Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

3 Μαρτίου 2012

Η τηλεόραση

Από τον Vans333Dp

Η τηλεόραση αποτελεί το κυριότερο και δημοφιλέστερο, ειδικά για τα παιδιά, Μέσο Μα­ζι­κής Επικοινωνίας και η χρήση της είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Χρη­σι­­μεύ­­ει στη μετάδοση και λήψη κινουμένων εικόνων και ήχου εξ αποστάσεως.

Η λέξη «τηλεόραση» είναι σύνθετη λέξη και προ­έρ­χε­ται α­πό το αρχαίο ελληνικό πρόθεμα «τήλε» το ο­ποί­ο ση­μαί­νει μακριά και τη λέξη «όραση».

Συνήθως, λέγοντας «τηλεόραση» εννοούμε τη συ­σκευ­ή, δηλαδή τον δέκτη, ο οποίος λαμβάνει το τη­­λε­ο­πτι­κό σή­μα που εκπέμπουν οι τηλεοπτικοί σταθ­μοί σε συ­γκε­κρι­μέ­νη συχνότητα με την οθόνη που α­πει­κο­νί­ζει το α­πο­τέ­λε­σμα της εκπομπής δηλαδή, με α­πλά λόγια, τη με­τα­τρο­πή του σήματος σε εικόνα και ήχο.

Ο τηλεοπτικός δέκτης λαμβάνει το τηλεοπτικό σήμα εί­τε ασύρματα είτε ενσύρματα.
● Η ασύρματη λήψη γίνεται με δύο τρόπους: ο ένας τρό­πος μετάδοσης και πιο διαδεδομένος είναι μέσω ε­πί­γει­ου δικτύου εκπομπής, το οποίο λαμβάνει το τη­­λε­ο­πτι­κό σήμα από τον σταθμό και το ο­δη­γεί σε έναν πομπό που εκπέμπει σε μία συ­γκε­κρι­μέ­νη συχνότητα. Ο δεύτερος τρόπος εί­ναι η λήψη α­πό δορυφόρο μέσω δο­ρυ­φο­ρι­κής κεραίας (πιάτο) και ειδικού δέκτη.
● Στην ενσύρματη λήψη έχουμε την καλωδιακή τηλεόραση.

Αρχικά, το τηλεοπτικό σήμα ήταν ασπρόμαυρο. Αργότερα επιχειρήθηκε η μετάδοση έγ­­χρω­μου σήματος. Ο έγχρωμος τηλεοπτικός δέκτης θα έπρεπε να λειτουργεί τόσο με έγ­­χρω­μες όσο και με ασπρόμαυρες εκπομπές σημάτων.

Η έγχρωμη εικόνα αποτελείται από δύο σήματα: την ασπρόμαυρη εικόνα, η οποία ο­νο­­μά­ζε­ται σήμα φωτεινότητας και το χρώμα το οποίο ο­νο­μά­ζε­ται σήμα χρω­μι­κό­τη­τας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2013, οι επίγειες εκπομπές θα πρέπει να είναι μόνο ψη­φι­α­κές.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: El | ΠΗΓΗ: ;


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΜΜΕ, τεχνολογία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.