15 Δεκεμβρίου 2012

Χριστούγεννα στην Αθήνα

Από τη
Nasia28
Μαθήτρια της
έκτης τάξης

Τα Χριστούγεννα στην Αθήνα είναι διαφορετικά

Τα Χριστούγεννα στην Αθήνα είναι διαφορετικά, σύγχρονα και καλλιτεχνικά με έμ­φα­ση στον πολιτισμό, λουσμένα στο φως και τη μουσική. Ο Δήμος Αθηναίων κά­θε χρό­νο πραγ­μα­το­ποι­εί ολοκληρωμένη σειρά εκδηλώσεων. Η γιορτή α­πλώ­νε­ται σε πολ­λά ση­μεί­α της πό­λης, στα δημοτικά διαμερίσματα, στις πλατείες και στις γει­το­νιές. Όλοι οι πολίτες (και ι­δι­αί­τε­ρα τα παιδιά) έχουν την ευκαιρία να νιώ­σουν τη γιορ­τι­νή α­τμό­σφαι­ρα κοντά τους, όπου και αν μένουν. Η πόλη στο­λί­ζε­ται, με­τα­μορ­φώ­νε­ται και πε­ρι­μέ­νει τους κατοί­κους και τους ε­πι­σκέ­πτες της σε μια μοναδική γιορτή. Η Πλα­τεί­α Συ­ντάγ­μα­τος, ο Εθνικός Κήπος και οι πλα­τεί­ες της Αθήνας, είναι μερικά μό­νο α­πό τα ση­μεί­α στα οποία έχουμε την ευκαιρία να γιορ­τά­σου­με τα Χριστούγεννα και την Πρω­το­χρο­νιά. Η πλατεία Συντάγματος α­πο­τε­λεί τον πυ­ρή­να του χρι­στου­γεν­νιά­τι­κου σκη­νι­κού της πόλης μας, μια ε­ντυ­πω­σι­α­κή εορταστική ει­κό­να.

Εν μέσω λαμπερής φωταγώγησης στολίζεται το Δέντρο της Πόλης και το­πο­θε­τού­νται ει­δι­κές κατασκευές, παιχνίδια και μία σκηνή που φιλοξενεί μουσικές εκ­δη­λώ­σεις και δρα­στη­ρι­ό­τη­τες για παιδιά. Στο κεντρικότερο σημείο της πλα­τεί­ας δεσπόζει το με­γά­λο λα­μπερό χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο δέντρο του Δήμου, ενώ το κα­θι­ε­ρω­μέ­νο πλέον κα­ρου­ζέλ κε­ντρίζει το εν­δι­α­φέ­ρον των μικρών μας –και όχι μό­νο– φίλων. Η πλατεία Συ­ντάγ­μα­τος καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου α­πο­τε­λεί μια όαση μουσικής με κλα­σι­κές και τζαζ μελωδίες, χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα τρα­γού­δια από όλο τον κόσμο, βυ­ζα­ντι­νούς ύ­μνους, έθνικ μουσικές και πα­ρα­δο­σι­α­κούς χορούς.

Η πόλη φωτίζεται στα μεγάλα εγκαίνια του εορταστικού προγράμματος του Δή­μου, με μου­σι­κά σχήματα και παιδικές χορωδίες να δίνουν τον ρυθμό. Με το ά­ναμ­μα του δέ­ντρου ξε­κι­νούν οι εορταστικές εκδηλώσεις, εν μέσω φα­ντα­σμα­γο­ρι­κού σόου.

Σε όλη τη διάρκεια του μήνα η πλατεία Συντάγματος φιλοξενεί σειρά καλ­λι­τε­χνι­κών και μου­σι­κών εκδηλώσεων, με αποκορύφωμα την Παραμονή της Πρω­το­χρο­νιάς, πε­ρι­μέ­νο­ντας τη στιγμή που θα αλλάξει ο χρόνος και τα πυροτεχνήματα θα λούσουν τον ουρανό.

Είμαστε τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα!

ΠΗΓΗ: travelmagic.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ