλικιωμένοι.

23. Δικαιώματα των εργαζομένων. Κάθε ενήλικος έχει το δικαίωμα να κάνει μια δου­­λειά, να παίρνει ένα τίμιο εισόδημα για τη δουλειά του και να γίνει µέλος ενός ε­παγ­γελ­­μα­τι­κού σωματείου.

24. Δικαίωμα στο παιχνίδι. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να ξεκουραζόμαστε από την ερ­­γα­σί­α μας και να αναπαυόμαστε.

25. Φαγητό και στέγη για όλους. Όλοι έχουμε το δικαίωμα μιας καλής ζωής. Μη­τέ­­ρες και παιδιά, ηλικιωμένοι, άνεργοι ή ανάπηροι, όλοι έχουν το δικαίωμα να λαμ­βά­νουν φρο­ντίδα.

26. Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ένα δικαίωμα. Το δημοτικό σχο­­λεί­ο πρέπει να είναι δωρεάν. Πρέπει να μάθουμε για τα Ηνωμένα Έθνη και για το πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε µε τους άλλους. Οι γονείς µας μπορούν να ε­πι­λέ­ξουν τι θα μάθουμε.

27. Δικαίωμα στην πνευματική ιδιοκτησία. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι ένας ει­δι­­κός νόμος που προστατεύει τις προσωπικές καλλιτεχνικές δημιουργίες και τα συγ­γράμ­μα­τα. Οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν αντίγραφα χωρίς άδεια. Έχουμε όλοι το δι­καί­ω­μα του δικού µας τρόπου ζωής και του να επωφελούμαστε από την τέχνη, την ε­πι­στή­μη και τη μάθηση.

28. Ένας δίκαιος και ελεύθερος κόσμος. Πρέπει να υπάρχει τάξη, ώστε να ε­πω­φε­­λού­μα­στε από τα δικαιώματα και τις ελευθερίες στη χώρα µας και σε όλο τον κό­σμο.

29. Υπευθυνότητα. Έχουμε καθήκον απέναντι στους άλλους ανθρώπους και θα πρέ­πει να προστατεύουμε τα δικά τους δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.

30. Κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει αυτά τα δικαιώματα.


Αυτά ήταν τα 30 ανθρώπινα δικαιώματα σε απλοποιημένη μορφή. Μπορείτε να δια­βά­σε­τε την αυθεντική Διακήρυξη στον ιστότοπο του ΟΗΕ (εδώ) αλλά και να πα­ρα­κο­λου­θή­σε­τε τα κατατοπιστικά βιντεάκια που βρίσκονται εδώ.

ΠΗΓΗ: gr.youthforhumanrights.org | ΕΙΚΟΝΕΣ: thezocalo.blogspot.com | ΚΕΡΜΑΤΑ: www.ecb.europa.euΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.