24 Μαρτίου 2012

Οι πολεμικές επιχειρήσεις
(1821-1827)

Τον Φεβρουάριο του 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κηρύσσει την Επανάσταση στη Μολ­δο­βλα­χί­α. Στρατολογεί νέους, συ­γκρο­τεί τον Ιερό Λόχο, αλλά χάνει τη μά­χη στο Δρα­γα­τσά­νι και η ε­πα­να­στα­τι­κή αυτή κίνηση τερματίζεται.


Τον Μάρτιο του 1821 ξεκινά η Επανάσταση στην Πελοπόννησο και αμέσως μετά στην Α­να­το­λι­κή Στερεά. Ταυτόχρονα ξεσηκώνονται τα νησιά του Αιγαίου (κυ­ρί­ως η Ύ­δρα, οι Σπέ­τσες, τα Ψαρά και η Σάμος) και συμμετέχουν α­πο­φα­σι­στι­κά στην Ε­πα­νά­στα­ση. Ο α­­γώ­νας των νησιών δημιουργεί προβλήματα στον ο­θω­μα­νι­κό στό­λο, που α­πα­ντά με την κα­τα­στρο­φή τριών από αυτά: της Χίου, της Κά­σου και των Ψα­ρών.

Τα επαναστατικά μέτωπα στη Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και την Κρή­­τη πληθαίνουν. Οι πολυάριθμες όμως οθωμανικές δυνάμεις που βρί­σκο­νται στις πε­ρι­ο­χές αυτές καταπνίγουν γρήγορα τις εξεγέρσεις. Σύντομα η Ε­πα­νά­στα­ση πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και σε νησιά του Αι­γαί­ου.

Οι προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων επικεντρώνονται στην πο­λι­ορ­κί­α και την κα­τά­λη­ψη των φρουρίων όπου καταφεύγουν οι Οθωμανοί για να α­μυν­θούν. Πα­ράλ­λη­λα προ­σπα­θούν να αποκρούσουν τις οθωμανικές εκ­στρα­τεί­ες α­πό στεριά και θά­λασ­σα και να διατηρήσουν τα πρώτα εδάφη που κα­τα­λαμ­βά­νουν σε περιοχές της Ρού­με­λης (Στε­­ρε­ά) και του Μοριά (Πελοπόννησος).

Το 1822, με ηγέτη τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αποκρούουν με επιτυχία τα στρα­τεύ­μα­­τα του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Πρόκειται για τη σπουδαιότερη ανάμεσα στις ση­μα­ντι­­κές ε­πι­τυ­χί­ες των επαναστατών τα πρώτα χρόνια.


Η μάχη στα Δερβενάκια
(πίνακας του Θ. Βρυζάκη, 1860)


Μέχρι το 1824 η Επανάσταση έχει εδραιωθεί κυρίως στη Στερεά Ελλάδα και στην Πε­λο­­πόν­νη­σο. Στις αρχές του 1825, όμως, η οθωμανική Πύλη αποφασίζει να α­ντι­με­τω­πί­σει ο­ρι­στι­κά τους Έλληνες με τη βοήθεια των αιγυπτιακών στρα­τευ­μά­των. Σύμ­φω­να με το σχέ­δι­ο, ο Κιουταχής εκστρατεύει εναντίον της Ρού­με­λης και ο Ιμπραήμ ε­να­ντί­ον της Πε­­λο­πον­νή­σου.

Ο Κιουταχής ξεκινά με πολυπληθή στρατό από τη Λάρισα, υποτάσσει πολλές πε­ρι­ο­χές της Ρούμελης και πολιορκεί το Μεσολόγγι (Απρίλιος του 1825).

Η εμφάνιση του Ιμπραήμ στην Πε­λο­πόν­νη­σο το 1825 δημιουργεί σημαντικά προ­βλή­μα­­τα στην πορεία του Αγώνα. Οι Έλληνες αδυνατούν να συγκρατήσουν τον τουρ­κο­αι­γυ­­πτι­α­κό στρα­τό, ο Ιμπραήμ καταπνίγει την επανάσταση στην Πε­λο­πόν­νη­σο και κατευθύνε­ται στο Με­σο­λόγ­γι.

Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς τα αιγυπτιακά στρατεύματα ενισχύουν τα τουρ­κι­κά και ο Ι­μπρα­ήμ αναλαμβάνει την αρχηγία της πολιορκίας. Η θέση των κα­τοί­κων της πό­λης δυ­­σκο­λεύ­ει ακόμη περισσότερο. Χωρίς τροφή και πο­λε­μο­φό­δι­α α­να­γκά­ζο­νται τε­λι­κά σε η­­ρωι­κή Έξοδο τον Απρίλιο του 1826.


«Πολιορκία του Μεσολογγίου»
(πίνακας του Π. Ζωγράφου σε σκέψεις του Μακρυγιάννη, 1836-1839)


«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»
(του Γάλλου Φιλέλληνα Ε. Ντελακρουά, 1826)


Μετά την πτώση του Μεσολογγίου ο Κιουταχής εκστρατεύει στην Αθήνα για να κα­τα­λά­βει την Ακρόπολη. Οι Έλληνες, με ηγέτη τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, α­πο­κρού­ουν αρ­χι­κά τις ε­πι­θέ­σεις. Ύστερα από την ήττα τους όμως στο Φάληρο, το 1827, η Α­κρό­πο­λη πα­ρα­δί­­νε­ται στους Οθωμανούς.


«Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη»
(πίνακας του Θ. Βρυζάκη, 1855)


Οι Οθωμανοί κυριαρχούν πια σε ολόκληρη τη Ρούμελη. Οι Πελοποννήσιοι δι­α­τη­ρούν ο­ρι­­σμέ­νες εστίες αντίστασης, όμως η Επανάσταση βρίσκεται σε κρί­σι­μη φά­ση.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1821
◾ Μάχη στην Αλαμάνα (Αθανάσιος Διάκος).
◾ Μάχη στη Γραβιά (Οδυσσέας Ανδρούτσος).
◾ Κατάληψη της Τριπολιτσάς (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης).
1822
◾ Μάχη στα Δερβενάκια (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης).
◾ Καταστροφή της Χίου.
◾ Πυρπόληση ναυαρχίδας (Κωνσταντίνος Κανάρης).
1823
◾ Μάχη στο Καρπενήσι (Μάρκος Μπότσαρης).
1824
◾ Ναυμαχία στον κόλπο του Γέροντα (Ανδρέας Μιαούλης).
◾ Καταστροφή των Ψαρών.
◾ Καταστροφή της Κάσου.
1825
◾ Πολιορκία και πτώση του Μεσολογγίου (1825-1826).
◾ Μάχη στη Σφακτηρία.
◾ Μάχη στους Μύλους.
1826
◾ Πολιορκία και παράδοση της Ακρόπολης (1826-1827).
◾ Μάχη στην Αράχοβα.
1827
◾ Μάχη στο Φάληρο.
◾ Ναυμαχία στο Ναβαρίνο.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) - ΕΙΚΟΝΕΣ: museduc.gr, anthoulaki.blogspot.com, podilato98.blogspot.com (από Ιστορία ΣΤ΄ τάξης/2006), lapasiongriega.blogspot.com, greekworldhistory.blogspot.com


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τελειο
Πολυ καλες και ενδιαφερουσες πληροφοριες
:-) :-) :-) :-)

δάσκαλος98 είπε...

:D

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ