7 Αυγούστου 2013

Οδηγίες για σωστή χρήση του αντηλιακού

Τα αντηλιακά προϊόντα είναι χρήσιμα
μόνο όταν εφαρμόζονται σωστά!


1 Πριν την έκθεση στον ήλιο

Το δέρμα μας χρειάζεται περίπου 20 λεπτά για να απορροφήσει το αντηλιακό, ο­πό­τε δεν πρέ­πει να βγαίνουμε από το σπίτι χωρίς να το έχουμε βάλει σε κάθε ση­μεί­ο του σώ­μα­τος που θα εκτεθεί στον ήλιο.
Όταν βάζουμε αντηλιακό τη στιγμή που φτάνουμε στην παραλία, τα συστατικά του δεν προ­λα­βαί­νουν να δράσουν για να μας προστατεύσουν από την υπεριώδη α­κτι­νο­βο­λί­α και οι επιβλαβείς ακτίνες καταφέρνουν να εισχωρήσουν στο δέρμα.

2 Σε όλα τα σημεία που θα εκτεθούν

Καλύπτουμε σωστά όλο το σώμα μας. Δεν ξεχνάμε την πλάτη, τους ώμους και τα πό­δια και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο πρόσωπο: κλείνουμε τα μάτια όταν βά­ζου­με α­ντη­λι­α­κό και δεν παραλείπουμε τα αφτιά, τη μύτη και τις άκρες των χει­λιών.
Για τα χείλη υπάρχουν ειδικά αντηλιακά προϊόντα με δείκτη προστασίας. Για τα μαλ­λιά, ε­κτός από το καπέλο, υπάρχουν επίσης ειδικά αντηλιακά προϊόντα (oι βλα­βε­ρές υπεριώ­δεις α­κτί­νες μπορεί να ξεθωριάσουν το χρώμα τους και να τα κά­νουν λι­γό­τε­ρο λαμπερά).

3 Δύο στρώσεις

Εφαρμόζουμε το αντηλιακό σε δύο στρώσεις για πιο ολοκληρωμένη προστασία. Εί­ναι ση­μα­ντι­κό να το απλώνουμε σε στεγνό και καθαρό δέρμα, για να α­πορ­ρο­φά­ται κα­λύ­τε­ρα.
Οι περισσότεροι άνθρωποι βάζουν λίγη ποσότητα στο δέρμα τους, σε πολύ λε­πτή στρώ­ση. Έτσι όμως μειώνουν τη δράση του αντηλιακού περίπου στο μισό. Ό­πως α­να­φέ­ρουν οι ει­δι­κοί, αν απλώσουμε το αντηλιακό δύο φορές, η πρώτη στρώ­ση θα α­πορ­ρο­φη­θεί από το δέρ­μα, ενώ η δεύτερη θα «καθίσει» επάνω του, ε­ξα­σφα­λί­ζο­ντας την πολύτιμη δράση. Με τη δεύτερη στρώση, επίσης, κα­λύ­πτου­με τις περιοχές που ί­σως παραλείψαμε με την πρώ­τη.

4 Ανανέωση

Η επίδραση του αντηλιακού διαρκεί για δύο ώρες περίπου. Μετά πρέπει να ξα­να­βά­λου­με.
Το κολύμπι, ο αέρας και η υπερβολική εφίδρωση (π.χ. λόγω σπορ), αφαιρούν το α­ντη­λι­α­κό πιο γρήγορα από το δέρμα.


5 Μέσα στο νερό

Χρειαζόμαστε αντηλιακό και όταν κολυμπάμε, αφού οι ακτίνες του ήλιου δε φιλ­τρά­ρο­νται α­πό το νερό. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν κινδυνεύουμε να καούμε, του­λά­χι­στον στον βαθ­μό που αυτό μπορεί να συμβεί όταν είμαστε ακίνητοι στην άμ­μο.
Ακόμη και τα αδιάβροχα αντηλιακά χάνουν την αποτελεσματικότητά τους μετά από 80 λε­πτά στο νερό. Ο χρόνος δράσης τους μάλιστα είναι μικρότερος αν μας χτυπάει το κύμα, ι­δρώ­νου­με κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή σκουπιζόμαστε με την πε­τσέ­τα μετά το μπά­νιο.

6 Έκθεση στον ήλιο για συ­γκε­κρι­μέ­νη ώρα

Οι πρόσθετες εφαρμογές αντηλιακού δεν επιμηκύνουν την περίοδο προστασίας πέ­ρα α­πό τον χρόνο που επιτρέπει ο φωτότυπός μας. Αν, για παράδειγμα, είναι πι­θα­νό να κα­ού­με μετά από μία ώρα στον ήλιο, μια επιπλέον στρώση αντηλιακού με­τά τη μία ώ­ρα δε θα μας προσφέρει καμιά επιπλέον προστασία.

7 Σε μεγάλο υψόμετρο

Στο βουνό, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, ορειβασίας ή σκι, το εκτεθειμένο δέρ­μα πρέ­πει να προστατεύεται με αντηλιακό κάθε μία ώρα και το κα­λο­καί­ρι και τον χει­μώ­να.

8 «Φρέσκα» αντηλιακά

Δεν εμπιστευόμαστε αντηλιακά που έχουν περισσέψει από το προηγούμενο κα­λο­καί­ρι. Η σύν­θε­σή τους με την πάροδο του χρόνου γίνεται λιγότερο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή, ενώ η έκθε­ση σε υψηλές θερμοκρασίες τα εξασθενεί ακόμη πιο γρή­γο­ρα.


ΕΙΚΟΝΕΣ: parentdish.co.uk, gardenista.com, risingbd.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ