3 Δεκεμβρίου 2012

Χόλιγουντ

Από την
Despina01
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Το Χόλιγουντ (αγγλικά: Hollywood) είναι περιοχή της πόλης του Λος Άντζελες στην πο­­λι­τεί­α της Καλιφόρνιας. Λόγω της φήμης και της ταυτότητάς του ως ι­στο­ρι­κό κέ­ντρο στού­ντι­ων κινηματογράφου, η λέξη «Χόλιγουντ» χρη­σι­μο­ποι­ού­νταν συχνά ως συ­νώ­νυ­­μο για την α­με­ρι­κα­νι­κή βιομηχανία ταινιών και τη­λε­ό­ρα­σης.


Πολλά ιστορικά θέατρα του Χόλιγουντ χρησιμοποιούνται για τις πρεμιέρες αρ­κε­τών ται­­νι­ών αλλά και άλλων παραστάσεων. Είναι ένας δημοφιλής προ­ο­ρι­σμός για την κα­λή νυ­­χτε­ρι­νή ζωή και τον τουρισμό, ενώ επίσης εκεί βρίσκεται η λε­ω­φό­ρος Walk of Fame (δρόμος με 2.309 αστέρια που πάνω τους αναγράφονται τα ο­νό­μα­τα γνωστών προ­σω­­πι­κο­τή­των).

Ο πληθυσμός της περιοχής υπολογίζεται ότι είναι 300.000. Τα πιο παλιά χρόνια ή­ταν κοι­­νό­τη­τα των Ινδιάνων. Το 1870 μια γεωργική κοινότητα εγκαταστάθηκε στην πε­ρι­ο­χή ό­που και γνώρισε ευημερία λόγω του καλού καιρού της περιοχής.

Το όνομα Χόλιγουντ προήλθε από τον Hobart Johnstone Whitley και τη σύζυγό του Gi­gi ό­που σκέφτηκαν το όνομα το 1886 στον μήνα του μέλιτός τους. Ο Hobart α­γό­ρα­σε από γαι­ο­κτή­μο­να της περιοχής 500 στρέμματα για να κτίσει την πόλη που φα­ντα­ζό­ταν. Ο Har­vey Wilcox, ο πρώτος γαιοκτήμονας της περιοχής, κα­τάρ­τι­σε έναν χάρ­τη για μια πό­λη, την ο­ποί­α αρχειοθέτησε στο γραφείο κα­τα­γρα­φής νο­μών της Κο­μη­τεί­ας την 1η Φε­βρουαρίου 1887 με το όνομα Χόλιγουντ. Εκείνο ή­ταν το πρώτο ε­πί­ση­μο έγγραφο που είχε το όνομα Χό­λι­γουντ.

Το 1900 το Χόλιγουντ είχε ένα ταχυδρομείο, μια εφημερίδα, ένα ξενοδοχείο και δύ­ο α­­γο­ρές, μαζί με έναν πληθυσμό 500 ανθρώπων. Το 1902 άνοιξε το πρώτο ξε­νο­δο­χεί­ο της πε­ρι­ο­χής, το δημοφιλές Hollywood Hotel, ενώ το 1903 έγινε νόμιμα νο­μός, αλ­λά το 1910 λό­γω ενός προβλήματος στο πόσιμο νερό ενσωματώθηκε με το Λος Άν­τζε­λες.

Στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα επιχειρήσεις ταινιών από τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρ­σεϊ εγκαταστάθηκαν στο Χόλιγουντ. Ο λόγος ήταν ότι ο καιρός, κα­θώς ε­μπι­­στευ­ό­ντου­σαν πιο πολύ το φως του ηλίου για τον φωτισμό και όχι τις πρώτες λά­μπες. Ε­πίσης και οι αρκετοί ανοικτοί χώροι που υπήρχαν στην πε­ρι­ο­χή.

Το πρώτο στούντιο στο Χόλιγουντ ήταν της Nestor Studios to 1911. Ο σκη­νο­θέ­της D. W. Grif­fith στάλθηκε από την εταιρεία Biograph να εξερευνήσει και να βι­ντε­ο­σκο­πή­σει τις νέες πε­ρι­ο­χές, για να διαπιστώσουν κατά πόσο ήταν κα­τάλ­λη­λες για την κι­νη­μα­το­γρά­φη­­ση ται­νι­ών. Ο D. W. Griffith γύρισε εκεί την πρώτη ται­νί­α με όνομα «In Old Hollywood» η ο­ποί­α εί­ναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε στο Χό­λι­γουντ. Το 1913 ο Griffith γύρισε στη Νέα Υ­όρ­κη έχοντας γυρίσει και άλ­λες ται­νί­ες. Αρκετοί πα­ρα­γω­γοί άκουσαν τις εμπειρίες του Griffith και α­πο­φά­σι­σαν να πάνε να μείνουν στο Χό­λι­γουντ. Τότε ήταν που γεννήθη­κε η βι­ο­μη­χα­νί­α ται­νι­ών.

Τα επόμενα 20 χρόνια και άλλες εταιρείες κατέφτασαν εκεί ενώ άρχισαν να φτιά­χνο­νται κά­θε χρόνο όλο και περισσότερες ταινίες. Το 1923 φτιάχτηκε το σή­μα του Χό­λι­γουντ που τό­τε έγραφε HOLLY-WOODLAND. Το 1929 έγιναν στο ξε­νο­δο­χεί­ο Holly­wood Roo­sevelt τα πρώ­τα Όσκαρ με μόλις 250 άτομα.

Το σύγχρονο Χόλιγουντ ξεκίνησε τη δεκαετία του ’50. Τότε δημιουργήθηκαν αρ­κε­τά κα­­νά­λια όπως KTLA-TV και το CBS, αρκετά στούντιο ηχογράφησης και γρα­φεί­α. Το 1956 φτιά­χτη­κε το γνωστό κτήριο της εταιρείας ηχογράφησης Capitol Records. Η λε­ω­φό­ρος Walk of Fame δημιουργήθηκε το 1958 ενώ το πρώτο α­στέ­ρι τοποθετήθηκε δύ­ο χρόνια αργότερα.

Κάθε χρόνο καταφτάνουν άνθρωποι γεμάτοι όνειρα που θέλουν να γίνουν κι­νη­μα­το­γρα­­φι­κά αστέρια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει από το 1960 καθώς λί­γοι εί­ναι αυτοί που γίνονται επαγγελματίες ηθοποιοί ενώ αρκετοί από αυτούς που δε γυρ­νά­νε πίσω, κα­­τα­λή­γουν άστεγοι. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και στις νε­α­ρές κοπέλες που αρκετές, είτε γί­νο­νται ιερόδουλες, είτε παίρνουν μέρος σε πορ­νο­γρα­φι­κές ται­νί­ες.

ΠΗΓΗ: ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ