Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

3 Μαρτίου 2012

Αυτοκίνητο

Από τη Vickos22


Αυτοκίνητο ονομάζεται κάθε τροχοφόρο επιβατικό όχημα με εν­σω­μα­τω­μέ­νο κι­νη­τή­ρα. Σύμ­φω­να με τους συνηθέστερους ορισμούς, τα αυ­το­κί­νη­τα σχε­δι­ά­ζο­νται ώστε να κι­νού­νται ως επί το πλείστον στους αυ­το­κι­νη­τό­δρο­­μους, να έ­χουν καθίσματα για ένα ώς έξι ά­το­μα, έχουν συ­νή­θως τέσσερις τρο­χούς και κατασκευάζονται κυρίως για τη μεταφορά αν­θρώ­πων, αλλά και μερικές φο­ρές για την μεταφορά διαφόρων πραγ­μά­των. Ωστόσο, ο ό­ρος αυτοκίνητο κα­λύ­πτει και άλλα οχήματα (φορ­τη­γά, λεωφορεία κτλ.).


Το 2002 υπήρχαν περίπου 590 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα πα­γκο­­σμί­ως (περίπου έ­να ανά 11 κατοίκους), εκ των οποίων τα 140 ε­κα­τομ­μύ­­ρι­α στις ΗΠΑ (σχεδόν ένα ανά δύο κα­τοί­κους). Ο αριθμός αυ­ξά­νε­ται συνε­χώς, κα­θώς οι κάτοικοι των αναπτυσσόμενων κρα­τών στα­δι­α­κά αρχίζουν να α­πο­κτούν επιβατικά αυτοκίνητα. Το πρώτο αυτοκίνητο κα­τα­σκευ­ά­στη­κε το 1908 από τον Χένρι Φορντ. Την αρχή έκανε στη Γαλ­λί­α, το 1769, ο Νικολά Κου­νιό, δημιουργώντας το πρώτο αυ­το­κί­νη­το ό­χη­μα, ένα ατμοκι­νούμενο α­μά­ξι, το fardier.


Το αυτοκίνητο, με κινητήρα του Νικολάους Όττο και καύσιμο τη βεν­ζί­νη, πα­ρή­χθη στη Γερ­μα­νί­α το 1885 από τον Καρλ Μπεντς. Ο Μπεντς κατέθεσε τα σχέ­δι­α αυτού του αυ­το­κι­νή­του στο Μάνχαϊμ της Γερ­μα­νί­ας. Παρότι στον Μπεντς αποδόθηκε η εφεύρεση του αυ­το­κι­νή­του (κα­κώς α­φού ο Λενουάρ το εί­χε εφεύρει), αρκετοί άλλοι Γερμανοί, Γάλλοι και άλ­λων ε­θνι­κο­τή­των μη­χα­νι­κοί προσπαθούσαν να κατασκευάσουν πα­ρό­μοι­α οχήματα την ίδια ε­­πο­χή. Το 1886 οι Γκότλιμπ Ντάιμλερ και Βίλ­χελμ Μάιμπαχ στη Στουτγκάρ­δη κα­τέ­θε­σαν αί­τη­ση για δίπλωμα ευ­ρε­σι­τε­χνί­ας για τη μοτοσυκλέτα, κα­τα­­σκευ­α­σμέ­νη και δοκιμασμένη ε­πί­σης το 1885. Αργότερα, τα αυτοκίνητα ε­ξε­λί­χτη­καν και πλέον μπο­ρού­σαν να καλύπτουν με­γα­λύ­τε­ρες αποστάσεις σε λι­γό­τε­ρο χρόνο.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: μετακινήσεις


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.