Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

28 Οκτωβρίου 2012

Η Γαλλική Επανάσταση

Η Γαλλική Επανάσταση ξεσπά σε μια εποχή που η κοινωνική ανισότητα και η μεγάλη οι­­κο­νο­μι­κή κρίση ταλαιπωρούν τη γαλλική κοινωνία.

«Η Ελευθερία οδηγεί τον Λαό»
(του Ευγένιου Ντελακρουά)

Εκείνη την περίοδο η κοινωνία συγκροτείται από τρεις τάξεις: τον κλήρο, τους ευ­γε­νείς και την τρίτη τάξη.
● Ο κλήρος αποτελεί μόλις το 0,5% του πληθυσμού.
● Οι ευγενείς αντιπροσωπεύουν το 1,5% του πληθυσμού.
● Η τρίτη τάξη αποτελείται από το υπόλοιπο 98%, δηλαδή από αστούς, αγρότες και ερ­­γά­τες.

Ο κλήρος και οι ευγενείς αποτελούν τους προνομιούχους που, αν και μικρή μει­ο­ψη­φί­α, κα­τέ­χουν την περισσότερη γη, δε φορολογούνται και ζουν μια τρομερά σπάταλη και πλού­σι­α ζωή. Η τρίτη τάξη έχει μόνο υποχρεώσεις και πληρώνει το σύνολο των φό­ρων. Η κα­τά­στα­ση αυτή δυσαρεστεί ιδίως τους αστούς, οι οποίοι έχουν αρχίσει να κυ­ρι­αρ­χούν στην οι­κο­νο­μί­α.

Γελοιογραφία που απεικονίζει την τρίτη τάξη να κουβαλά τον κλήρο και την αριστοκρατία


Ταυτόχρονα, από τα μέσα του 18ου αιώνα οι συνθήκες ζωής επιδεινώνονται δι­αρ­κώς. Τον χει­μώ­να του 1788-1789, μάλιστα, η πείνα αναγκάζει τον λαό να λε­η­λα­τή­σει πλούσια σπί­τια και κρατικές αποθήκες.

Τον Μάιο του 1789 ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΣΤ' συγκαλεί στο Παρίσι τη Γενική Συ­νέ­λευ­­ση των Τριών Τάξεων. Θέλει να κατανείμει δικαιότερα τους φόρους, ανάλογα με το ει­σόδημα του καθενός, για να αποφύγει την κοινωνική έκρηξη. Όμως είναι πια αρ­γά. Η τρί­τη τάξη, με επικεφαλής τους αστούς, ξεσηκώνεται και διεκδικεί την ε­ξου­σί­α.

Τα τρία χρώματα στις κονκάρδες που φορούσαν οι εξεγερμένοι
(μπλε, κόκκινο, άσπρο) αποτυπώνονται και στη γαλλική σημαία

Στο Παρίσι καταλαμβάνεται το φρούριο της Βαστίλης που λειτουργεί ως φυλακή για πο­λι­­τι­κούς κρατούμενους, ενώ στην ύπαιθρο οι χωρικοί εξεγείρονται και καίνε τις κα­τοι­κί­ες των με­γα­λοϊ­δι­ο­κτη­τών.
● Η 14η Ιουλίου, επέτειος της άλωσης της Βαστίλης, αποτελεί σήμερα την εθνική ε­ορ­τή της Γαλ­λί­ας.

Η άλωση της Βαστίλης (14 Ιουλίου 1789)

Η Γαλλική Επανάσταση θα περάσει από τρία στάδια και στο τέλος θα εξελιχθεί στην αυ­­το­κρα­το­ρι­κή διακυβέρνηση του Ναπολέοντα:

 1  Πρώτο στάδιο (1789-1792)

Στην αρχή κυριαρχούν οι μετριοπαθείς και φιλελεύθερες απόψεις. Η πρώτη Ε­θνο­συ­νέ­­λευ­ση ψηφίζει τη «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη», έ­να κεί­μενο που εκφράζει φιλελεύθερες ιδέες, όπως η ελευθερία, η ισότητα και η α­δελ­φο­σύ­νη.

Το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης: «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη»

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η εξουσία πηγάζει από το έθνος και όχι από τον μο­νάρ­χη. Η εκ­κλη­σι­α­στι­κή περιουσία δίνεται στο κράτος, καταργούνται κάποιοι φόροι και η χώ­ρα χω­ρί­ζε­ται σε νομούς, επαρχίες και κοινότητες. Δικαίωμα ψήφου όμως δίνεται μό­νο σε ό­σους πλη­ρώ­νουν φόρους, στους «ενεργούς» πολίτες δηλαδή, ενώ α­πο­κλεί­ο­νται οι γυ­ναίκες.

Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη

 2  Δεύτερο στάδιο (1792-1794)

Στη συνέχεια η εξουσία περνά στα χέρια ακραίων ριζοσπαστών, οι οποίοι επιβάλλουν κα­­θε­στώς τρομοκρατίας. Χιλιάδες πολίτες εκτελούνται ως εχθροί του λαού, ενώ την ί­δια τύχη πρό­κει­ται να έχουν ο βασιλιάς Λουδοβίκος και η βασίλισσα Αντουανέτα.

 3  Τρίτο στάδιο (1794-1799)

Στην τρίτη φάση της επανάστασης επικρατούν και πάλι οι μετριοπαθείς. Η χώρα ό­μως α­ντι­με­τω­πί­ζει δυσκολίες και η εξουσία παραχωρείται στον Ναπολέοντα Βο­να­πάρ­τη.

Ο Ναπολέων Βοναπάρτης
(του Jacques-Louis David)

 4  Η εποχή του Ναπολέοντα (1799-1815)

Ο Ναπολέων ανακηρύσσεται αυτοκράτορας και προχωρά σε πολλές μεταρρυθμίσεις. Πα­­ράλ­λη­λα συνεχίζει μια σειρά από πολέμους εναντίον των εχθρών της Γαλλίας, με α­πο­τέ­­λε­σμα να καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης (ακόμη και τα Ε­πτά­νη­σα για ένα δι­ά­στη­μα) και να φτάσει μέχρι τη Ρωσία.


Οι Ναπολεόντειοι Πόλεμοι τελειώνουν το 1815 με τη συντριβή του Ναπολέοντα στο Βα­­τερ­λό, μια πόλη που σήμερα ανήκει στο Βέλγιο. Η Αυτοκρατορία του υφίσταται πλή­ρη στρα­τι­ω­τι­κή ήττα με αποτέλεσμα την παλινόρθωση της μοναρχίας στη Γαλ­λί­α.

Η μάχη στο Βατερλό (1815)

Από τότε το Βατερλό είναι συνώνυμο κάθε μεγάλης ήττας. Να, δείτε ένα πα­ρά­δειγ­μα: Το νο­μο­σχέ­δι­ο για τη φορολόγηση των καταθέσεων συνάντησε ισχυρότατες α­ντι­δρά­σεις και α­πο­τέ­λε­σε το Βατερλό του πρωθυπουργού στις εκλογές που α­κο­λού­θη­σαν.

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ΄ τάξης, Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, el.wikipedia.org
ΕΙΚΟΝΕΣ: www.artclon.com, consultons.over-blog.fr, news.voicetv.co.th, www.answers.com, blogs.ua.es, ecolemalrauxpasteur.free.fr, fineartamerica.com, www.uiowa.edu, www.mittelhessen.deΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ευρώπη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.