10 Αυγούστου 2013

Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία

Ο ήλιος είναι η πηγή ενέργειας και ζωής του πλανήτη μας (βλ. εδώ). Ειδικά σε ε­μάς τους αν­θρώ­πους ενεργοποιεί τη σύνθεση της βιταμίνης D και βοηθά να προ­λά­βου­με α­σθέ­νει­ες ό­πως η οστεοπόρωση, ο διαβήτης, η αρθρίτιδα, η κατάθλιψη, η πα­χυ­σαρ­κί­α και διάφορες πα­θή­σεις του ανοσοποιητικού συστήματος.


Πιο συγκεκριμένα ο ήλιος:
★ Σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ευχάριστη διάθεση και την ψυχική ευ­φο­ρί­α. Πώς να το κάνουμε: μας φτιάχνει το κέφι!
★ Βοηθάει το δέρμα μας να δημιουργήσει τη βιταμίνη D3, η οποία στη συνέχεια θα με­τα­τρα­πεί στο συκώτι σε βιταμίνη D και μαζί με το ασβέστιο θα δη­μι­ουρ­γή­σουν γε­ρά κό­κα­λα.
★ Χαρίζει το ορατό φως, που προάγει την καλή όραση, και εξασφαλίζει την ι­κα­νό­τη­τα του μα­τιού να αναγνωρίζει τα χρώματα.
★ Επηρεάζει την άμυνα του οργανισμού μέσω του αμυντικού συστήματος του δέρ­μα­τος και συμβάλλει στη βελτίωση δερματικών παθήσεων όπως η ψωρίαση.

Η χώρα μας έχει υψηλό ποσοστό ηλιοφάνειας και οι ατέλειωτες ώρες στις πα­ρα­λί­ες, οι βόλ­τες και τα παιχνίδια κάτω από τον καυτό ήλιο αποτελούν α­γα­πη­μέ­νες συ­νή­θει­ες. Δυ­στυ­χώς, τις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκε σημαντικά η στι­βά­δα του όζοντος στην α­τμό­σφαι­ρα και αυξήθηκε σημαντικά η υπεριώδης η­λι­α­κή ακτινοβολία που φτά­νει στη Γη. Τώ­ρα πια οι ευεργετικές ακτίνες του ή­λιου α­πει­λούν το δέρμα και τη γε­νι­κό­τε­ρη υγεία μας. Τα παι­διά μάλιστα κιν­δυ­νεύ­ουν πε­ρισ­σό­τε­ρο, αφού το δέρμα τους εί­ναι πιο ευαίσθητο α­πό των με­γά­λων και μπο­ρεί να υποστεί ανεπανόρθωτες βλά­βες.


Η έκθεση στον ήλιο πρέπει να γίνεται με μέτρο και με τις σωστές προφυλάξεις. Τα η­λιο­κα­μέ­να παιδάκια που παίζουν ανέμελα με τα κουβαδάκια τους στην άμμο, μια συ­νη­θι­σμέ­νη κα­λο­και­ρι­νή εικόνα είκοσι χρόνια πριν, είναι (πρέπει να είναι) μια μακρινή α­νά­μνη­ση. Η α­λό­γι­στη έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια της παι­δι­κής ηλικίας προ­κα­λεί μόνιμες βλάβες στο DNA και διαταράσσει τη φυσιολογική λει­τουρ­γί­α των δερ­μα­τι­κών κυττάρων. Η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία σε μι­κρή ηλικία είναι υ­πεύ­θυ­νη για τις βλάβες που φα­νερώνονται αρ­γό­τε­ρα, όταν τα παιδιά μεγαλώσουν.

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, η ηλιακή ακτινοβολία ευθύνεται για το 90% των δερ­μα­τι­κών καρκίνων. Η μεγαλύτερη ζημιά από τον ήλιο προκαλείται μέχρι να γί­νου­με 18-20 ε­τών. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι σχεδόν το 80% των βλαβών με­τά την η­λι­κί­α των 30 ο­φεί­λο­νται στη συσσωρευτική δράση της ηλιακής α­κτι­νο­βο­λί­ας των παι­δι­κών χρόνων. Αυ­τό ση­μαί­νει ότι καθώς το παιδί μεγαλώνει, θα έχει περισσότερες πι­θα­νό­τη­τες να πάθει δι­ά­φο­ρες μορφές καρκίνου, με πιο δι­α­δε­δο­μέ­νη το μελάνωμα.


Το σώμα μας, βεβαίως, αντιδρά και... μαυρίζει. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, το μαύ­ρι­σμα δείχνει ότι το δέρμα μας έχει αρχίσει να φθείρεται. Ακόμη κι αν είστε χα­ρι­τω­μέ­νοι με τη μαυρισμένη πλατούλα και τις φακίδες που αποκτήσατε στη μύ­τη, αυ­τές οι κηλίδες δεν εί­ναι τίποτε άλλο παρά ενδείξεις για τη ζημιά που προ­ξέ­νη­σε ο ή­λιος.

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να ενημερωθούμε για την αντηλιακή προστασία και να υι­ο­θε­τή­σου­με σωστές συνήθειες. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε ότι ο ήλιος θα πα­ρα­μεί­νει φίλος και ό­χι εχ­θρός μας.

ΕΙΚΟΝΕΣ: tovima.gr (1), podilato98.blogspot.com (2-3: από melampous.gr) - ΠΗΓΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ: ec.europa.eu, ekatoflorinas.iosites.org, hightechmed.gr, kids.in.gr, medlabgr.blogspot.com, syllogos9.blogspot.com, cverros.gr, erallis.gr, ethnos.gr, familylife.gr, fsl.gr, infokids.gr, medlook.net, pinnokio.gr, mitrikosthilasmos.com, sunprotectionclothing.gr, tovima.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ