18 Αυγούστου 2013

Γυαλιά ηλίου

Δεν είναι διακοσμητικά!


Οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο δέρ­μα μας και ακόμη σοβαρότερες στα μάτια μας. Τα παιδιά μάλιστα α­ντι­με­τω­πί­ζουν με­γα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο, αφού δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ο μη­χα­νι­σμός α­πορ­ρό­φη­σης της ηλιακής α­κτι­νο­βο­λί­ας.

Οι ακτίνες αυτές μπορεί να προ­κα­λέ­σουν έγκαυμα στον κερατοειδή χι­τώ­να των μα­τιών μας, ενώ η υπερβολική έκ­θε­σή τους στον ήλιο είναι πιθανό αρ­γό­τε­ρα, ό­ταν φτά­σου­με στην τρίτη η­λι­κί­α, να μας προδιαθέσει για κα­ταρ­ρά­κτη.
Τα ανοιχτόχρωμα μάτια είναι ακόμη πιο ευ­αί­σθη­τα, επειδή στην ίριδά τους έ­χουν λι­γό­τε­ρη χρωστική και ε­πο­μέ­νως μι­κρό­τε­ρη προ­στα­σί­α από την α­κτι­νο­βο­λί­α.

     

Πώς επιλέγουμε τα κατάλληλα γυα­λιά

1 Οι σκουρόχρωμοι φακοί προκαλούν δι­α­στο­λή στην κόρη των ματιών. Αν τα γυα­λιά δεν είναι κατάλληλα, αν δηλαδή οι φα­κοί τους δεν είναι απορροφητικοί, κα­λύ­τε­ρα να μην τα φορέσουμε κα­θό­λου. Σε α­ντί­θε­τη πε­ρί­πτω­ση θα ει­σχω­ρή­σει πε­ρισ­σό­τε­ρη υ­πε­ρι­ώ­δης α­κτι­νο­βο­λί­α και θα προ­κλη­θεί με­γα­λύ­τε­ρη βλά­βη στα α­προ­στά­τευ­τα μάτια μας.

Το πρώτο, λοιπόν, βήμα είναι να μην α­γο­ρά­ζου­με γυαλιά ηλίου από πλανόδιους πω­λη­τές, σουπερμάρκετ, περίπτερα και άλλα σημεία πώ­λη­σης, παρά μόνο από κα­τα­στή­μα­τα οπτικών. Κατά κανόνα δε θα έχουν τις κα­τάλ­λη­λες προδιαγραφές, θα είναι δη­λα­δή «μαϊμού». Σίγουρα κοστίζουν λιγότερα χρήματα, αλλά στην προ­στα­σί­α των μα­τιών μας δε χωράνε εκπτώσεις...

2 Συμβουλευόμαστε έναν οπτικό, προκειμένου να λάβουμε τις απαραίτητες εγ­γυ­ή­σεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των γυαλιών που πρόκειται να α­γο­ρά­σου­με:
★ Τα γυαλιά πρέπει να συνοδεύονται από την ένδειξη CE. Αυτό σημαίνει ότι ο κα­τα­σκευ­α­στής τους δηλώνει ότι έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές α­σφα­λεί­ας της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένωσης.
★ Η ποιότητα των φακών πρέπει να εξασφαλίζει τη μέγιστη απορροφητικότητα (100%) α­πό τις υπεριώδεις ακτίνες UVA και UVB και να μη δημιουργεί πα­ρα­μορ­φώ­σεις. Ειδικά τα γυα­λιά των παιδιών μπορεί να έχουν πλαστικούς φακούς, ώ­στε να μην τα τραυματίσουν σε περίπτωση που σπάσουν.
★ Ελέγχουμε το υλικό κατασκευής του σκελετού. Δεν πρέπει να προκαλεί ε­ρε­θι­σμούς και αλ­λερ­γί­ες στο δέρμα.


Λάθη που κάνουμε με τα γυαλιά ηλίου

1 Δε βάζουμε γυαλιά επειδή φοράμε καπέλο.

Το σωστό είναι να τα συνδυάζουμε. Τα καπέλα με μεγάλο γείσο μειώνουν κατά 50% την ε­πι­βλα­βή για τα μάτια ηλιακή α­κτι­νο­βο­λί­α, αλλά δεν είναι αρκετά.

2 Βγάζουμε τα γυαλιά όταν έχει συννεφιά.

Τα σύννεφα δεν απορροφούν την επικίνδυνη (και) για τα μάτια υπεριώδη α­κτι­νο­βο­λί­α. Ε­πι­πλέ­ον, όταν έχει συννεφιά μπορεί να καθόμαστε περισσότερη ώρα στην α­ντη­λιά.

3 Κατά την άθληση δε φοράμε γυαλιά.

Δεν υπάρχει πάντοτε λόγος να βγάζουμε τα γυαλιά μας ενώ κάνουμε κάποιο σπορ, ει­δι­κά ό­ταν αυτό γίνεται στην ύπαιθρο και έχει ήλιο. Άλλωστε υπάρχουν ει­δι­κά γυα­λιά ήλιου για ό­σους αθλούνται.

4 Καθαρίζουμε τα γυαλιά με την μπλούζα ή με χαρτοπετσέτα.

Αρκετά υφάσματα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε κάποιους ευαίσθητους φα­κούς. Για τον καθαρισμό των γυαλιών υπάρχουν ειδικά μαντιλάκια κα­θα­ρι­σμού (θα τα βρεί­τε στα κα­τα­στή­μα­τα οπτικών) και βέβαια το ξέπλυμα με νερό.

5 Βρέχουμε τα γυαλιά με θαλασσινό νερό.

Το νερό της θάλασσας (και της πισίνας) μπορεί να καταστρέψει τους φακούς ή τον σκε­λε­τό των γυαλιών, οπότε δεν πρέπει να τα φοράμε αμέσως μετά το μπά­νιο, όσο εί­μα­στε ακόμη βρεγ­μέ­νοι.

Και βέβαια, σε κάθε περίπτωση, δεν κοιτάμε ποτέ κατάματα τον ήλιο, ακόμη κι αν φο­ρά­­με γυα­λιά ηλίου!

(πατήστε στις εικόνες και δείτε μερικά αστεία και παράξενα γυαλιά ηλίου)

ΠΗΓΕΣ: ekatoflorinas.iosites.org, hygeia.gr, lifezone.gr, medlook.net, paidiatriki.gr, poulellisvision.gr - ΕΙΚΟΝΕΣ: spreadshirt.it, facebook.com/dreleniloukianou/, ethnos.gr, reddit.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ