23 Αυγούστου 2013

Τα κητώδη

Μία από τις κατηγορίες των θαλάσσιων θηλαστικών είναι τα κητώδη. Η ο­νο­μα­σί­α τους προ­έρ­χε­ται από τη λέξη «κήτος», που σημαίνει μεγάλο μεγάλο θα­λάσ­σιο ζώ­ο ή θα­λάσ­σι­ο τέ­ρας. Διαιρούνται σε δύο οικογένειες:
● Τα οδοντοκήτη ή κητώδη με δόντια (δελφίνια, φυσητήρες, φώκαινες, ζιφιοί κ.ά.).
● Τις φάλαινες ή μυστακοκήτη. Οι φάλαινες αντί για δόντια έχουν μπαλένες, δη­λα­δή ε­λά­σμα­τα από κερατίνη που σχηματίζουν ένα τεράστιο φίλτρο, με το οποίο «σου­ρώ­νουν» το νε­ρό και κατακρατούν την τροφή τους.

Πολύ συχνά αποκαλούνται φάλαινες και τα μεγάλα σε μέγεθος οδοντοκήτη, ό­πως εί­ναι ο φυ­ση­τή­ρας, ο ζιφιός και η όρκα. Αυτό όμως είναι λάθος, διότι φά­λαι­νες για τους ε­πι­στή­μο­νες είναι μόνο όσα κητώδη έχουν μπαλένες.

Ζωνοδέλφινα
Φυσητήρας
Φώκαινα
Ζιφιός

Φάλαινα

Τα κητώδη ζουν αποκλειστικά στο νερό και έχουν υδροδυναμικό σχήμα, μα­κρό­στε­νο σώ­μα και μπροστινά άκρα με σχήμα κολυμβητικών πτερυγίων.


Το μήκος τους κυμαίνεται από 1,25 έως 33,5 μ. και το βάρος τους από 23 έως 136.000 κι­λά. Ανάμεσά τους συναντάμε τη γαλάζια φάλαινα, που είναι το με­γα­λύ­τε­ρο ζώο που έ­ζη­σε πο­τέ στη Γη!


► Δείτε εδώ το μέγεθος των κητωδών της Μεσογείου τόσο σε σύγκριση με­τα­ξύ τους ό­σο και σε σχέση με τον άνθρωπο...

Εξέλιξη

Tα κητώδη θεωρούνται απόγονοι ενός ζώου που ζούσε στη στεριά και έμοιαζε με κο­ντο­πό­δα­ρο λύκο. Το σαρκοφάγο αυτό, γνωστό με το όνομα Πακισέτους (Pa­ki­ce­tus), α­να­ζη­τού­σε την τροφή του κατά μήκος της ακτής και φαίνεται πως έ­τρω­γε και ψά­ρια. Σταδιακά άρ­χι­σε να κολυμπά σε πιο βαθιά νερά είτε για να βρί­σκει περισσότερα ψά­ρια είτε για να ξε­φεύ­γει από τους θηρευτές του.


Πρόγονος κητώδους

Μέσω της διαδικασίας της εξέλιξης, σε μεγάλο χρονικό διάστημα, οι απόγονοι του Πα­κι­σέ­τους άρχισαν να προσαρμόζονται καλύτερα στο υδρόβιο περιβάλλον. Ε­ξε­λί­χθη­καν σε με­γά­λα και μακρόστενα ζώα, τα μπροστινά τους άκρα με­τα­τρά­πη­καν σε κο­λυμ­βη­τι­κά πτε­ρύ­γι­α, ενώ τα πίσω άκρα ατρόφησαν και ε­ξα­φα­νί­στη­καν.

Πατήστε στην εικόνα και δείτε τι απέγιναν τα άκρα των κητωδών:


ΕΙΚΟΝΕΣ: thalassapedia.gr (1,3-4,6,8), advocacy.britannica.com (2),
tonywu.photoshelter.com (5), myfreezer.wordpress.com (7)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λάθη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στο κου­μπί «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ