12 Αυγούστου 2013

Οδηγός αντηλιακής προστασίας

Το πιο σωστό μέτρο αντηλιακής προστασίας είναι η περιορισμένη έκθεση στον ή­λιο ό­χι μό­νο το καλοκαίρι αλλά και τις άλλες εποχές με ηλιοφάνεια. Δυστυχώς η φθορά της ε­πι­­δερ­μί­δας μας γίνεται σταδιακά, ανεξάρτητα από το αν προ­κα­λεί­ται ηλιακό έ­γκαυ­μα, οπό­τε είναι α­πα­ραί­τη­το να ακολουθούμε τις παρακάτω ο­δη­γί­ες:

Τέσσερις βασικές οδηγίες

1 Περιορίζουμε την έκθεσή μας στον ήλιο τις ώρες που η ακτινοβολία του είναι ι­σχυ­ρό­­τε­ρη, δηλαδή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Φροντίζουμε η πα­ρα­μο­νή μας στην παραλία (ή στην πισίνα) να μην κρατάει πολύ και βάζουμε στην κα­θη­με­ρι­νό­τη­τά μας τα πρωινά και τα απογευματινά μπάνια!


Όπου κι αν βρισκόμαστε έχουμε κατά νου τον κανόνα της σκιάς: εάν δεν μπο­ρού­με να δού­με τη σκιά μας ή είναι πιο κοντή από εμάς, τότε οι ηλιακές α­κτί­νες εί­ναι πο­λύ ι­σχυ­ρές και πρέπει να καταφεύγουμε σε σκιερό μέρος.

2 Όταν βρισκόμαστε έξω από το σπίτι φοράμε καπέλο, ρούχα και γυαλιά ηλίου. Μια λε­­πτή βαμβακερή μπλούζα με πυκνή ύφανση, για παράδειγμα, μπορεί να έχει δεί­κτη προ­­στα­σί­ας μεγαλύτερο του 10. Προσοχή όμως: αν μπορείτε να δείτε τα δά­χτυ­λά σας μέσα α­πό το ύφασμα, το συγκεκριμένο ρούχο δεν προστατεύει α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά!


Οι υπεριώδεις ακτίνες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα και στα μάτια. Τα γυα­λιά η­­λί­ου με μεγάλους φακούς είναι απαραίτητο αξεσουάρ ηλιοπροστασίας, αρ­κεί κα­τά την α­­γο­ρά τους να βεβαιωθούμε ότι προστατεύουν από τις ακτίνες UV.

3 Όσο κι αν δε σας αρέσει, παιδιά, αποτελείτε ομάδα υψηλού κινδύνου: Το 50% α­πό τη συ­νο­λι­κή ακτινοβολία που λαμβάνει ένα άτομο κατά τη διάρκεια της ζω­ής του το δέχεται κα­τά τα πρώτα 18 έτη. Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα ε­πι­κίν­δυ­νο να πα­θαί­νε­τε εγκαύματα. Ό­πως λένε οι δερματολόγοι, η κανονική χρήση α­ντη­λι­α­κού με δείκτη προ­στα­σί­ας με­γα­λύ­­τε­ρο από 15 μέχρι να γίνουμε 18 μει­ώ­νει κα­τά 78% τον κίνδυνο εμ­φά­νι­σης δερματικού καρ­­κί­νου αργότερα στη ζωή μας.


Η χρήση του αντηλιακού πρέπει να γίνει καθημερινή τελετουργία, όπως το βούρ­τσι­σμα των δοντιών. Πρέπει να βάζουμε αντηλιακό και γυαλιά ηλίου κάθε μέ­ρα πριν βγού­με από το σπίτι, ακόμη κι αν έχει συννεφιά (οι περισσότερες η­λι­α­κές α­κτί­νες δι­α­περ­νούν τα σύν­­νε­φα). Δυστυχώς το δέρμα μας δέχεται την ε­πί­δρα­ση της υ­πε­ρι­ώ­δους ακτινοβολίας με α­θροι­στι­κό τρόπο και «θυμάται» πόση έ­χει δε­χτεί στο πα­ρελ­θόν. Μοιάζει με ένα είδος κου­μπα­ρά ηλιακής α­κτι­νο­βο­λί­ας που κα­λό είναι να μην τον... γεμίζουμε!

4 Απλώνουμε το αντηλιακό που είναι κατάλληλο για τον τύπο του δέρματός μας μι­σή ώ­ρα πριν βγούμε στον ήλιο. Όσο διάστημα παραμένουμε κάτω από τις α­κτί­νες του ε­πα­­να­λαμ­βά­νου­με τις επαλείψεις τουλάχιστον κάθε δύο ώρες, ι­δί­ως με­τά το κο­λύ­μπι, το ξέ­­βγαλ­μα με νερό ή το σκούπισμα με πετσέτα, ώστε να δι­α­τη­ρεί­ται η αρ­χι­κή προστασία.


Έχει ιδιαίτερη σημασία να έχουμε κατά νου ότι τα αντηλιακά προϊόντα είναι α­πο­τε­λε­σμα­­τι­κά μόνο όταν χρησιμοποιούνται σε επαρκείς ποσότητες. Πολλοί άν­θρω­ποι χρη­σι­μο­ποι­­ούν τη μισή ποσότητα που χρειάζεται, μειώνοντας την προ­στα­τευ­τι­κή τους δρά­ση.

Όσοι ασχολούνται με το κολύμπι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ανθεκτικά στο νε­ρό α­­ντη­λι­α­κά (water resistant) είναι καλά για 40 περίπου λεπτά κολύμβησης, ε­νώ τα α­δι­ά­­βρο­χα (wa­ter­proof) είναι αποτελεσματικά για 80 λεπτά περίπου.

Άλλες οδηγίες

1 Προσοχή στις αντανακλώσες επιφάνειες! Η άμμος και το νερό της θάλασσας α­ντα­να­­κλούν πάνω από το μισό της ακτινοβολίας του ήλιου. Κατά συνέπεια, το να κα­θό­μα­στε στη σκιά μιας ομπρέλας ή ενός δέντρου δε θεωρείται επαρκής προ­στα­σί­α.
◾ Κατά το περπάτημα στους δρόμους των πόλεων το δέρμα μας απειλείται πε­ρισ­σό­τε­ρο συ­γκρι­τι­κά με το χωριό, αφού το τσιμέντο, τα τζάμια και η άσφαλτος α­ντα­να­κλούν μεγά­λο πο­σο­στό της υπεριώδους ακτινοβολίας.
◾ Σε σύγκριση με τη θάλασσα το δέρμα μας «καίγεται» περισσότερο στην πισίνα ε­ξαι­τί­ας της αντανάκλασης της υπεριώδους ακτινοβολίας στα τοιχώματά της.


2 Περίπου το 95% της υπεριώδους ακτινοβολίας διαπερνά το νερό. Όταν κο­λυ­μπά­με το σώ­μα µας βρίσκεται μόλις λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνειά του, ε­πο­μέ­νως δεν προ­στα­τεύ­ε­ται από την υπεριώδη ακτινοβολία.

3 Δεν πρέπει να μας ξεγελάει μια συννεφιασμένη ή βροχερή μέρα· οι ακτίνες του ή­λιου εί­ναι και τότε επιβλαβείς.
◾ Σε μια μετρίως συννεφιασμένη μέρα η δόση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι το 50-70% της δόσης μιας ηλιόλουστης ημέρας.

4 Το αντηλιακό χρειάζεται ακόμη κι όταν βρισκόμαστε σε μεγάλο υψόμετρο και κά­νου­­με πε­ζο­πο­ρί­α, ορειβασία ή σκι. Στο μεγάλο υψόμετρο, άλλωστε, ο ήλιος εί­ναι πιο ε­πι­κίν­­δυ­νος απ’ ό,τι στη θάλασσα.
◾ Σε ένα χιονισμένο τοπίο το δέρμα «καίγεται» σε λίγα μόνο λεπτά, αφού το χιόνι α­ντα­­να­κλά σαν καθρέφτης περισσότερο από το 80-90% της υπεριώδους α­κτι­νο­βο­λί­ας.


5 Ιδιαίτερα προσεκτικά πρέπει να είναι τα άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίν­δυ­νο για μελ­λο­ντι­κή εμφάνιση καρκίνου στο δέρμα. Στην κατηγορία αυτή α­νή­κουν ό­σοι έ­χουν α­νοι­χτό χρώμα δέρματος, μαλλιών και ματιών, αλλά και ό­σοι ερ­γά­ζο­νται σε ε­ξω­τε­ρι­κούς χώ­ρους (οικοδόμοι, αγρότες, ναυτικοί κ.ά.).

Μετά την έκθεση στον ήλιο

Καλό είναι μετά το μπάνιο να χρησιμοποιούμε ενυδατική κρέμα σώματος και προ­σώ­που (af­ter sun products), για να προλάβουμε την αφυδάτωση και ξήρανση του δέρ­μα­τος.

Αν τα... καταφέρετε και αποκτήσετε εγκαύματα, πιείτε αρκετό νερό για να ε­πα­να­φέ­ρε­τε τη σω­στή υγρασία στο σώμα σας και καταπραΰνετέ τα με ένα ε­νυ­δα­τι­κό προϊόν που πε­ριέχει βι­τα­μί­νη Ε και Aloe Vera. Μην αγγίζετε τα στεγνά και κα­μέ­να σημεία στο δέρμα, γιατί το ξε­φλού­δι­σμά τους πολλαπλασιάζει τον κίν­δυ­νο μό­λυν­σης και αυ­ξά­νει την πιθα­νότητα άλ­λου εγκαύματος.
◾ Καλό είναι να θυμάστε ότι το νέο δέρμα είναι πιο ευαίσθητο, επειδή το στρώμα του έ­χει λι­γό­τε­ρο προστατευτική χρωστική ουσία (μελανίνη).

Συμπέρασμα

Η μεγαλύτερη ζημιά από τον ήλιο συμβαίνει κατά την καθημερινή μας έκθεση, κα­θώς α­­κο­λου­θού­με το πρόγραμμα της ημέρας. Ο οδηγός αντηλιακής προ­στα­σί­ας πρέ­πει να ε­­φαρ­μό­ζε­ται, επομένως, και όταν βγαίνουμε έξω για βόλτα ή παι­χνί­δι αλλά και κα­τά τη δι­­άρ­κει­α του διαλείμματος στο σχολείο ή στην προ­πό­νη­ση. Και, βέβαια, προ­σπα­θού­με να παίζουμε στη σκιά!ΕΙΚΟΝΕΣ: ec.europa.eu (1-2,4), podilato98.blogspot.com (3, 6: steadyhealth.com, 7: cancercouncil.com.au), flickr.com (5)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ