30 Δεκεμβρίου 2012

Χριστούγεννα στη Γερμανία

Από τη
Nasia28
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Στη Γερμανία, το διάστημα που προηγείται των Χριστουγέννων είναι πολύ ση­μα­ντι­κό. Για τις οικογένειες, τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα, το χριστουγεννιάτικο κέικ α­πο­τε­λούν τα πα­ρα­δο­σι­α­κά έθιμα της περιόδου. Χαρακτηριστικές είναι και οι χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες αγορές στο κέντρο κάθε πόλης που εμφανίζονται από το πρώ­το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο του Δεκεμβρί­ου και τελειώνουν την παραμονή των Χρι­στου­γέν­νων.

Στις 6 Δεκεμβρίου γιορτάζεται ο Σάνκτ Νίκολαους (ο Άγιος Νικόλαος) που είναι πα­ρό­μοι­ος του Άγιου Βασιλείου ως προς το έθιμο των δώρων. Στη λαογραφική του έκ­δο­ση, φέρνει δώ­ρα στα καλά παιδιά, αλλά και ένα δεματάκι βέργες για να δεί­ρει τα παι­δά­κια που δεν ή­ταν φρόνιμα.

Οι Γερμανοί δίνουν μεγάλο βάρος στη διακόσμηση των σπιτιών τους την περίοδο των ε­ορ­τών των Χριστουγέννων. Γύρω από τα παράθυρα βάζουν ηλεκτρικά κε­ρά­κια ή λα­μπιό­νια και στα τζάμια τοποθετούν πολύχρωμες χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες φι­γού­ρες, ενώ στον κήπο στο­λί­ζουν ένα αληθινό φυτεμένο έλατο με λαμπάκια.

Επίσης, στη Γερμανία συναντάται συχνά το έθιμο του λεγόμενου Adventskranz. Πρό­κει­ται για ένα κηροπήγιο από κλαδιά ελάτου που είναι πλεγμένα έτσι ώστε να σχη­μα­τί­ζουν ένα στε­φά­νι. Στο στεφάνι απάνω είναι τέσσερις θέσεις με κεριά, που συμ­βο­λί­ζουν τις τέσσερις τε­λευ­ταί­ες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα. Κά­θε Κυριακή α­νά­βουν ένα κερί παραπάνω, με­τρώ­ντας αντίστροφα τον χρόνο που α­πο­μέ­νει για τον ερ­χο­μό των Χρι­στουγέννων. Δη­λα­δή τέσσερις βδομάδες πριν τα Χριστούγεννα α­νά­βουν ένα κερί, την επόμενη βδο­μά­δα δύ­ο, τη μεθεπόμενη τρί­α και τελικά την τε­λευ­ταί­α Κυριακή, πριν τα Χριστούγεννα, ανάβουν τέσ­σε­ρα κε­ριά.

Σε όλα τα σχολεία, από το νηπιαγωγείο ώς το γυμνάσιο, γίνεται χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη ε­ορ­τή με θεατρική παράσταση, ενώ τα παιδιά ανταλλάσσουν δώρα. Το έθιμο αυ­τό ο­νο­μά­ζε­ται Wich­teln και είναι αγαπητό και στις χριστουγεννιάτικες γιορ­τές των με­γά­λων. Κάθε ένας φέρ­νει ένα ή παραπάνω δωράκια τυλιγμένα στο χαρ­τί και τα βάζει μα­ζί με τα άλλα κάτω α­πό το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όταν έρ­θει η ώρα, ένας έ­νας με τη σειρά περνάνε ό­λοι κά­τω α­πό το δέντρο και παίρ­νουν από έ­να δωράκι μέ­χρι που να τελειώσουν.

Οι εταιρείες διοργανώνουν χριστουγεννιάτικο τραπέζι για όλους τους ερ­γα­ζο­μέ­νους. Το ί­διο και οι όμιλοι, και οι παρέες, οι οποίες συναντιούνται για την πα­ρα­δο­σι­α­κή χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη εορτή.

Ένα άλλο έθιμο της εποχής πριν τα Χριστούγεννα, είναι το χριστουγεννιάτικο η­με­ρο­λό­γι­ο Adventskalender. Πρόκειται για ένα ημερολόγιο με 24 θέσεις α­ριθ­μη­μέ­νες από το 1 μέχρι το 24 και συμβολίζουν τις ημέρες του Δεκεμβρίου πριν α­πό τα Χρι­στού­γεν­να. Οι θέσεις εί­ναι κλεισμένες με πορτάκια. Κάθε μέρα α­νοί­γουν το α­ντί­στοι­χο πορ­τά­κι και βρί­σκουν μια έκ­πλη­ξη που μπορεί να είναι έ­να σο­κο­λα­τά­κι, ζαχαρωτό, παι­χνί­δι κλπ.

Τα δώρα φέρνει το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων ο Βάιναχτσμαν ή ο «Χρι­στού­λης». Το έθιμο αυτό ξεκίνησε από τη Μεταρρύθμιση του Λούθηρου για να δώ­σουν μια πιο γιορταστική μορφή στην ημέρα της γέννησης του Χριστού.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο το στολίζουν την παραμονή των Χριστουγέννων. Στα πε­ρισ­σό­τε­ρα σπίτια κάτω από το δέντρο υπάρχει και η παραδοσιακή φάτνη. Το δέ­ντρο είναι στο­λι­σμέ­νο με φιγούρες (αγγελάκια κλπ.), ή με μπαλίτσες και φω­τί­ζε­ται με κε­ρά­κια α­ναμ­μέ­να ή με λαμπάκια. Τα δώρα τα βάζουν κρυφά κάτω α­πό το δέντρο και δίπλα στη φάτ­νη, για να τα βρουν τα παιδιά, επιστρέφοντας α­πό την εκκλησία.

Την ημέρα των Χριστουγέννων η οικογένεια γιορτάζει γύρω από το πλούσιο τρα­πέ­ζι, ε­νώ τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων οι συγγενείς μαζεύονται όλοι και γιορ­τά­ζουν όλοι μαζί το απόγευμα. Παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο φαγητό, εί­ναι η ψητή χή­να με κόκκινο λά­χα­νο και μπαλάκια από πατάτες. Άλλα πα­ρα­δο­σι­α­κά φαγητά είναι η πέστροφα και ο κυ­πρί­νος.

Αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, συναντάμε το έθιμο των τριών μάγων. Από τις 27 Δε­κεμ­βρί­ου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου, παιδάκια που είναι ντυμένα τρεις μά­γοι πη­γαί­νουν από σπί­τι σε σπίτι και τραγουδούν. Παριστάνουν τους τρεις μά­γους που ε­πι­στρέ­φουν από τη Βη­θλε­έμ. Όποιος ανοίξει την πόρτα τους δωρίζει γλυ­κά και ξη­ρούς καρ­πούς, ενώ δίνει λε­φτά για τον έρανο που κάνουν. Σε α­ντάλ­λαγ­μα οι τρεις μάγοι γρά­φουν με κιμωλία τα αρ­χι­κά τους (δηλαδή Κάσπαρ, Μέ­χιορ και Μπάλ­τα­ζαρ) και το τρέ­χον έτος. Αυτό θεωρεί­ται ότι φέρ­νει γούρι και γι’ αυτό δεν το σβήνουν, έτσι ώστε σε μερικά σπίτια συναντάμε τις υ­πο­γρα­φές των μά­γων ολόκληρων δεκαετιών.

Από τη πτώση του τείχους του Βερολίνου, οι Γερμανοί συγκεντρώνονται μπρο­στά στην α­ψί­δα της μεγάλης πύλης και γιορτάζουν με πυροτεχνήματα, την έ­λευ­ση του Νέ­ου Χρό­νου.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ