Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

5 Αυγούστου 2013

Ένα «μαγικό» ρολόι για τον ήλιο! Μ  όπως «μπλούζα»

Η μπλούζα, και γενικά τα ρούχα που καλύπτουν το σώμα μας, συνιστάται ακόμη και με­τά την έξοδο από τη θάλασσα ή την πισίνα και το σκούπισμα με πετσέτα.

Πολύς κόσμος πιστεύει ότι τα ανοιχτόχρωμα ρούχα είναι τα πλέον κατάλληλα για το κα­­λο­καί­ρι. Βεβαίως και είναι πιο δροσερά, όμως στην πραγματικότητα αντηλιακή δρά­ση έ­ναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας παρέχουν τα σκουρόχρωμα ρούχα, ι­δί­ως όταν είναι πυ­κνής ύφανσης (χωρίς τις μικρές τρύπες που επιτρέπουν τη διέλευση του ηλιακού φω­τός), στε­γνά και χαλαρά (μη εφαρμοστά) στο σώμα. Οι λαοί των πε­ρι­ο­χών με έντονη η­­λι­ο­φά­νει­α το εφαρμόζουν αυτό από παλιά. Στην Ελλάδα, π.χ., οι γε­ωρ­γοί, οι βοσκοί και οι ψα­ρά­δες έχουν παραδοσιακά σκουρόχρωμο ντύσιμο, που κα­λύ­πτει όλο το σώμα.

Στην αγορά υπάρχουν και ρούχα σε διάφορα χρώματα που προστατεύουν το σώμα α­πό τις UVA και UVB ακτινοβολίες μέχρι και 97%. Είναι προφανές ότι κοστίζουν πε­ρισ­σό­τε­ρο και πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό που εγγυάται την α­ντη­λι­α­κή α­πο­τε­λε­σμα­­τι­κό­τη­τά τους.

 Α  όπως «αντηλιακό»

Τα αντηλιακά κατασκευάστηκαν από επιστήμονες προκειμένου να ενισχύσουν τη φυ­σι­κή προ­στα­σί­α του δέρματος. Για να είναι δραστικά απαιτείται ορισμένος χρόνος, ε­πο­μέ­νως συ­νι­στά­ται η χρήση τους 30 λεπτά πριν την έξοδο από το σπίτι για τη θά­λασ­σα ή το βου­νό, για παιχνίδι ή για ψώνια. Επίσης η δράση τους είναι πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νου χρόνου, γι’ αυτό εί­ναι απαραίτητο να ξαναβάζουμε κάθε δύο ώρες, ακόμη και αν διαφημίζονται ως α­δι­ά­­βρο­χα. Η επάλειψη θα πρέπει να γίνεται πιο σύντομα, αν σκου­πι­ζό­μα­στε με πετσέτα βγαί­­νο­ντας από τη θάλασσα ή ιδρώνουμε πολύ παίζοντας στον ήλιο.


Τα φίλτρα των αντηλιακών αλλοιώνονται με την πάροδο του χρόνου αλλά και όταν βρε­­θούν σε δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος (υγρασία, υπέρμετρη έκθεση στον ή­λιο). Συ­νι­στά­ται λοιπόν να αποφεύγουμε εκείνα που έχει περάσει η ημερομηνία λή­ξης τους, που έ­χουν περισσέψει από την προηγούμενη χρονιά ή που βρίσκονται σε προ­θή­κες κα­­τα­στη­μά­των εκτεθειμένα στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γε­νι­κά, είναι καλύτερο να α­γο­ρά­ζο­νται από φαρμακεία.

Κάθε αντηλιακό φέρει έναν αριθμό που σχετίζεται με τον ηλιακό δείκτη προστασίας (SPF) και υποδηλώνει την προστατευτική ικανότητά του. Ο SPF καθορίζει τον χρόνο που α­παι­­τεί­ται για να κοκκινίσει, άρα να «καεί», το δέρμα ενός ανθρώπου με την προ­στα­σί­α του α­ντη­λι­α­κού σε σύγκριση με τον χρόνο που απαιτείται για να «καεί» χω­ρίς την προστασία του προϊόντος. Τα αντηλιακά με δείκτη 30 είναι μια χαρά. Ό­σα έ­χουν μεγαλύτερο SPF α­κυ­ρώ­νο­νται στην πράξη, εφόσον έτσι κι αλλιώς πρέπει α­νά δί­ω­ρο να επαναλαμβάνουμε την εφαρμογή τους.

 Γ  όπως «γυαλιά»

Όταν αγοράζουμε γυαλιά ηλίου πρέπει να μας δίνουν και ένα πιστοποιητικό που εγ­γυ­ά­ται ό­τι απορροφούν το 99-100% της υπεριώδους ακτινοβολίας. Τα παιδιά και οι α­θλη­τές κα­λό εί­ναι να προτιμούν όσα είναι κλειστά και από το πλάι, για ακόμη με­γα­λύ­τε­ρη προφύλα­ξη. Τα γυαλιά των παιδιών, μάλιστα, πρέπει να είναι ειδικής κα­τα­σκευ­ής, ώστε σε τυχόν α­τύ­χη­μα να εξασφαλίζεται ότι οι φακοί θα ραγίσουν χωρίς να θρυμ­μα­τι­στούν.


Η χρήση των γυαλιών ηλίου είναι επιβεβλημένη ιδιαίτερα σε όσους χρησιμοποιούν φα­­κούς επαφής, αφού οι τελευταίοι μεταδίδουν έως και 50% περισσότερη α­κτι­νο­βο­λί­α στο μά­τι.

 Ι  όπως «ίσκιος»

Βασικό στοιχείο της ηλιοπροστασίας αποτελεί η σωστή ώρα έκθεσης στον ήλιο, όταν πρό­κει­ται να παραμείνουμε εκτός σπιτιού περισσότερο από 30 λεπτά. Οι επιστήμονες ο­­ρι­ο­θε­τούν ως «ακατάλληλη» ώρα πολύωρης έκθεσης για την Ελλάδα το χρονικό δι­ά­­στη­μα με­τα­ξύ 10.30-17.30 τους καλοκαιρινούς μήνες και 11.00-17.00 τους πε­ρισ­σό­­τε­ρους από τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Επομένως, τις ώρες που ο ήλιος «καί­­ει» πολύ το κο­λύ­μπι σε θάλασσα ή πισίνα, η βόλτα στο βουνό, το ποδήλατο, το παι­χνί­δι και τα σπορ, α­κό­μη και το «χάζεμα» σε βιτρίνες καταστημάτων, δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 15-20 λε­πτά.

Καλό είναι επίσης αυτές τις ώρες να αποφεύγουμε την αντηλιά, δηλαδή τη σκιά των δέ­­ντρων, της ομπρέλας ή της βεράντας μας, αφού όπως λέει ο λαός «το χειρότερο μαύ­ρι­­σμα γίνεται στην αντηλιά». Θα πρέπει να παραμένουμε στο σπίτι και γενικά σε χώ­ρους κλει­στούς ή προστατευμένους από μεγάλο σκέπαστρο. Να ’ναι καλά τα ε­πι­τρα­πέ­ζι­α και τα βι­βλί­α!

 Κ  όπως «καπέλο»

Το καπέλο αποτελεί ουσιαστικό εξάρτημα της ηλιοπροστασίας και πρέπει να ε­ξα­σφα­λί­ζει την προστασία του κεφαλιού, του αυχένα και των ματιών από την υπεριώδη α­κτι­νο­βο­λί­α. Ι­δι­αί­τε­ρα για τα παιδιά προτείνεται η χρήση πλατύγυρων καπέλων με φαρ­δύ γείσο και δυ­­να­τή πλέξη, χωρίς τρύπες, που θυμίζουν το καπέλο του ψαρά. Στην αγορά υπάρχουν και τα καπέλα τύπου λεγεωνάριου, που προστατεύουν κα­λύ­τε­ρα τον αυχένα.


Μην αμελείτε το καπελάκι σας: Είναι κρίμα να γλιτώσετε τα εγκαύματα και να τα­λαι­πω­ρη­­θεί­τε από ηλίαση!

 Ο  όπως «ομπρέλα»

Η ομπρέλα, ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλης διαμέτρου, προστατεύει το δέρμα από το η­λι­α­κό έ­γκαυ­μα μόνο τις ώρες που είναι κατάλληλες για έκθεση στον ήλιο, όταν δη­λα­δή η σκιά μας είναι πιο μεγάλη από το ύψος μας. Δυστυχώς δε μας προστατεύει τις α­κα­τάλ­λη­λες ώ­ρες του μεσημεριού, τότε που η σκιά μας είναι κοντή ή ε­ξα­φα­νι­σμέ­νη.


ΚΕΙΜΕΝΟ: Κωνσταντίνα Φραγκιά-Τσίβου, πρόεδρος Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Μελανώματος (ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ) | ΕΙΚΟ-
ΝΕΣ: www.melampous.gr (1), www.beautytalk.gr (2), mc-zrenie.kz (3), podilato98.blogspot.gr (4), 3dgraphicsonline.tumblr.com (5)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.