23 Αυγούστου 2013

Τα σειρήνια

Τα σειρήνια είναι τα μοναδικά φυτοφάγα θαλάσσια θηλαστικά. Το όνομά τους ο­φεί­λε­ται στις μυθικές Σειρήνες της ελληνικής μυθολογίας και είναι γνωστά ως θα­λάσ­σι­ες α­γε­λά­δες.

Απαρτίζονται από δύο οικογένειες: τους μανάτους και τα ντουγκόνγκ.
★ Οι μανάτοι ζουν στον Ατλαντικό Ωκεανό. Το όνομά τους προέρχεται από δι­ά­λε­κτο της Κα­ραϊ­βι­κής και σημαίνει «μαστός».
★ Τα ντουγκόνγκ είναι μικρότερα σε μέγεθος από τους μανάτους και ζουν στον Ιν­δι­κό Ω­κε­α­νό και ανατολικότερα. Το όνομά τους προέρχεται από διάλεκτο της Μα­λαι­σί­ας και ση­μαί­νει «κυρά της θάλασσας» ή «γοργόνα».

Περιοχές εξάπλωσης των σειρήνιων:
Τα σειρήνια ζουν αποκλειστικά στο νερό, όπως τα κητώδη. Περιφέρονται αργά στα θα­λάσ­σι­α λιβάδια και βόσκουν σε ρηχά νερά με αμμώδη πυθμένα, όπου και σκά­βουν για ρι­ζώ­μα­τα με το παχύ άνω χείλος τους. Τα άνω άκρα τους είναι τρο­πο­ποι­η­μέ­να σε πτε­ρύ­γι­α, ε­νώ τα πίσω έχουν εξαφανιστεί. Στη θέση τους υ­πάρ­χει μια οριζόντια πε­πλα­τυ­σμέ­νη ου­ρά.


Μανάτοι


ΜανάτοιΚάποτε ζούσαν και στη Μεσόγειο, ενώ απολιθώματα έχουν βρεθεί και στην Κρή­τη. Στο πα­ρελ­θόν κυνηγήθηκαν πολύ από τους ανθρώπους για το κρέας, το δέρ­μα και το λί­πος τους. Σήμερα το κυνήγι τους έχει απαγορευτεί, ωστόσο όλα τα σει­ρή­νι­α κιν­δυ­νεύ­ουν να ε­ξα­φα­νι­στούν. Οι κυριότερες απειλές που α­ντι­με­τω­πί­ζουν εί­ναι η θα­λάσ­σια ρύπανση που κα­τα­στρέ­φει τους βιότοπούς τους και οι συ­γκρού­σεις με θα­λάσ­σι­α σκά­φη που τα τραυ­μα­τί­ζουν ή τα σκοτώνουν.


Ντουγκόνγκ


Ντουγκόνγκ


ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: oceana.org, 2: hercegbosna.org), naturelssi.com, fl.biology.usgs.gov, macroevolution.net, sospecies.org, noelpecout.blog.lemonde.fr, tendua.org


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ